Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ San Franġisk u Jum il-Ħolqien

Il-Ħadd, 7 ta’ Ottubru, nistiednu lit-tfal biex iġibu l-pets u l-annimali tagħhom biex jitbierku fil-quddiesa tad-9.30am li se tkun iċċelebrata fuq iz-zuntier tal-knisja.  

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta, 10 ta’ Ottubru ser issir il-laqgħa u tibda fis-6.00pm bir-rużarju meditat quddiem Ġesù Sagramentat u fis-6.30pm il-quddiesa.

Pellegrinaġġ

Il-Ġimgħa 13 ta’ Ottubru, fl-okkażjoni tal-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima, il-Leġjun ta’ Marija se jorganizza pellegrinaġġ u quddiesa fil-kappella tal-Viżitazzjoni ġewwa Wied Qirda.  Fil-5.30pm jibda l-Pellegrinaġġ minn ħdejn il-Peridot bit-talba tar-rużarju u wara jkun hemm quddiesa fil-kappella ta’ Wied Qirda. Kulħadd huwa mistieden.

Qrar għas-subien

Il-Ġimgħa 13 ta’ Ottubru fis-7.00pm, fil-MUSEUM tas-Subien ikun hemm il-qrar għas-subien li se jersqu għas-Sagrament tal-Griżma.

Sagrament tal-Griżma

Nhar is-Sibt 14 ta’ Ottubru fl-4.30pm jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Griżma għall-bniet. Il-Ħadd fid-9.15am jirċievu l-Griżma s-subien. Nifirħu lil dawk li se jirċievu dan is-Sagrament u nitolbu għalihom.

Laqgħa ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru jkun hemm laqgħa ta’ talb għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni. Qed jiġi organizzat transport li jitlaq fil-4.45pm minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi jista’ jinkiteb fis-sagristija jew ikellem lil Carmen Cilia sal-Ġimgħa filgħodu.

Ġabra b’risq il-Knisja

Il-ġbir li sar fil-quddies nhar is-Sibt u l-Ħadd li għadda b’riżq il-knisja kien ta’ €1,423. Nirringrazzjawkom dejjem tal-għajnuna u s-sostenn li tagħtu lill-knisja.

Coffee Morning

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru se jsir coffee morning b’riżq il-knisja. Biljetti mingħand il-membri tal-grupp tal-fundraising.

Encounter with Christian foreigners

On Friday 20th October, there will be a second encounter with Christian foreigners, entitled “Speak, Lord!” at the Parish Hall, Dar San Ġużepp, at 7.30pm. We invite all Christian foreigners of our parish for this formation meeting to listen and pray together through God’s Word. Those who are interested may speak to the deacon, Reverend Malcolm, or else to one of the helpers, for more details.

Nitolbu għal ħuna Maria Schembri, Katarina Gatt u l-Imħallef Emeritus Philip Sciberras, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa Madonna tar-Rużarju

Il-Ħadd, 1 ta’ Ottubru filgħaxija, niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fl-4.30pm tingħad it-talba tal-Għasar, fil-5.00pm quddiesa kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u wara purċissjoni bix-xbiha tal-Madonna akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju. Wara l-purċissjoni jkun hawn il-quddiesa tas-7.00pm.

Qrar għall-Bniet tal-Griżma

Il-Ħamis, 5 ta’ Ottubru fis-5.45pm, fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet, se jsir il-qrar għall-bniet li se jersqu għas-Sagrament tal-Griżma.

Quddies au Adorazzjoni

Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru, l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tat-8.00am ikun hawn ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Sagramentat.  

Rużarju

Matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad ir-Rużarju kuljum quddiem Ġesù espost fis-6.00pm qabel il-quddiesa. Xieraq li matul dan ix-xahar nitolbu f’għaqda mal-Knisja għas-Sinodu tal-Isqfijiet li l-Papa qiegħed ilaqqa’ ġewwa Ruma matul dan ix-xahar.

Festa San Franġisk

Il-Ħadd, 8 ta’ Ottubru, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Franġisk, qed nistiednu lit-tfal biex iġibu l-pets u l-annimali tagħhom biex jitbierku fil-quddiesa tal-9.30am li se tkun iċċelebrata fuq iz-zuntier tal-knisja. Din l-attività qed issir b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali.

Xogħol ta’ manutenzjoni fiċ-Ċenaklu

Navżaw li nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa (2, 3 u 4 ta’ Ottubru) iċ-Ċenaklu se jkun magħluq matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu minħabba xogħol ta’ manutenzjoni. Ikun miftuħ minn wara nofsinhar.

Sejħa għall-Abbatini

Nixtiequ nħeġġu iktar tfal biex isiru abbatini fil-parroċċa tagħna. L-abbatini mhux biss jgħinu fis-servizz fuq l-altar fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi imma jkollhom ukoll laqgħat u attivitajiet oħra biex ikomplu jiffurmaw ruħhom f’valuri tajbin. Dawk it-tfal, subien u bniet, li diġa’ għamlu l-Ewwel Tqarbina u jixtiequ jibdew jagħtu servizz bħala abbatini jistgħu jiġbru applikazzjoni mis-sagristija.

Coffee Morning

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru, fid-9.30am se jsir Coffee Morning b’risq il-knisja fis-Sala tas-Sorijiet. Min hu interesssat ikellem lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna Anġlu Cutajar, Anna Zammit u Joseph Agius, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa tal-Madonna tal-Grazzja

Il-Ħadd, 24 ta’ Settembru qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-knisja dedikata lilha. (Il-Ħadd filgħodu ikun hemm quddies fis-7.00am u fit-8.30am). Fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni tal-festa li tagħlaq bl-Antifona u l-Barka Sagramentali.

Tberik tal-basktijiet tal-iskola

Fil-Quddiesa tal-Ħadd, 24 ta’ Settembru, tad-9.30am se jsir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola. It-tfal kollha huma mħeġġa li jattendu u jġibu magħhom il-basket jew il-pocket tagħhom tal-iskola biex jitbierek.

Magħmudija

Il-Ħadd, 24 ta’ Settembru, fil-quddiesa tal-5.30pm jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika

Minn nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Settembru, jibdew il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika għan-nisa wara l-waqfa tas-sajf. Il-laqgħat ikunu kull nhar ta’ Erbgħa fid-9.30am fis-sala għand is-sorijiet. Jekk hawn xi nisa li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp huma mistiedna għal-laqgħa ta’ nhar l-Erbgħa li se tibda b’quddiesa.

Festa tal-Madonna tar-Rużarju

Din il-ġimgħa niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa ikunu ġranet tat-Tridu. Fis-6.00pm jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesu’ Sagramentat u fis-6.30pm quddiesa bil-kant. Il-Ħadd filgħaxija, fl-4.30pm tingħad it-talba tal-Għasar, fil-5.00pm quddiesa kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u wara purċissjoni bix-xbiha tal-Madonna akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju li se tgħaddi minn dawn it-toroq: Sant’Antnin, Mula, Mamo, Santu Rokku u l-Kbira. Wara l-purċissjoni jkun hawn il-quddiesa tas-7.00pm. Dawk li jixtiequ jakkumpanjaw bħala fratelli fil-purċissjoni tkun ħaġa sabiħa li jattendu għall-quddiesa.

Sejħa għal Abbatini

Nixtiequ nħeġġu iktar tfal biex isiru abbatini fil-parroċċa tagħna. L-abbatini mhux biss jgħinu fis-servizz fuq l-altar fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, imma jkollhom ukoll laqgħat u attivitajiet oħra biex ikomplu jiffurmaw ruħhom b’valuri tajbin. Dawk it-tfal, subien u bniet, li diġa’ għamlu l-Ewwel Tqarbina u jixtiequ jibdew jagħtu servizz bħala abbatini, jistgħu jiġbru applikazzjoni mis-sagristija.

Nitolbu għal oħtna Margerita Camilleri, li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ Marija Addolorata

Qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ Marija Addolorata. Il-Ħadd, 17 ta’ Settembru fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni minn Patri Elmar Pace ofm Cap. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju li se tgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq Sciortino, Triq Frans Sammut u Triq il-Kbira. Ma jkunx hawn il-quddiesa tas-7.00pm.

Adorazzjoni

It-Tlieta, 19 ta’ Settembru fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp, għand is-Sorijiet.

Laqgħa Ġenituri u Parrini tal-Griżma

It-Tlieta 19 ta’ Settembru se ssir l-aħħar laqgħa għall-ġenituri u l-parrini ta’ dawk li se jagħmlu l-Ġriżma. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (fid-Domus), fis-7.00pm.

Tberik tal-Basktijiet tal-Iskola

Nhar il-Ħadd, 24 ta’ Settembru li ġej fil-Quddiesa tad-9.30am se jsir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola. It-tfal kollha huma mħeġġa li jattendu u jġibu magħhom il-basket jew il-pocket tagħhom tal-iskola biex jitbierek.

Festa Madonna tal-Grazzja

Nhar il-Ħadd, 24 ta’ Settembru tiġi ċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-knisja dedikata lilha. Bi preparazzjoni, matul il-ġimgħa (mit-Tnejn sas-Sibt) jingħad ir-Rużarju fis-6.45pm u fis-7.00pm issir quddiesa. Il-Ħadd filgħaxija ssir il-quddiesa solenni tal-festa li tagħlaq bl-Antifona u l-Barka Sagramentali. Aktar dettalji dwar l-attivitajiet marbutin ma’ din il-festa ssibuhom fil-programm li hemm fin-noticeboards.

Reffiegħa vara tar-Rużarju

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara tar-Rużarju jew jagħmlu forċina waqt il-purċissjoni li se ssir il-Ħadd 1 ta’ Ottubru huma mitluba li jinkitbu fis-Sagristija.

Ringrazzjament lis-Superjur Simon Camilleri

F’isem il-komunità parrokkjali nixtieq nirringrazzja lis-Superjur Simon Camilleri li għal 10 snin kien responsabbli mill-Qasam tal-MUSEUM tas-subien u issa se jkun qiegħed ikompli l-ħidma tiegħu fil-MUSEUM ta’ Ħaż-Żabbar. Fl-istess waqt nilqgħu lis-Soċju Jonathan Cardona li se jkun is-Superjur il-ġdid u nawgurawlu għal din il-ħidma li ġiet afdata f’idejh. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll lis-soċji kollha tal-MUSEUM subien u bniet u l-katekisti tal-Azzjoni Kattolika għall-impenn tagħhom fit-tagħlim tal-katekiżmu għall-ġid tat-tfal u l-adolexxenti tagħna.

Ġabra tal-Art Imqaddsa

Il-ġabra li se ssir fil-quddiesa tkun b’riżq il-ħidma li l-Knisja twettaq fl-Art Imqaddsa. L-Arċisqof iħeġġiġna biex minbarra l-offerta li nistgħu noffru, nitolbu wkoll biex f’din l-art fejn għex Sidna Ġesù Kristu jkun hemm il-paċi. Permezz tal-offerti tagħna nkunu qed ngħinu lill-Patrijiet Franġiskani biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb is-santwarji afdati f’idejhom marbutin mal-ħajja ta’ Ġesù, u jwettqu diversi ħidmiet ta’ karità ma’ ħutna nsara li jgħixu f’dan il-post.

Nitolbu għal Emanuel Refalo, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Sagrament tal-Magħmudija

Il-Ħadd, 10 ta’ Settembru fil-5.30pm ikun hawn quddiesa li fiha jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

Reġistrazzjoni Katekiżmu

Matul din il-ġimgħa tkompli r-reġistrazzjoni tat-tfal għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna. Il-ġenituri/kustodji tat-tfal li se jibdew jattendu għall-ewwel darba f’wieħed miċ-ċentri tal-katekiżmu fil-parroċċa tagħna minn Ottubru li ġej huma mitluba li jirreġistraw lit-tfal tagħhom. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta 12 ta’ Settembru, fid-9.30am, jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja, fis-sala tas-Sorjiet.

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta 12 ta’ Settembru filgħaxija se ssir l-ewwel laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio, wara l-waqfa tas-sajf. Il-laqgħa tibda fl-6.00pm b’rużarju meditat u wara toħroġ il-quddiesa ta’ filgħaxija.

Ġbir fil-Quddies

Il-ġbir li jsir fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej ikun b’riżq il-ħidma li l-Knisja twettaq fl-Art Imqaddsa permezz tal-Patrijiet Franġiskani. L-Arċisqof iħeġġiġna biex minbarra l-offerta li nistgħu noffru, nitolbu wkoll biex f’din l-art fejn għex Sidna Ġesù Kristu jkun hemm il-paċi. 

Festa Marija Addolorata

Il-Ħadd li ġej, 17 ta’ Settembru, niċċelebraw il-festa ta’ Marija Addolorata.

  • L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa ikunu ġranet tat-Tridu. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bil-prietka mid-djaknu Malcolm Saliba.
  • Il-Ħadd fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni minn Patri Elmar Pace ofm Cap. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju li se tgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq Sciortino, Triq Frans Sammut u Triq il-Kbira.

Ħdejn il-bibien tal-knisja hemm leaflet bil-programm u miegħu envelope biex min jixtieq jagħmel offerta b’riżq din il-festa.

Fuljett “Flimkien”

Intom u ħerġin mill-knisja nistedinkom ukoll tieħdu kopja tal-FLIMKIEN tax-xhur Settembru u Ottubru. Ikun apprezzat jekk tistgħu tieħdu kopja lil xi persuni anzjani jew li ma jistgħux joħorġu,A u joqgħodu fil-viċinanza tagħkom.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret il-Ħadd li għadda (3 ta’ Settembru) għall-ħtiġijiet tal-knisja kienet ta’ €1,211. Nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal Victor Azzopardi u Deborah Said li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Anniversarju Leġjun ta’ Marija

Il-Ħamis, 7 ta’ Settembru, fl-okkażjoni tal-anniversarju mit-twaqqif tal-Leġjun ta’ Marija fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù se jkun hemm adorazzjoni, rużarju u quddiesa ta’ ringrazzjament. L-adorazzjoni tibda fis-7.15pm u fit-7.45pm toħroġ il-quddiesa.  Kulhadd mistieden li jattendi.

Festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Settembru niċċelebraw il-Festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Għalkemm mhix festa kmandata, tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jqaddes din il-ġurnata bil-quddiesa. Il-quddies ikun bħal nhar ta’ xogħol u fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun hemm quddiesa fis-6.15pm.

Ringrazzjament – Fr Andfrew Żammit

Fr Andrew Zammit li kien qiegħed iservi fil-parroċċa tagħna ġie mitlub  jkompli jwettaq il-ħidma pastorali tiegħu fil-parroċċa tal-Imqabba. Nhar is-Sibt li ġej 9 ta’ Settembru, nistedinkom ningħaqdu miegħu fil-quddiesa tal-5.15 pm biex nirringrazzjawh tal-ħidma tiegħu fil-parroċċa tagħna u nawgurawlu għall-ħidma l-ġdida.

Reġistrazzjoni tat-Tfal għall-Katekiżmu

Qed nilqgħu ir-reġistrazzjoni tat-tfal għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna. Il-ġenituri/kustodji tat-tfal li se jibdew jattendu għall-ewwel darba f’wieħed miċ-ċentri tal-katekiżmu fil-parroċċa tagħna minn Ottubru li ġej huma mitluba li jirreġistraw lit-tfal tagħhom. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali, mis-Sagristija, miċ-ċentri tal-katekiżmu, minn fuq il-paġna ta’ facebook tal-parroċċa tagħna jew minn hawn.  

Dati ta’ l-Ewwel Tqarbina

Id-dati tal-Ewwel Tqarbina għas-sena d-dieħla (2024) huma is-Sibt 18 ta’ Mejju, fil-4.30pm għall-bniet, u l-Ħadd 19 ta’ Mejju fid-9.15am għas-subien.

Quddiesa u Adorazzjoni fil-Kappella tas-Seminarju

Kull tieni Sibt tax-xahar, fil-Kappella tas-Seminarju ir-Rabat, ser jibda jkun hemm Quddiesa u Adorazzjoni b’talb speċjali għall-Vokazzjonijiet. L-ewwel laqgħa ser issir nhar is-Sibt li ġej 9 ta’ Settembru u tibda fil-5.30pm.

Korsijiet fuq il-Ħajja Nisranija

Il-Pastoral Formation Institute qed joffri ’l fuq minn 17-il kors differenti għal min jixtieq japprofondixxi aktar fuq il-ħajja nisranija, jew fis-servizz li jagħti fil-komunità. Dawk interessat jistgħu jsib aktar informazzjoni fil-poster li hemm fin-noticeboard jew fuq is-sit.

Ġabra Speċjali

Il-Ħadd, 3 ta’ Settembru huwa l-Ewwel Ħadd tax-Xahar u ser issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu

permezz tal-offerti tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Philip Mifsud, Karmenu Agius u Philip Vella li għaddew għal-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Wieħed u għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Magħmudija

Il-Ħadd, 27 ta’ Awwissu fil-5.30pm ikun hawn quddiesa li fiha jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija. 

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Settembru, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Wara l-quddiesa tas-7.00am ikun hawn adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am. Filgħaxija fis-6.00pm ikun hawn nofs siegħa adorazzjoni minflok dik li s-soltu ssir nhar ta’ Ħamis. 

Festa tat-Twelid tal-Madonna

Fit-8 ta’ Settembru, festa tat-Twelid tal-Madonna, se jsir pellegrinaġġ għas-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa. Tluq fis-7.00pm. Min hu interessat ikellem lil Maria Cardona. 

Reffiegħa vara tad-Duluri

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara tad-Duluri jew jagħmlu forċina waqt il-purċissjoni li se ssir fis-17 ta’ Settembru huma mitluba li jinkitbu fis-Sagristija. 

Laqgħa “Encountet”

Infakkru fil-laqgħa li se ssir nhar il-Ġimgħa, fit-8.00pm, fiċ-Ċentru Ta’ Warda bl-isem “Encounter” għall-barranin li qegħdin jgħixu fil-parroċċa tagħna. Jekk hawn min jaf b’xi barranin li jgħixu fil-qrib tiegħu, ikun apprezzat li tmexxu l-kelma magħhom.   

On Friday 1st September, at 8.00pm, there will be a meeting entitled     “Encounter” for foreigners residing in our parish at Ta’ Warda Centre. We invite all foreigners to meet, get to know each other as one community and voice their suggestions to the parish. Foreigners interested may talk to the helpers who will be at the back of the church after Mass. 

Nitolbu għal oħtna Dolores Cilia, li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

L-Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta se ssir adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ Dar San Ġużepp (għand is-Sorijiet) fl-10.00am.    

Laqgħa għall-barranin li jgħixu fil-Parroċċa tagħna

Il-Ġimgħa, 1 ta’ Settembru, fit-8.00pm, se ssir laqgħa bl-isem “Encounter” għall-barranin li qegħdin jgħixu fil-parroċċa tagħna, fiċ-Ċentru Ta’ Warda. Inħeġġu lill-barranin biex jiltaqgħu, isiru jafu lil xulxin bħala komunità u jaqsmu suġġerimenti magħna fil-parroċċa permezz ta’ din il-laqgħa. Dawk il-persuni barranin interessati li jattendu jistgħu jkellmu lill-helpers li se jkunu fuq wara tal-Knisja wara l-quddiesa.   

On Friday 1st September, at 8.00pm, there will be a meeting entitled “Encounter” with foreigners residing in our parish at Ta’ Warda Centre. We invite all foreigners to meet, get to know each other as one community and voice their suggestions to the parish. Foreigners interested may talk to the helpers who will be at the back of the church after Mass.

Dsatax-il Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ Marija Assunta

It-Tlieta, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-Solennità ta’ Marija Assunta. Din hija festa kmandata u l-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd (filgħodu 7.00am, 8.00am, 9.30am u 11.00am, u filgħaxija 7.00pm). Lejlet il-festa, it-Tnejn filgħaxija, ikun hawn quddiesa waħda fis-6.30pm.  

Festa Santa Marija f’Ħal Muxi

F’dawn il-ġranet qed tiġi ċċelebrata l-festa ta’ Santa Marija fil-knisja ddedikata lilha f’Ħal Muxi. Bi preparazzjoni, matul il-ġranet qabel il-festa, fis-7.15pm ikun hemm rużarju u quddiesa. Nhar it-Tlieta, jum il-festa, ikun hemm quddiesa fit-8.00am; fl-10.00am quddiesa għat-tfal u fis-7.30pm quddiesa tal-festa. Aktar dettalji dwar l-attivitajiet marbutin ma’ din il-festa ssibuhom fil-programm li hemm fin-noticeboards.  

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda għall-bżonnijiet tal-knisja kienet ta’ €1,240. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.  

Nitolbu għal Sylvia Gauci li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Festa tat-Trasfigurazzjoni tal-Mulej

Trasport għall-velja ta’ Talb

Infakkru li qed jiġi organizzat transport għal dawk li jixtiequ jattendu għall-velja ta’ talb tal-Assunta li se ssir fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu ġewwa Għawdex nhar it-Tnejn 14 ta’ Awwissu, lejlet Santa Marija. Dawk li huma interessati u jixtiequ jattendu ghandhom ikellmu lil Joe Micallef (Legion of Mary) sal-11 ta’ Awwissu.

Adorazzjoni u Kurunella tal-Ħniena Divina

Nhar il-Ħamis, 10 ta’ Awwissu fis-sitta ta’ filgħaxija, qabel il-quddiesa ikun hawn nofs siegħa adorazzjoni li fiha tingħad il-kurunella tal-Ħniena Divina.

Ħarġa għal Għawdex

Għad fadal ftit postijiet għall-ħarġa għal Għawdex li se ssir nhar l-Erbgħa li ġej 9 ta’ Awwissu. Il-private titlaq fis-7.00am minn ħdejn il-posta. Min jixtieq jattendi għandu javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Ġabra Speċjali

Il-Ħadd 6 ta’ Awwissu huwa l-ewwel Ħadd tax-Xahar, u għalhekk issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu permezz tal-offerti tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Philip Borg, Antonia Vassallo u Mario Vella, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.