Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan – Sena A

Solennita’ San Ġużepp

It-Tnejn 20 ta’ Marzu niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġużepp. Fis-6.30pm ikun hawn quddiesa kantata u wara ssir il-professjoni tal-fratelli l-ġodda. Dawk li huma diġà miktuba fil-fratellanza huma mħeġġa li jissieħbu għal din il-quddiesa mal-fratelli l-ġodda.

Adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp

It-Tlieta 21 ta’ Marzu, fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp animata mis-Superjur Joe Fenech.

Laqgħa għal dawk li ser jieħdu sehem fil-purżissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Nhar il-Ħamis 23 ta’ Marzu se ssir laqgħa għal dawk kollha li se jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, kemm reffiegħa u kemm personaġġi. Din il-laqgħa se ssir fil-Knisja Arċipretali fis-7.00pm wara l-quddiesa. Importanti li kull min se jieħu sehem jattendi minħabba li se tingħata informazzjoni fuq il-purċissjoni. Infakkru li għad għandna bżonn persuni li lesti jgħinu fl-andament tal-purċissjoni u għal darb’oħra nagħmlu sejħa biex it-tfal jieħdu sehem.

Festa devozzjonali tar-Redentur

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Marzu, nagħmlu l-festa devozzjonali tar-Redentur. Fis-6.00pm joħroġ il-pellegrinaġġ bix-xbiha ta’ Ġesù Redentur  u kif jintemm il-pellegrinaġġ, għas-7.00pm, tiġi ċċelebrata l-quddiesa. Il-pelleġrinaġġ se jgħaddi minn Triq il-Knisja, Triq il-Parroċċa, Triq San Ġużepp, Triq Sidtna tal-Anġli u Triq il-Kbira. 

Quddiesa tal-Ħadd mill-Monsinjur Arċisqof

Nhar il-Ħadd li ġej 26 ta’ Marzu, il-quddiesa tad-9.30am se tkun iċċelebrata minn Monsinjur Arċisqof. Din il-quddiesa se tkun imxandra fuq l-istazzjon nazzjonali TVM. Wara l-quddiesa, l-Arċisqof jiltaqa’ magħna fuq iz-zuntier. Nilqgħu fostna kif jixraq lir-ragħaj spiritwali tagħna.

Pageant tal-Passjoni ta’ Ġesu’

Nhar il-Ġimgħa, is-Sibt u l-Ħadd li ġej (24, 25 u 26 ta’ Marzu) fis-Sala Parrokkjali (id-Domus) se jittella’ l-pageant tal-Passjoni. Biljetti mis-sala stess filgħaxija.

Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla

Għad fadal ftit postijiet għall-pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla, nhar it-Tlieta 28 ta’ Marzu. Min jixtieq jattendi javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal oħtna Rosina Busuttil li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tielet Ħadd tar-Randan – Sena A

Quddiesa Speċjali għaż-Zgħażagħ

Il-Ħadd, tnax ta’ Marzu, nistiednu liż-żgħażagħ tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Eżerċizzi għall-Koppji

Minn nhar it-Tnejn 13 ta’ Marzu jibdew l-Eżerċizzi għall-koppji wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Imexxi Mons. Frans Abdilla.

Laqgħa Grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta jmiss il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio. Tibda fl-4.30pm bil-quddiesa.

Ċentru ta’ Warda

Il-grupp taż-żgħażagħ Ta’ Warda qed jilqa’ fih numru sabiħ ta’ adolexxenti u żgħażagħ bejn it-13 u s-16-il sena. Nerġgħu nagħmlu stedina b’mod partikolari lill-adolexxenti li qegħdin Form 2 sabiex jiffurmaw parti minn dan il-grupp billi jattendu għall-attività li se ssir nhar l-Erbgħa li ġej, 15 ta’ Marzu fis-7.00pm, fiċ-Ċentru Ta’ Warda.  

Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla

It-Tlieta 28 ta’ Marzu se jsir pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla. Min jixtieq jattendi javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Anniversarju Elezzjoni tal-Papa

Nhar it-Tnejn 13 ta’ Marzu jaħbat l-għaxar anniversarju mill-elezzjoni tal-Papa Franġisku. Aħna mħeġġin nitolbu għalih biex il-Mulej jagħtih il-qawwa u l-għajnuna ħalli jkompli jaqdi l-missjoni fdata f’idejh. Nhar is-Sibt li ġej, 18 ta’ Marzu, l-Arċisqof se jmexxi konċelebrazzjoni ta’ radd il-ħajr lil Alla fil-Konkatidral ta’ San Ġwann fid-9.30am. Kulħadd huwa mistieden. Qed jiġi organizzat trasport li jitlaq fid-8.45am minn ħdejn il-posta. Min hu interessat jinkiteb fis-sagristija.

Fratellanza San Ġużepp

Infakkru li dawk li jixtiequ jinkitbu fil-fratellanza ta’ San Ġużepp huma mitluba jinkitbu fis-sagristija. Il-professjoni tal-fratelli l-ġodda se ssir nhar it-Tnejn 20 ta’ Marzu fis-6.30pm.

Laqgħa għal dawk li ser jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Il-Ħamis 23 ta’ Marzu se ssir laqgħa għal dawk kollha li se jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira, kemm reffiegħa u kemm personaġġi. Din il-laqgħa se ssir fil-Knisja Arċipretali fis-7.00pm wara l-quddiesa.

Nerġgħu nagħmlu sejħa għal dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira b’mod speċjali t-tfal. Għandna bżonn ukoll l-għajnuna ta’ persuni li jkunu jistgħu jgħinu fl-andament tal-purċissjoni. Napprezzaw ħafna l-għajnuna ta’ kull min jista’ joffri sehmu. Dawk li lesti jgħinu nitolbuhom jinkitbu jew fis-sagristija jew fil-post tas-soltu wara l-knisja f’dawn il-ġranet u ħinijiet: l-Erbgħa mis-6.00pm sat-8.00pm; il-Ħadd mill-10.00am sa nofsinhar.

Nitolbu għal ħutna Caterina Pace, Rosina Camilleri, Carmel Grima u Karmenu Farrugia, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tieni Ħadd tar-Randan – Sena A

L-Ewwel Qrara

Nhar is-Sibt fid-9.00am fil-Knisja Arċipretali, ikun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal subien li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

  

Quddiesa għaż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd li ġej 12 ta’ Marzu nistiednu liż-żgħażagħ kollha għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Katekiżmu tal-Bniet

Is-Superjura tal-MUSEUM tavża li mhux se jsir tagħlim tal-Katekiżmu għall-bniet li jattendu l-MUSEUM minn nhar it-Tnejn 6 sal-Ġimgħa 10 ta’ Marzu, minħabba li l-membri għandhom l-eżerċizzi tar-Randan.

Eżerċizzi għall-Miżżewġin

Mit-13 sas-17 ta’ Marzu se jsiru l-eżerċizzi għall-miżżewġin li se jmexxihom Dun Frans Abdilla. L-eżerċizzi jsiru fil-Knisja Arċipretali fis-7.00pm wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

Pasta Nigħt

Nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Marzu jkollna Pasta Night b’risq il-missjoni li grupp ta’ żgħażagħ se jagħmlu fl-Albanija. Din l-attivita’ se ssir fis-Sala tas-Sorijiet fit-8.00pm – bookings mis-Sagristija.

Pellegrinaġġ għar-Redentur

Peress li l-ewwel Pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla huwa fully booked, qed jiġi organizzat pellegrinaġġ ieħor nhar it-Tlieta 28 ta’ Marzu. Booking għand il-helpers tal-fundraising.

Dramm tal-Passjoni

Fl-24, 25 u 26 ta’ Marzu fit-Teatru Dun Mikiel Xerri (Sala Parrokkjali) se jittella’ d-Dramm tal-Passjoni bl-isem “Ejjew Għandi”. Biljetti mis-Sala Parrokkjali stess, kuljum mis-6.00pm ’il quddiem.

Nitolbu għal ħutna Philip Galea, Giovanna Bonnici u Anthony Scicluna, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tieni Ħadd tar-Randan – Sena A

Adorazzjoni

Il-Ħamis, 2 ta’ Marzu, ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm b’tema marbuta ma’ dan iż-żmien tar-Randan, animata mill-Kummissjoni Liturġija.  

Il-Ġimgħa 3 ta’ Marzu, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, minn wara l-quddiesa tas-7.00am sa qabel il-quddiesa tat-8.00am, ikun hawn ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija li jintemm bil-barka sagramentali.

L-Ewwel Qrara

Nhar is-Sibt 4 ta’ Marzu fid-9.00am, fil-Knisja Arċipretali jkun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal bniet li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Is-Sibt ta’ wara jkun hawn l-Ewwel Qrara għas-subien.

Talba tal-Via Sagra

Matul iż-żmien tar-Randan, kull nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa, tingħad it-talba tal-Via Sagra wara l-quddiesa tat-8.00am u fis-6.00pm, qabel il-quddiesa.

Pasta Night

Se ssir Pasta Night b’risq il-missjoni li grupp ta’ żgħażagħ se jagħmlu fl-Albanija. Din l-attivita’ se ssir nhar il-Ġimgħa 10 ta’ Marzu fis-Sala tas-Sorijiet fit-8.00pm. Bookings fis-Sagristija.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira għandhom jinkitbu fil-post ta’ wara l-knisja, il-Ħadd bejn l-10.00am u nofsinhar.

Ġabra għas-Seminarju

Il-ġabra li saret fil-parroċċa għas-Seminarju u l-formazzjoni tas-seminaristi kienet ta’ €3,720. Ir-Rettur tas-Seminarju jibgħat jirringrazzjana għall-offerta ġeneruża tagħna.  

Nitolbu għal ħutna Ignazia Galea, Patrick Cowles u Filomena Curmi, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta 21 ta’ Frar  jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fis-sala tas-Sorijiet fid-9.30am. Fl-10.00am ikun hemm adorazzjoni fil-Kappella ta’ San Ġużepp animata mis-Superjur Joe Fenech.

Ras ir-Randan

L-Erbgħa 22 ta’ Frar  nagħtu bidu għaż-żmien tar-Randan. Fil-quddies kollu ssir iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm jibda pellegrinaġġ bis-Salib u wara ssir quddiesa konċelebrata. Infakkar li nhar Ras ir-Randan għandu jiġi osservat bħala jum ta’ sawm u astinenza. Ħaġa sabiħa wkoll li matul il-ġimgħat tar-Randan wieħed jimpenja ruħu biex jitlob iżjed, jagħmel xi sagrifiċċju personali u jagħmel xi forma ta’ karita’.

Matul iż-żmien tar-Randan, kull nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa, tingħad it-talba tal-Via Sagra fis-6.00pm, qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.

Adorazzjoni

Il-Ħamis 24 ta’ Frar fis-6.00pm issir adorazzjoni qabel il-quddiesa bit-tema tal-liturġija tal-Ewwel Ħadd tar-Randan.

Ġbir għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja

L-offerti li għaddewlna diversi persuni b’riżq il-fond tal-Caritas għal dawk li ntlaqtu mit-terremot fit-Turkija u s-Sirja, laħqu s-somma ta’ €4,265.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira għandhom jinkitbu minn dan il-Ħadd 19 ta’ Frar bejn l-10.00am u nofsinhar fil-post ta’ wara l-knisja.

Nitolbu għal Emanuel Farrugia, Annunziata Abela u George Spiteri, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena A

Bake Sale b’risq il-Missjoni

F’dan il-weekend fuq iz-zuntier qed isir Bake Sale b’risq il-missjoni li se jagħmlu grupp ta’ ħmistax-il żagħżugħ u żagħżugħa mill-parroċċa tagħna, flimkien ma’ Fr Mario Dimech, ġewwa Durres, l-Albanija, fis-sajf li ġej. Huma se jkunu qed jgħinu lill-Patrijiet Dumnikani Maltin fi proġetti edukattivi u soċjali. Ħaġa sabiħa li ngħinuhom f’din l-inizjattiva.  

Laqgħa Grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta 14 ta’ Frar fl-4.30pm ikun hawn il-laqgħa tal-Grupp ta’ San Piju li tinkludi fiha quddiesa. Imexxi Fr Philip Cutajar.

Quddiesa Speċjali għall-Koppji

Infakkru li nhar il-Ġimgħa 17 ta’ Frar se ssir quddiesa speċjali għall-koppji miżżewġin li qed tiġi organizzata mill-Kummissjoni Familja tal-parroċċa, flimkien mal-Azzjoni Kattolika Adulti. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Fi tmiem il-quddiesa, il-koppji jingħataw tifkira tal-okkażjoni.

Ġabra b’risq is-Seminarju

Fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir il-ġabra li nagħmlu kull sena b’riżq is-Seminarju, il-post li jagħti formazzjoni lil dawk li jkunu qed iħejju ruħhom għas-saċerdozju. Hu dmir tagħna li ngħinu lis-Seminarju u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Bħalma tafu, il-Caritas waqqfet fond biex ngħinu lill-popli tat-Turkija u s-Sirja li ġew milquta mit-terremot. Min jixtieq jikkontribwixxi jista’ jgħaddi l-offerta lil xi ħadd minna s-saċerdoti biex imbagħad ngħadduhom lill-Caritas.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret nhar is-Sibt u l-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,532. Nirringrazzjawkom tas-sostenn u l-għajnuna li dejjem tagħtu lill-Knisja.

Nitolbu għal ħutna Martina Attard, Marlene Azzopardi u Saviour Mizzi, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa għall-ġenituri li wliedhom ser jagħmlu l-Griżma

It-Tlieta 7 ta’ Frar se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Griżma f’Ottubru li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (fid-Domus) fis-7.00pm.

Festa ta’ San Pawl

Il-Ġimgħa 10 ta’ Frar niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Jixraq li nqaddsu din il-ġurnata speċjali għalina l-Maltin billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Il-quddies ikun fis-6.00am, 7.00am, 8.00am u 9.30am filgħodu u fis-6.30pm filgħaxija.

Ċelebrazzjoni tal-Magħmudija

Nhar il-Ħadd 12 ta’ Frar fil-quddiesa tal-5.30pm se jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija. Sakemm ma jkunx avżat mod ieħor, il-magħmudija fil-quddiesa se tibda ssir kull tieni u raba’ Ħadd tax-xahar dejjen fil-quddiesa tal-5.30pm.

Quddiesa speċjali għall-Miżżewġin

Il-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa flimkien mal-Azzjoni Kattolika Nisa qiegħdin jistiednu lill-koppji miżżewġin għal quddiesa speċjali għalihom il-Ġimgħa 17 ta’ Frar, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Dakinhar tingħata tifkira tal-okkażjoni.

Coffee Morning

It-Tlieta 14 ta’ Frar se jsir Coffee Morning b’risq il-Knisja fis-sala tas-sorijiet. Biljetti mingħand il-helpers tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna Kate Saliba, Mario Farrugia u Filippa Micallef, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Nhar it-Tlieta, 31 ta’ Jannar, se ssir laqgħa oħra għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (id-Domus), fis-7.00pm. Importanti li l-ġenituri jattendu.

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej – Kandlora

Nhar il-Ħamis 2 ta’ Frar nagħmlu l-Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, magħrufa bħala l-Kandlora. Fis-6.00pm ikun hawn l-adorazzjoni u fis-6.30pm quddiesa kantata li fiha jsir it-tberik tax-xemgħa.

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija, li jintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Jum il-Ħajja

Il-Ħadd li ġej, 5 ta’ Frar, jiġi ċċelebrat Jum il-Ħajja. F’din l-okkażjoni, il-Malta Unborn Child Platform, fergħa fi ħdan il-Moviment ta’ Kana, se torganizza quddiesa fil-KonKatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-11.00am, immexxija mill-Isqof Awżiljarju Mons. Joseph Galea Curmi.

Nitolbu għal ħutna Carmel Vancell, Angela Baldacchino u Joseph Debono, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa għall-koppji miżżewġgin

Nhar il-Ġimgħa, 27 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Familja se torganizza laqgħa oħra għall-koppji miżżewġin fis-6.45pm fis-Sala tas-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). In-Nutar Philip Ellul se jagħti taħdita dwar San Ġużepp u l-virtujiet tiegħu.

Nitolbu għal ħutna Grace Tanti u Doris Chircop, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tieni Ħadd matul is-Sena A

Ġingħa ta’ Talb għall-għaqda fost il-Knejjes

Minn nhar l-Erbgħa 18 sal-25 ta’ Jannar tibda l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara mad-dinja kollha. L-Adorazzjoni tal-Ħamis li ssir fil-Knisja Arċipretali fis-6.00pm tkun bl-intenzjoni biex il-knejjes insara differenti jkunu dejjem iżjed ħaġa waħda bejniethom. Nhar il-Ġimgħa 20 ta’ Jannar se jsir Servizz Ekumeniku fil-Knisja ta’ San Nikola (Tal-Erwieħ) il-Belt, fis-6.30pm, b’rabta ma’ din il-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda tal-Knejjes.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

Nhar it-Tlieta 17 ta’ Jannar jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am. Din il-laqgħa se ssir fis-sala ta’ isfel għand is-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). Fl-10.00am fil-kappella ta’ San Ġużepp ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxi is-Superjur Joe Fenech.

Jum il-Bibbja

Il-Ħadd 22 ta’ Jannar niċċelebraw Jum il-Kelma ta’ Alla (Jum il-Bibbja). Għalhekk qed nistiednu lit-tfal biex dakinhar iġibu l-Bibbja tagħhom magħhom għall-quddiesa tad-9.30am biex inberkuhom waqt il-quddiesa.

Nitolbu għal ħutna Carmen Saccasan Debono, Maryanne Formosa, Maria Curmi u Gemma Vella, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.