Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Reġistrazzjoin tat-Tfal għal katekiżmu

Matul din il-ġimgħa tkompli r-reġistrazzjoni tat-tfal għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna. Il-ġenituri/kustodji tat-tfal li se jibdew jattendu għall-ewwel darba f’wieħed miċ-ċentri tal-katekiżmu fil-parroċċa tagħna minn Ottubru li ġej huma mitluba li jirreġistraw lit-tfal tagħhom. L-applikazzjonijiet jintlaqgħu fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Laqgħat Grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta, 13 ta’ Settembru, jerġa’ jibda jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fl-4.30pm u tkun tinkludi l-quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Ħidma tal-Knisja fl-Art Imqaddsa

Il-ġbir li jsir fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej ikun b’riżq il-ħidma li l-Knisja twettaq fl-Art Imqaddsa permezz tal-Patrijiet Franġiskani. L-Arċisqof iħeġġiġna biex minbarra l-offerta li nistgħu noffru, nitolbu wkoll biex f’din l-art fejn għex Sidna Ġesù Kristu jkun hemm il-paċi. 

Festa Marija Addolorata

Il-Ħadd li ġej, 18 ta’ Settembru, niċċelebraw il-festa ta’ Marija Addolorata.

  • L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa ikunu ġranet tat-Tridu. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bil-prietka minn Patri Anton Farrugia ofm.
  • Il-Ħadd fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni minn Patri Reno Muscat op. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju li se tgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq Sciortino, Triq Frans Sammut u Triq il-Kbira.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret il-Ħadd li għadda b’riżq ix-xogħol ta’ restawr li qed isir fil-knisja kienet ta’ €1,360. Nirringrazzjakom tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal oħtna Vincenza Farrugia li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tlieta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Reġistrazzjoni għall-Katekiżmu

Ir-reġistrazzjoni tat-tfal għall-katekiżmu fil-parroċċa tagħna miftuħa. Il-ġenituri/kustodji tat-tfal li se jibdew jattendu għall-ewwel darba f’wieħed miċ-ċentri tal-katekiżmu fil-parroċċa tagħna minn Ottubru li ġej huma mitluba li jirreġistraw lit-tfal tagħhom. L-applikazzjonijiet jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju Parrokkjali, mis-Sagristija, miċ-ċentri tal-katekiżmu, kif ukoll minn fuq il-paġna ta’ facebook tal-parroċċa tagħna. Il-ġenituri tat-tfal li uliedhom diġa’ kienu jattendu f’wieħed miċ-ċentri tad-duttrina m’għandhomx bżonn jirreġistraw lil uliedhom.

Quddiesa għall-Fejqan

Nhar l-Erbgħa, 7 ta’ Settembru, fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù se ssir quddiesa b’talb għall-fejqan organizzata mill-Komunita’ Familja Nazaret. Tibda fis-6.00pm u se jqaddes Fr David Borg ofm conv., eżorċista. Aktar informazzjoni issibuha fuq il-paġna ta’ facebook tal-parroċċa.

Festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija

Il-Ħamis 8 ta’ Settembru niċċelebraw il-Festa tat-Twelid tal-Verġni Mqaddsa Marija. Għalkemm mhix festa kmandata, tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jqaddes din il-ġurnata bil-quddiesa. Il-quddies ikun bħal nhar ta’ xogħol u fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun hemm quddiesa fis-6.30pm.

Korsijiet mill-Istitu ta’ Formazzjoni Pastorali

Għal min jixtieq japprofondixxi aktar fuq il-ħajja nisranija, jew fis-servizz li jagħti fil-komunità, l-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali qed joffri ’l fuq minn tnax-il kors differenti. Min hu interessat jista’ jsib aktar informazzjoni fil-poster li hemm fin-noticeboard jew fuq is-sit.

Ġabra Speċjali

Illum l-ewwel Ħadd tax-xahar, issir ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Din il-ġabra se tkun b’riżq ix-xogħol ta’ restawr li qed isir fuq il-koppla u r-restawr u t-tindif tal-kwadru u l-prospettiva tal-Altar tal-Erwieħ. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożità permezz tal-offerta tagħkom.

Nitolbu għal ħuna Nikol Cardona li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tnejn u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Attivita’ għat-Tfal

Nhar il-Ħamis ikollna l-attivita’ għat-tfal kollha minn Year 1 sa Year 5 bl-isem ta’ Darna d-Dinja. L-attivita’, li se tinkludi quddiesa, krafts u logħob, se ssir fiċ-Ċentru Ta’ Warda mill-5.30pm sas-7.30pm. Dawk il-ġenituri li jixtiequ li uliedhom jattendu huma mitluba li jinkitbu fis-sagristija.

Parrinu/a għal Griżma tal-Isqof

Nerġgħu nfakkru dwar l-għażla tal-parrinu jew parrina għal dawk li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru li ġej. Il-ġenituri qegħdin jiġu infurmati miċ-ċentri. Min jixtieq aktar informazzjoni jew ma jirċevix permezz ta’ email miċ-Ċentri tad-Duttrina jista’ jkellimna fis-sagristija.

Nitolbu għal ħutna Paul Cilia u Philip Vella, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Wieħed u Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Attivita’ għat-Tfal

Nhar il-Ħamis 1 ta’ Settembru bħala parroċċa se nkunu qed norganizzaw attivita’ oħra għat-tfal kollha minn Year 1 sa Year 5 bl-isem ta’ Darna d-Dinja. L-attivita’, li se tinkludi quddiesa, krafts u logħob, se ssir fiċ-Ċentru Ta’ Warda mill-5.30pm sas-7.30pm. Dawk il-ġenituri li jixtiequ li uliedhom jattendu huma mitluba li jinkitbu fis-sagristija.

Griżma tal-Isqof 2022

Il-ġenituri tal-adolexxenti li se jagħmlu l-Griżma tal-Isqof f’Ottubru din is-sena qegħdin jiġu nfurmati miċ-ċentri dwar l-għażla tal-parrinu jew parrina. Min jixtieq aktar informazzjoni jew ma jirċevix permezz ta’ email miċ-Ċentri tad-Duttrina jista’ jkellimna fis-sagristija.

Xogħol ta’ Restawr fil-Parroċċa

Bħalma tistgħu taraw qed jintrama scaffolding quddiem il-prospettiva tal-artal tal-Erwieħ biex isir tindif u restawr, waqt li fil-ġranet li ġejjin il-kwadru tal-Erwieħ għandu jittieħed għar-restawr. Ix-xogħol ta’ restawr fuq il-koppla minn barra għaddej b’ritmu tajjeb. Id-donazzjonijiet li ngħataw għal dan il-proġett laħqu s-somma ta’ €18,560. Nirringrazzjaw lil kull min ta s-sehem tiegħu.

Nitolbu għal ħutna Giuseppa Ferranti u Saviour Cortis, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Għoxrin Ħadd matul is-Sena Ċ

Santa Marija

It-Tnejn, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-solennità ta’ Marija Assunta. Din hija festa kmandata u l-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Illum/Għada l-Ħadd, lejlet il-festa filgħaxija, ikun hawn quddiesa waħda fis-7.00pm.

Adorazzjoni

It-Tlieta fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp, għand is-Sorijiet.

Ħarġiet kull nhar ta’ Ħamis

Qed jiġu organizzati attivitajiet u ħarġiet kull nhar ta’ Ħamis mill-Grupp Kelma tal-Ħajja tal-parroċċa tagħna. Dawk interessati li jattendu, jikkuntattjaw lil Ms Carmen Cilia.

Nitolbu għal ħutna Inez Chircop u Doris Grima, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Dsatax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Trasport għall-velja ta’ talb – Santwarju Ta’ Pinu (Għawdex)

Infakkrukom li se jiġi organizzat trasport għall-velja ta’ talb tal-Assunta li se ssir fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu ġewwa Għawdex nhar il-Ħadd li ġej 14 ta’ Awwissu.  It-trasport jitlaq minn ħdejn il-Posta fl-4.30pm. Min jixtieq jattendi u għadu ma nkitibx hu mitlub li jħalli ismu u n-numru tat-telefon fis-sagristija sa nhar l-Erbgħa 10 ta’ Awwissu.

Festa ta’ Santa Marija

It-Tnejn, 15 ta’ Awwissu, niċċelebraw is-solennità ta’ Marija Assunta. Din hija festa kmandata u l-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Lejlet il-festa, il-Ħadd 14 ta’ Awwissu filgħaxija, ikun hawn quddiesa waħda fis-7.00pm.

L-Arċipriet f’Agira

Fuq stedina tal-Priore (Kappillan) tal-Abbazia ta’ San Filep f’Agira, Dun Carmelo Giunta, se nkun qiegħed nieħu sehem fil-festa li ssir ad unur tal-Qaddis nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa li ġej. Se nkun qed niċċelebra quddiesa lejlet il-festa filgħaxija u f’nhar il-festa se mmexxi l-purċissjoni bir-relikwa ta’ San Filep. Inwegħdkom it-talb tiegħi bl-interċessjoni tal-Patrun tagħna.

Nitolbu għal ħutna Filomena Muscat, Alan Gulia, Dorothy Ann Borg,  u William Attard, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Tmintax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa ta’ San Ġużepp

  • Il-Ħadd fit-8.00am quddiesa solenni bil-paniġierku minn Mons. Joseph Zammit. Ma jkunx hawn il-quddiesa tad-9.00am.
  • Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa bil-kant li fiha jingħad l-Għasar. Fis-7.30pm toħroġ il-purċissjoni li tidħol lura fl-10.00pm u tagħlaq bl-antifona u l-Barka Sagramentali.

Min jixtieq jagħmel offerta għall-ispejjeż tal-festa ta’ San Ġużepp huwa mitlub jitfa’ l-offerta tiegħu fil-kaxxi li hawn ħdejn l-altar. L-offerti li nġabru mill-inizjattiva Ċirku Dsatax minn diversi benefatturi għal din il-festa laħqu s-somma ta’ €1,000. Nirringrazzja lil kull min jagħti s-sehem tiegħu.

Trasport għall-velja ta’ talb tal-Assunta

Se jigi organizzat trasport għall-velja ta’ talb tal-Assunta li se ssir fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu ġewwa Għawdex nhar il-Ħadd 14 ta’ Awwissu.  Min hu interessat jinkiteb fis-sagristija, iħalli n-numru tat-telefon u jiġi kkuntattjat lura bid-dettalji.

Nitolbu għal ħutna Grace Attard u Evangelista Micallef, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Sbatax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa ta’ San Ġużepp

  • It-Tnejn fit-7.45pm issir quddiesa għaż-żgħażagħ fuq iz-zuntier. Wara jsir il-ħruġ tal-vara min-niċċa u l-preżentazzjoni tat-trabi lil San Ġużepp.
  • Il-Ħamis u l-Ġimgħa jkunu ġranet tat-Tridu. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bil-prietka minn Patri Martin Coleiro ofm. Wara l-quddiesa tingħad il-kurunella, jitkantaw l-innu u l-antifona u tingħata l-Barka Sagramentali.
  • Is-Sibt, l-aħħar Tridu, fis-6.30pm isir l-Ewwel Għasar kantat u fis-7.00pm quddiesa bil-prietka tat-Tridu. Wara l-funzjoni tat-Tridu jitkanta Te Deum u Barka Sagramentali.
  • Il-Ħadd, nhar il-Festa, fit-8.00am quddiesa solenni bil-paniġierku mill-Kanonku Joseph Zammit. Ma jkunx hawn il-quddiesa tad-9.00am. Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa bil-kant li fiha jingħad l-Għasar. Fis-7.30pm toħroġ il-purċissjoni li tidħol lura fl-10.00pm u tagħlaq bl-antifona u l-Barka Sagramentali.

Ħdejn il-bieb il-kbir tal-knisja hemm fuljetti bil-programm sħiħ u miegħu hemm envelope biex wieħed jagħmel offerta għall-festa. L-envelope bl-offerta tagħkom nitlobkom iġġibuh magħkom fil-knisja u titfgħuh fil-kaxxi li hawn ħdejn l-altar.

Attivita’ għat-Tfal

Nhar il-Ħamis ikollna l-attivita’ għat-tfal kollha minn Year 1 sa Year 5 fiċ-Ċentru Ta’ Warda mill-5.30pm sas-7.00pm. Tibda b’quddiesa u wara jkun hemm krafts u logħob. Dawk il-ġenituri li jixtiequ li t-tfal tagħhom jattendu huma mitluba li jinkitbu fis-sagristija.

Ħarġa għal Għawdex

Nhar l-Erbgħa se ssir ħarġa għal Għawdex. Tluq minn ħdejn il-posta fis-7.00am. Min jixtieq jattendi javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-Fundraising.

Sittax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Adorazzjoni

It-Tlieta fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Il-Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali, qabel il-quddiesa, bit-tema tal-Liturġija tal-Ħadd.

Attivita’ għat-Tfal

Il-Ħamis, 28 ta’ Lulju bħala Parroċċa se nkunu qed norganizzaw attivita’ għat-tfal kollha minn Year 1 sa Year 5 bl-isem ta’ Xibka ta’ Mħabba. L-attivita’, li se tinkludi quddiesa, krafts u logħob, se ssir fiċ-Ċentru Ta’ Warda mill-5.30pm sas-7.00pm. Dawk il-ġenituri li jixtiequ li uliedhom jattendu huma mitluba li jinkitbu fis-sagristija.

Nitolbu għal ħutna Emanuela Camilleri, Maria Anna Cardona u Philip Mallia, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Ħmistax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Kors ta’ Kana

Infakkru lil dawk l-għarajjes li se jiżżewġu fis-sentejn li ġejjin li huwa meħtieġ li jagħmlu l-Kors ta’ Kana. Idealment dan il-kors isir sentejn qabel it-tieġ. Fil-parroċċa tagħna l-kors se jibda nhar it-Tlieta, 27 ta’ Settembru, u jkompli matul ix-xahar ta’ Ottubru. Dawk il-koppji li jixtiequ jirreġistraw għall-kors huma mitluba li jiġu fl-Uffiċċju Parrokkjali fejn jingħataw aktar dettalji.

Adorazzjoni

Nhar ta’ Ħamis ikun hawn l-Adorazzjoni fis-6.30pm, qabel il-quddiesa, bit-tema tal-Liturġija tal-Ħadd li ġej.

Restawr tal-Koppla

Il-proġett tar-restawr tal-koppla miexi sew. Il-kontribuzzjonijiet li offrew diversi minnkom laħqu s-somma ta’ €16,800. Nirringrazzja lil kull min ta s-sehem tiegħu u nappella għall-ġenerożità tagħkom.