Festa tal-Patrun tagħna San Filep

Festa tal-Patrun San Filep

Qed niċċelebraw il-Festa tal-Patrun tagħna San Filep. Il-Ħadd fit-8.00am, issir il-Quddiesa Konċelebrata Solenni tal-Festa, immexxija mill-Kanonku Dun Joseph Mizzi, bil-paniġierku mill-Kanonku Dun Ryan Lee Pace.

Fil-5.30pm Għasar bil-quddiesa u fis-7.00pm tibda ħierġa l-Purċissjoni u tidħol lura fil-Knisja fl-10.30pm.

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta fl-4.30pm ikun imiss laqgħa oħra tal-Grupp ta’ San Padre Pio li tinkludi quddiesa.

Preżentazzjoni tat-Trabi u t-Tfal

Il-Ħamis, 15 ta’ Ġunju,  fil-Quddiesa tas-6.30pm, issir il-preżentazzjoni tat-tfal u t-trabi li twieldu mis-sena l-oħra ’l hawn. Peress li se tingħata tifkira żgħira, min se jattendi importanti li jinkiteb fis-sagristija jew iċempel fuq in-numru li hemm fl-invit.

Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’

Il-Ġimgħa, 16 ta’ Ġunju niċċelebraw is-Solennita’ tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Filgħodu minn wara l-quddiesa tat-8.00am sal-10.30am ikollna Adorazzjoni fis-skiet sa nofsinhar. Filgħaxija fil-5.00pm tkompli l-Adorazzjoni fis-skiet, fis-6.00pm issir it-Talba tal-Għasar u fis-6.30pm issir quddiesa solenni u wara toħroġ il-purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Triq Ebona, Triq tad-Dawl, Triq San Ġużepp, Triq Sidtna tal-Anġli, Triq il-Kbira u Misraħ San Filep. Inħeġġukom sabiex tieħdu sehem fil-purċissjoni b’qima u b’imħabba lejn Ġesu’ Ewkaristija.

Jum il-Missier

Il-Ħadd, 18 ta’ Ġunju, ikun Jum il-Missier. Il-quddiesa tad-9.30am tkun animata b’mod speċjali għal din l-okkażjoni. Inħeġġu lill-familji jattendu għaliha. Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, iċ-ċimiterju jkun miftuħ is-Sibt u l-Ħadd mis-7.00am sat-3.30pm.

Donazzjonijiet u Offerti tal-Festa

Nagħmlu appell biex ilkoll tagħtu s-sehem tagħkom għall-ispejjeż tal-festa billi ġġibu l-envelope bl-offerta tagħkom u titfgħuh fil-kaxxi li hawn ħdejn l-altar. Nirringrazzjaw lil kull min diġa’ għamel offerta għall-festa.

Ħdejn il-bieb tal Knisja persuna inkarigata minni, se tkun qiegħda tilqa’ offerti b’risq ix-xogħol ta’ restawr li sar din is-sena u l-aktar għar-restawr tal-Kwadru tal-Erwieħ li ġie jiswa €20,000.

F’isem is-saċerdoti u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, nawgura l-festa t-tajba lilkom u lill-familji tagħkom.

Leave a Reply