It-tieni Ħadd tar-Randan – Sena B

Riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-Ħadd u Adorazzjoni

Matul dawn il-ġimgħat tar-Randan ikomplu r-riflessjonijiet fuq il-Vanġelu tal-Ħadd kull nhar ta’ Tlieta wara l-quddiesa ta’ filgħaxija u l-Ħamis ikun hawn l-adorazzjoni fis-6.00pm.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Nhar il-Ħamis 29 ta’ Frar imiss it-tieni laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-ħin ikun fis-7.00pm fis-Sala Parrokkjali (Domus).

L-Ewwel Qrara

Nhar is-Sibt 2 ta’ Marzu fid-9.00am, fil-Knisja Arċipretali jkun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal subien li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. L-ewwel qrara għall-bniet tkun is-Sibt ta’ wara 9 ta’ Marzu.

Quddies Speċjali għaż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd li ġej 3 ta’ Marzu nistiednu liż-żgħażagħ kollha għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Eżerċizzi għall-Miżżewġin

Mil-4 sat-8 ta’ Marzu se jsiru l-eżerċizzi għall-miżżewġin li se jmexxihom Bro Miguel Zammit ofm Cap. L-eżerċizzi jsiru fil-Knisja Arċipretali fis-7.00pm wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

Ġabra b’riżq is-Seminarju

Il-ġabra li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda fil-parroċċa tagħna b’riżq is-Seminarju kienet ta’ €3,700.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbria

Il-Ħadd bejn l-10.00am u nofsinhar tkompli l-kitba għal dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

Volontarjat għaż-żgħażagħ fil-Peru

Bħala parroċċa se nkunu qed noffru esperjenza ta’ volontarjat għal żgħażagħ minn 18 sa 30 sena ġewwa l-Peru’ fis-sajf tas-sena d-dieħla (2025). Dawk iż-żgħażagħ li huma interessati għandhom jikkuntattjaw lil Fr Mario Dimech sal-10 ta’ Marzu. Il-postijiet huma limitati.

Nitolbu għal ħutna Giovanna Vassallo, Maria-Dolores Cowles, Carmel Pace, Philip Chircop u Mariannna Bonanno, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

L-Ewwel Ħadd tar-Randan – Sena B

Adorazzjoni

It-Tlieta 20 ta’ Frar, fl-10.00am, fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-sorijiet ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech.

Riflessjoni fuq l-Evanġelju

Kull nhar ta’ Tlieta matul il-ġimgħat tar-Randan se tibda ssir riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd li jkun imiss. Din il-laqgħa mal-Kelma ta’ Alla se ssir fis-7.00pm wara l-quddiesa ta’ filgħaxija.

Adorazzjoni matul ir-Randan

Kull nhar ta’ Ħamis fis-6.00pm ikollna l-adorazzjoni b’tema marbuta mar-Randan. Nhar ta’ Sibt fil-5.00pm, qabel il-quddiesa nitolbu flimkien it-talba tal-Għasar.

Laqgħa għall-barranin li joqogħdu f’Ħaż-Żebbuġ

Nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Frar, se ssir laqgħa fuq ir-Randan, bl-isem “You Belong” għal dawk li mhumiex Maltin u li joqogħdu fil-parroċċa tagħna. Il-laqgħa se ssir fis-7.30pm fis-Sala tas-Sorijiet, Dar San Ġużepp.

On Friday 23rd February, there will be another encounter entitled “You Belong” for parishioners coming from other countries. The meeting will take place at 7.30pm at Dar San Ġużepp.

Avviż mis-Superjura tal-MUSEUM

Is-Superjura tal-MUSEUM tavża li mhux se jsir tagħlim tal-Katekiżmu għall-bniet minn nhar it-Tnejn 19 sal-Ġimgħa 23 ta’ Frar peress li l-membri għandhom l-Eżerċizzi tar-Randan.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Minn dan il-Ħadd qed tinfetaħ ir-reġistrazzjoni għal dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira. Dawk interessati għandhom jinkitbu fil-post ta’ wara l-knisja, il-Ħadd bejn l-10.00am u nofsinhar.

Nitolbu għal ħutna Catherine Bugeja u Francesco Saverio Bonnici, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Is-Sitt Ħadd matul is-Sena B

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta 13 ta’ Frar, fid-9.30am jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-dar is-sorijiet fuq.

Quddies għall-Koppji

It-Tlieta 13 ta’ Frar, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali ikollna quddiesa organizzata mill-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa flimkien mal-Azzjoni Kattolika Nisa għall-koppji miżżewġin. Dawk il-koppji li s-sena li għaddiet iċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Kull koppja li tattendi tingħata tifkira tal-okkażjoni.

Bidu tar-Randan

L-Erbgħa 14 ta’ Frar nagħtu bidu għaż-żmien tar-Randan. Fil-quddies kollu ssir iċ-ċerimonja tat-tqegħid tal-irmied. Fis-6.00pm jibda pellegrinaġġ bis-Salib u wara għas-6.45pm issir quddiesa konċelebrata. Infakkru li nhar Ras ir-Randan għandu jiġi osservat bħala jum ta’ sawm u astinenza. Ħaġa sabiħa wkoll li matul il-ġimgħat tar-Randan wieħed jimpenja ruħu biex jitlob iżjed, jagħmel xi sagrifiċċju personali u jagħmel xi forma ta’ karita’.

Adorazzjoni

Kull nhar ta’ Ħamis, fis-6.00pm ikun hawn l-adorazzjoni b’temi marbutin maż-żmien tar-Randan.

Via Sagra

Matul iż-żmien tar-Randan, kull nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa, tingħad it-talba tal-Via Sagra wara l-quddiesa tat-8.00am u fis-6.00pm, qabel il-quddiesa ta’ filgħaxija.

Ġabra b’risq is-Seminarju

Fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej se ssir il-ġabra li nagħmlu kull sena b’riżq is-Seminarju, il-post li jagħti formazzjoni lil dawk li jkunu qed iħejju ruħhom għas-saċerdozju. Hu dmir tagħna li ngħinu lis-Seminarju u nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret nhar is-Sibt u l-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,700. Saru xi donazzjonijiet b’risq ir-restawr tal-istatwa ta’ Sant’Agata li ġiet inawgurata nhar it-Tnejn li għadda, li kienu ta’ €850. Hemm il-ħsieb li jiġi ndurat il-pedestall. Min jixtieq jagħmel xi offerta għal dan il-proġett jgħaddiha lill-Arċipriet. Nirringrazzjawkom tas-sostenn u l-għajnuna li dejjem tagħtu lill-Knisja.

Nitolbu għal oħtna Filippa Farrugia, li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Il-Ħames Ħadd matul is-Sena B

Għoti tad-Demm

Il-Ħadd, 4 ta’ Frar bejn it-8.30am u s-1.00pm, fl-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ se jkun hemm il-possibbiltà li wieħed jagħti d-demm. Min imur jagħti d-demm għandu jippreżenta l-karta tal-identità u jilbes maskra.

Festa Sant’Agata

It-Tnejn 5 ta’ Frar, niċċelebraw il-festa ta’ Sant’Agata fil-quddiesa tas-6.30pm.  Fil-parroċċa tagħna kien hawn devozzjoni lejn din il-qaddisa li hija wkoll waħda mill-qaddisin patruni ta’ Malta. Kienet saret statwa tagħha għad-devozzjoni tal-poplu mill-artist Malti Vincenzo Cremona fl-1895 u mħallsa minn Antonio Callus; madankollu għal madwar 50 sena spiċċat imwarrba. Dan l-aħħar sarilha restawr mill-artist Żebbuġi Jesmond Bonello u issa nistgħu ngawduha mill-ġdid fil-knisja.

Wara l-quddiesa tas-6.30pm se ssir taħdita dwar il-kult ta’ din il-qaddisa, dwar l-istatwa u dwar ix-xogħol ta’ restawr li sar fuqha. Inħeġġu lil min għandu għal qalbu l-patrimonju Żebbuġi sabiex jattendi.

Talba għas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof

Il-Ħamis 8 ta’ Frar, fil-quddiesa tas-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali, dawk l-adolexxenti li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof f’Ottubru ta’ din is-sena huma mistiedna jressqu t-talba tagħhom biex jirċievu dan is-sagrament. It-talba li jridu jippreżentaw dakinhar tkun mogħtija lilhom miċ-Ċentru tad-Duttrina fejn jattendu. Il-ġenituri u l-parrini huma mistiedna jattendu għal din il-quddiesa.

Festa ta’ San Pawl

Is-Sibt 10 ta’ Frar niċċelebraw il-Festa tan-Nawfraġju ta’ San Pawl. Jixraq li nqaddsu din il-ġurnata speċjali għalina l-Maltin billi nieħdu sehem fil-quddiesa. Il-quddies ikun: filgħodu fis-7.00am, fit-8.00am u quddiesa oħra fid-9.30am; u filgħaxija fil-5.15pm u fis-6.30pm.

Quddiesa speċjali għall-miżżewġin

Il-Kummissjoni Familja tal-Parroċċa flimkien mal-Azzjoni Kattolika Nisa qegħdin jistiednu lill-koppji miżżewġin għal quddiesa speċjali għalihom nhar it-Tlieta 13 ta’ Frar, fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali. Dawk il-koppji li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali miż-żwieġ tagħhom huma mistiedna li jidħlu fis-sagristija u jagħtuna l-ismijiet tagħhom. Dakinhar tingħata tifkira tal-okkażjoni.

Coffee Morning

It-Tlieta 13 ta’ Frar, fid-9.30am se jsir Coffee Morning b’risq il-knisja fis-Sala tas-Sorijiet. Biljetti mingħand il-helpers tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna Pawla Gauci u Philip Seguna, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena B

Festa tal-Preżentazzjoni tal-MulejIl-Ġimgħa, 2 ta’ Frar, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar:

  • Wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija, li jintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.
  • Fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali, se ssir il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena mill-ġenituri tagħhom. Waqt li nħeġġu l-ġenituri biex jattendu flimkien ma’ uliedhom, ġentilment kulħadd mitlub li jkun fil-knisja fis-6.10pm.  

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Is-Segretarjat għall-Edukazjoni Nisranija javża li qegħdin jintlaqgħu applikazzjonijiet online għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta mill-1 sad-29 ta’ Frar. Aktar informazzjoni fin-noticeboards tal-knisja jew mill-website.

Għoti tad-Demm

Il-Ħadd 4 ta’ Frar bejn it-8.30am u s-1.00pm, fl-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ, se jkun hawn il-possibbiltà li wieħed jagħti d-demm. Inħeġġu biex inkunu fost id-donaturi tad-demm biex ngħinu lil min ikun tant jeħtieġ. Min imur jagħti d-demm għandu jippreżenta l-karta tal-identità u jilbes maskra.

Talba tas-Sagrament għall-Griżma tal-Isqof

Il-Ħamis 8 ta’ Frar, fil-quddiesa tas-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali, dawk l-adolexxenti li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof f’Ottubru ta’ din is-sena huma mistiedna jressqu t-talba tagħhom biex jirċievu dan is-sagrament. It-talba li jridu jippreżentaw dakinhar tkun mogħtija lilhom miċ-Ċentru tad-Duttrina fejn jattendu. Il-ġenituri u l-parrini huma mistiedna jattendu għal din il-quddiesa.

Coffee Morning

It-Tlieta 13 ta’ Frar, fid-9.30am se jsir Coffee Morning b’risq il-knisja fis-Sala tas-Sorijiet. Min hu interesssat ikellem lil xi ħadd mill-membri tal-Grupp tal-Fundraising.

Nitolbu għal ħuna Rokku Abela, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena B

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma

It-Tlieta, 23 ta’ Jannar, fis-7.00pm se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma f’Ottubru ta’ din is-sena. Il-laqgħa se issir fis-Sala Parrokkjali (Domus).

Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

Il-Ħamis, 25 ta’ Jannar, Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, fis-6.00pm ikun hawn l-adorazzjoni li fiha se nitolbu b’mod speċjali għall-għaqda fost il-Knejjes Insara.

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin

Il-Ġimgħa, 26 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Familja se torganizza laqgħa oħra għall-koppji miżżewġin fis-6.30pm fis-Sala tas-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). Il-kelliema se tkun Ms Bernardette Briffa, Head tal-Counselling & Social Work tal-Caritas. It-tema għad-diskussjoni se tkun ‘Meta koppja tiffaċċja sfidi fil-familji’.

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

Nhar il-Ġimgħa, 2 ta’ Frar, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, se ssir il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena mill-ġenituri tagħhom, waqt il-quddiesa tas-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali. Inħeġġu lill-familji tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem.

Nitolbu għal ħuna Joseph Azzopardi, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tieni Ħadd matul is-Sena A

Ġimgħa ta’ Talb

Minn nhar il-Ħamis 18 sal-25 ta’ Jannar tibda l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara mad-dinja kollha. Xieraq li f’għaqda mal-Knisja Universali nitolbu biex il-knejjes insara differenti jkunu dejjem iżjed ħaġa waħda bejniethom. Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar se jsir Servizz Ekumeniku f’Saint Andrew’s Scotts Church li tinsab fi Triq Nofsinhar, il-Belt Valletta, fis-6.30pm, b’rabta ma’ din il-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda tal-Knejjes. Kulħadd huwa mistieden.

Adorazzjoni

It-Tlieta 16 ta’ Jannar fl-10.00am, fil-kappella ta’ San Ġużepp ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxi s-Superjur Joe Fenech.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

It-Tlieta wkoll fis-7.00pm se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (Domus).

Fuljett ‘Flimkien’

Intom u ħerġin mill-knisja nistednukom sabiex tieħdu kopja tal-FLIMKIEN tax-xhur Jannar u Frar. Ikun apprezzat jekk tistgħu tieħdu kopja lil xi persuni anzjani jew li ma jistgħux joħorġu u joqogħdu fil-viċinanzi tagħkom.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret il-weekend li għadda għall-ħtiġijiet tal-Knisja kienet ta’ €1,336. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Gużeppi Grech, Emanuel Spiteri u Dennis Cilia, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B

Rappreżentazzjoni tal-wasla tal-Maġi

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar qabel il-quddiesa tad-9.30am ikollna rappreżentazzjoni tal-wasla tal-Maġi. Il-familji huma mistiedna jinġabru għad-9.15am ħdejn iċ-Ċentru Ta’ Warda. Fil-quddiesa se noffru l-oġġetti ta’ ikel u s-somma ta’ €2,870 li nġabret matul l-Avvent u l-Milied għall-Kċina ta’ Marta

Laqgħat tal-Grupp Kelma tal-Ħajja u ta’ Padre Pio

It-Tlieta 10 ta’ Jannar fid-9.30am jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fis-Sala tas-Sorijiet. Filgħaxija, fil-Knisja Arċipretali jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fis-6.00pm bir-Rużarju u tkompli bil-quddiesa ta’ filgħaxija.  

Adorazzjoni

Kull nhar ta’ Ħamis fil-Knisja Arċipretali ssir nofs siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat li tibda fis-6.00pm.

Talb għall-vokazzjonijiet

Is-Sibt 13 ta’ Jannar imiss laqgħa oħra ta’ talb għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni. Il-minibus titlaq fil-5.00pm minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi u juża t-trasport ikellem lil Carmen Cilia.

Ġbir għad-Dar tal-Providenza

Il-ġbir li sar b’riżq id-Dar tal-Providenza fil-bidu tas-sena fil-Knisja Arċipretali u fil-knejjes l-oħra li fihom isir il-quddies, laħaq is-somma ta’  €8,871 (€600 minnhom inġabru mis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù). F’isem id-Direttur Fr Martin Micallef, nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal ħuna Salvu Schembri li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret – Sena B

L-Aħħar Jum tas-Sena

Il-Ħadd, 31 ta’ Jannar huwa l-aħħar jum tas-sena. Ikun hawn il-quddiesa tal-5.15pm. Fis-6.30pm quddiesa solenni ta’ radd il-ħajr lil Alla fl-għeluq tas-sena. Fi tmiem il-quddiesa, issir purċissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija u jitkanta t-Te Deum. Nhar it-Tnejn, l-Ewwel Jum tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkun hawn quddies fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Il-ġbir kollu li jsir nhar il-Ħadd filgħaxija u fl-Ewwel tas-Sena jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza. Ilkoll nafu kemm din id-dar teħtieġ għajnuna biex toffri servizz tajjeb u professjonali lir-residenti li jgħixu fiha. Inħeġġukom tkun ġenerużi fl-għotjiet tagħkom.

Riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd

It-Tlieta, 2 ta’ Jannar wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, id-djaknu Malcolm jagħmel riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd li ġej, li tkun il-Festa tal-Epifanija.

Festa tal-Epifanija

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar, niċċelebraw il-Festa tal-Epifanija tal-Mulej. Dakinhar se niċċelebraw il-wasla tal-Maġi qabel il-quddiesa tad-9.30am. Qed nistiednu lill-familji bit-tfal biex jinġabru ħdejn iċ-Ċentru Ta’ Warda fid-9.15am sabiex jakkumpanjaw lill-Maġi sal-Knisja. It-tfal jistgħu jilbsu wkoll ta’ slaten maġi. Inħeġġu lill-familji jieħdu sehem. Dakinhar is-Sur Albert Debono, bħala rappreżentant tas-Segretarjat tal-Karità fi ħdan l-Arċidjoċesi, se jkun fostna biex jilqa’ l-offerti li nġabru għall-Kċina ta’ Marta. Barra l-ammont ta’ oġġetti ta’ ikel li nġiebu minnkom, s’issa nġabru wkoll €2,200 b’riżq din l-inizjattiva li toffri l-ikla ta’ kuljum lill-persuni fil-bżonn.

Mother and Baby Club

Il-Grupp Mother and Baby Club li jiltaqgħu fiċ-Ċentru Ta’ Warda, organizzat mill-Moviment ta’ Kana, se jerġa’ jibda jiltaqa’ mit-Tnejn 8 ta’ Jannar.

Nitolbu għal Alfred Camilleri, Francis Agius, Giovanna Azzopardi u Frank Galea, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena B

Quddies lejliet u nhar il-Milied

Lejlet il-Milied fl-4.30pm ikun hawn il-qrar, waqt li fil-5.15pm u fis-6.30pm ikollna l-quddies tal-ħin. Fis-6.00pm toħroġ dimostrazzjoni mill-qasam tal-MUSEUM tas-subien li tintemm fil-Knisja Arċipretali għas-7.15pm, fejn issir ċelebrazzjoni mmexxija mill-membri tal-MUSEUM. Fil-10.45pm tibda Velja bil-kant, qari u l-prietka mit-tfal segwita mill-quddiesa tal-Lejl tal-Milied għall-11.15pm. Nitolbukom issegwu l-programm li kopji tiegħu jinsabu ħdejn il-bibien tal-knisja.

Nhar il-Milied il-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fid-9.30am quddiesa speċjali għall-familji u t-tfal u fiha ssir il-prietka tradizzjonali minn żewġt itfal. Filgħaxija l-quddies ikun fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd

It-Tlieta, 26 ta’ Diċembru wara l-quddiesa tas-6.30pm ikun hawn riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd li ġej – Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nazaret. Imexxi d-Djaknu Malcolm.

Kwaranturi

Minn nhar il-Ħamis 28 sas-Sibt 30 ta’ Diċembru jkunu l-ġranet tal-Kwaranturi fil-Knisja Arċipretali. Fit-8.30am issir l-espożizzjoni solenni tal-Ewkaristija sa nofsinhar. Filgħaxija fl-4.30pm ikun hawn siegħa adorazzjoni fis-skiet u fis-6.00pm tingħad it-talba tal-Għasar. Fis-Sagristija hemm timetable tal-ħinijiet biex min jixtieq joffri nofs siegħa adorazzjoni fil-ħinijiet tal-adorazzjoni jinkiteb.

Quddies tal-aħħar(2023) u tal-ewwel(2024) jum tas-sena

Il-Ħadd, 31 ta’ Diċembru huwa l-aħħar jum tas-sena, ikun hawn il-quddiesa tal-5.15pm. Fis-6.30pm quddiesa solenni ta’ radd il-ħajr lil Alla fl-għeluq tas-sena. Fi tmiem il-quddiesa, issir purċissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija u jitkanta t-Te Deum.

Nhar l-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, il-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkun hawn quddies fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Ġabra b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-ġbir li jsir fil-quddiesa tat-Te Deum fl-aħħar tas-sena u fil-quddies nhar l-Ewwel tas-Sena jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza.