Is-Sitt Ħadd tal-Għid – Sena B

Ġabra Speċjali

Il-Ħadd, 5 ta’ Mejju, huwa l-ewwel Ħadd tax-Xahar u ssir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu permezz tal-offerti tagħkom.

Festa San Ġorġ Preca

Il-Ħamis 9 ta’ Mejju niċċelebraw il-festa ta’ San Ġorġ Preca. Il-quddiesa tas-6.30pm tkun animata mis-Soċjetà tal-MUSEUM.

Quddiesa għat-Tfal

Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju fid-9.30am ikun hawn quddiesa għat-tfal tal-iskola primarja u wara ssir purċissjoni mit-tfal sal-iskola.

Kunċert Ċelebrattiv

Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju, filgħaxija, fis-7.30pm,  fil-Knisja Arċipretali, il-Banda 12th May bis-sehem ta’ kor u vuċijiet solisti, se tippreżenta Kunċert Ċelebrattiv fl-okkażjoni tat-300 anniversarju mil-kisba tar-relikwa ta’ San Filep. Kulħadd huwa mistieden.

Festa Liturġika San Filep

Is-Sibt 11 ta’ Mejju, lejlet il-Festa Liturġika ta’ San Filep, filgħaxija jkun hawn quddiesa fil-5.15pm bis-sehem tal-Każin Banda San Filep. Fis-6.30pm se ssir Translazzjoni Solenni tar-relikwa ta’ San Filep mill-altar tal-kor (l-altar ta’ San Filep) għall-altar maġġur u jkompli Għasar kantat bis-sehem tal-kor u l-orkestra tal-Kappella Diacono. Nistednukom tissieħbu lkoll għal din it-talba tal-Knisja biex niftħu l-festa ta’ San Filep. Is-Salmi waqt l-Għasar ikunu bil-Malti biex ilkoll inkunu nistgħu nipparteċipaw. Se jmexxi din il-funzjoni Mons. Edgar Vella, Direttur tal-Mużew tal-Katidral. Dakinhar ma jkunx hawn il-quddiesa tas-6.30pm.

Il-Ħadd 12 ta’ Mejju, Jum il-Festa Liturġika ta’ San Filep, fid-9.15am nilqgħu fostna lill-Arċisqof Emeritu Mons. Gorġ Frendo, għall-Quddiesa Solenni tal-Festa. Nistednukom għal din il-quddiesa f’din il-ġurnata tant għażiża għalina.

Jum l-Omm

Nhar il-Ħadd li ġej, 12 ta’ Mejju, niċċelebraw ukoll Jum l-Omm. Iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ is-Sibt u l-Ħadd mis-7.00am sat-3.30pm.

Coffee Morning

It-Tlieta 14 ta’ Mejju se jsir coffee morning b’riżq il-knisja, fid-9.30am, fis-Sala tas-Sorijiet. Min jixtieq jattendi jkellem lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Sejħa għar-reffiegħa

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jimlew formola li tinġabar mis-sagristija u magħha jippreżentaw kopja tal-karta tal-identità. Il-formoli mimlija għandhom jingħataw lill-Arċipriet.

Nitolbu għal ħutna Swor Fidelia Cardona tas-Sorijiet Franġiskani u Alfred Tanti, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Illum l-Ewwel Ħadd tax-Xahar, issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja.

Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu permezz tal-offerti tagħkom.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – Sena B

Festa San Ġużepp Ħaddiem

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Mejju, Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, il-quddies ikun bħal nhar ta’ xogħol.

Laqgħa Anniversarju tar-Relikwa

Il-Ħamis 2 ta’ Mejju fis-7.00pm, fil-Knisja Arċipretali ikun hawn it-tielet laqgħa marbuta mat-300 anniversarju mill-miġja tar-relikwa ta’ San Filep. F’din il-laqgħa Fr Charles Tabone O.P. se jitkellem fuq it-tema tal-evanġelizzazzjoni fil-kuntest tas-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. San Filep kien predikatur li wassal l-Evanġelju lin-nies ta’ żmienu.

Purċissjoni bir-Relikwa

Il-Ħadd 5 ta’ Mejju se jkollna l-purċissjoni filgħodu bir-relikwa ta’ San Filep mill-Knisja ta’ Mamo għall-Knisja Arċipretali biex infakkru din il-ġrajja. Inħeġġu lill-ġenituri biex flimkien mat-tfal tagħhom jinġabru ħdejn il-knisja ta’ Mamo (li tinsab ftit ’il fuq minn De Rohan Pharmacy) qabel id-9.00am. Kif il-purċissjoni tasal fil-Knisja Arċipretali tkompli l-quddiesa tal-familja bħalma jsir is-soltu.

Laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Il-Ħamis ukoll se ssir l-aħħar laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (Domus) fis-7.00pm.

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikollna adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am. Dakinhar nitolbu b’mod speċjali għall-vokazzjonijiet saċerdotali.

Reffiegħa vara San Filep

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jimlew formola li tinġabar mis-sagristija u magħha jippreżentaw kopja tal-karta tal-identità. Il-formoli mimlija għandhom jingħataw lill-Arċipriet.

Għajnuna tqassim Fuljett

Nitolbu l-għajnuna ta’ min soltu jgħin fit-tqassim tal-fuljett tal-festa, jew jekk hawn xi ħadd ġdid li jista’ jgħin, biex tħallu d-dettalji tagħkom fis-sagristija. Napprezzaw lil kull min lest li jgħin f’din il-ħidma.

Ġita għas-Serbja

Il-ġita li l-parroċċa qed torganizza għas-Serbja se ssir mill-21 sat-28 t’Awwissu. Min hu interessat ikellem lill-Arċipriet. Minbarra dawk li nkitbu diġà, għad fadal xi postijiet.

Ġabra Jum il-Karita’

Il-ġabra li saret f’Jum il-Karità kienet ta’ €2,381. Grazzi lil kulħadd.

Nitolbu għal ħutna Georgina Ciantar u Emanuel Farrugia, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – Sena B – Jum il-Vokazzjonijiet

Jum il-Vokazzjonijiet

Waqt li l-Knisja Universali qed tiċċelebra Jum il-Vokazzjonijiet, ningħaqdu ma’ Fr Malcolm Saliba fir-radd ta’ ħajr lil Alla għad-don tas-Saċerdozju li rċieva minn idejn l-Arċisqof. Waqt li nitolbu għalih, xieraq li nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet kemm saċerdotali kif ukoll reliġjużi. Nistedinkom biex nissieħbu miegħu għall-quddiesa li huwa se jiċċelebra fil-parroċċa nhar il-Ħadd 28 ta’ April fid-9.30am, biex bħala komunità nifirħu miegħu u mal-familja tiegħu. Wara nkomplu naqsmu l-ferħ tal-okkażjoni fuq iz-zuntier.

Laqgħa dwar it-300 Anniversarju tal-miġja tar-Relikwa

Wara l-laqgħa interessanti li kellna nhar il-Ħamis b’rabta ma’ San Filep bħala eżorċista, nistednukom għat-tieni laqgħa marbuta mat-300 anniversarju tal-miġja tar-Relikwa. Fil-laqgħa li jmiss Mons. Hector Scerri se jitkellem fuq Kristu s-Saċerdot u r-Ragħaj b’rabta ma’ San Filep, li kien saċerdot. Din il-laqgħa ssir fil-Knisja Arċipretali nħar il-Ħamis 25 ta’ April fis-7.00pm wara l-quddiesa u tintemm għas-7.30pm bil-Barka Sagramentali. Inħeġġukom biex tattendu.

Biex infakkru dan l-anniversarju, il-Ħadd 5 ta’ Mejju se ssir purċissjoni filgħodu bir-Relikwa mill-Knisja ta’ Mamo għall-Knisja Arċipretali. Kien proprju minn din il-knisja li 300 sena ilu, fil-25 ta’ Mejju 1724, inġabet b’mod solenni u tpoġġiet fil-Kor tal-Knisja tagħna fejn baqgħet meqjuma sal-lum tul dawn is-snin. Nixtiequ li din il-purċissjoni jieħdu sehem fiha t-tfal u l-fratelli tal-parroċċa. Il-purċissjoni se tibda fid-9.00am u wara tkompli l-quddiesa għall-familji u t-tfal.        

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin

Il-Ġimgħa 26 ta’ April, il-Kummissjoni Familja qed tistieden lill-koppji miżżewġin għal laqgħa li se jmexxiha membru mill-Caritas. Il-laqgħa se ssir fis-Sala tas-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali) fis-7.00pm.

Nitolbu għal ħutna Doris Magri, Josephine Agius u Gawdenz Farrugia, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tielet Ħadd tal-Għid – Sena B

Attivita’ tal-Ewwel Tqarbina

Nhar it-Tnejn u l-Ħamis (15 u 18 t’April) se ssir attività fil-Knisja Arċipretali għat-tfal li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-ħin ikun fil-5.15pm. Inħeġġu lill-ġenituri jġibu lil uliedhom fil-ġurnata indikata lilhom miċ-Ċentru fejn jattendu l-katekiżmu.

Adorazzjoni u laqgħa tal-Fratelli

It-Tlieta (16 t’April) fid-9.30am, fil-Kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech.

Fis-7.00pm se ssir laqgħa għall-Fratelli fis-Sala tas-Sorijiet. Inħeġġu lil dawk li s-soltu jieħdu sehem fil-purċissjonijiet sabiex jattendu.

Anniversarju tar-Relikwa ta’ San Filep

Din is-sena qegħdin infakkru t-300 anniversarju minn meta nġabet ir-relikwa ta’ San Filep. Biex infakkru din il-ġrajja, matul it-tliet ġimgħat li ġejjin se jkollna laqgħat ta’ tagħlim b’temi marbutin mal-appostolat u l-ministeru li wettaq San Filep. L-ewwel laqgħa se tkun nhar il-Ħamis li ġej (18 t’April) fis-7.00pm. Il-kelliem se jkun Dun Antoine Borg, Direttur ta’ Radju Marija u eżorċista, li se jitkellem dwar ir-realtà tal-okkult u s-sataniżmu fi żmienna. Il-kelliema fil-ġimgħat ta’ wara se jkunu Mons. Prof. Hector Scerri u Fr Charles Tabone OP. Inħeġġukom sabiex tattendu. Għal din l-okkażjoni se jiġi ppubblikat ktieb riċerkat bil-ġrajja ta’ kif il-parroċċa kisbet din ir-relikwa tant għażiża għalina, li matul is-sena tkun meqjuma fuq l-altar ta’ San Filep fil-kor tal-Knisja Arċipretali tagħna. Ir-relikwa hija biċċa mill-għadma tad-driegħ tal-qaddis patrun tagħna.

Ordinazzjoni tad-Djaknu Malcolm Saliba

Is-Sibt 20 t’April, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann il-Belt Valletta, id-djaknu Malcolm Saliba, flimkien ma’ żewġ djakni oħra, se jiġu ordnati saċerdoti minn Mons. Arċisqof. Il-quddiesa tal-Ordinazzjoni tibda fid-9.30am. Qed jiġi organizzat trasport li jitlaq fid-8.45am minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jiġi b’dan it-trasport jinkiteb fis-sagristija. Nhar il-Ħamis fis-7.00pm, fil-parroċċa ta’ San Pawl ir-Rabat, se ssir velja ta’ talb bi tħejjija u biex nissieħbu spiritwalment ma’ dawk li se jiġu ordnati saċerdoti. 

Fuljett ‘Flimkien’

Intom u ħerġin nistednukom tieħdu kopja tal-magażin FLIMKIEN, il-ħarġa ta’ April u Mejju. Ikun apprezzat jekk ikun hemm min jieħu xi kopja lil xi ħadd li joqgħod qrib tiegħu li ma jkunx jista’ joħroġ mid-dar.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda għall-bżonnijiet tal-knisja kienet ta’ €1,880. Nirringrazzjawkom ħafna tal-offerti tagħkom.

Reġistrazzjoni tat-Tfal għall-Kinder

Il-Kap tal-iskola primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ tavża li qed tilqa’ reġistrazzjonijiet tat-tfal għall-ewwel sena tal-kinder. Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li twieldu fis-sena 2021 jistgħu jiġbru l-applikazzjoni mill-iskola. Dawn it-tfal jibdew skola f’Ottubru 2024. (Numru tat-telefon tal-iskola: 2598 7660).

Ġabra f’Jum il-Karita

Id-Djoċesi ta’ Malta qed tiċċelebra Jum il-Karità. Għaldaqstant, il-ġbir kollu li jsir fil-quddies ikun l-offerta tagħna biex ngħinu diversi ħidmiet u inizjattivi ta’ karità li twettaq il-Knisja permezz ta’ Djar u Istituzzjonijiet li joffru servizz u għajnuna lil persuni u familji fil-bżonn.

Nitolbu għal ħutna Joseph Attard, John Grech, Vincent Vella, Manuel Cortis u Maria Carmela Mangion, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tieni Ħadd tal-Għid – Sena B

Festa tal-Ħniena Divina

Il-Ħadd 7 ta’ April fil-5.30pm ikollna l-quddiesa u wara tkompli l-Adorazzjoni bil-Kurunella u t-talba tal-Ħniena Divina u l-Barka Sagramentali.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta 9 ta’ April jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am għand is-Sorijiet. Filgħaxija ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio li tibda fis-6.00pm bir-Rużarju. 

Laqgħa formattiva dwar ‘Addiction’

Il-Ġimgħa 12 ta’ April, il-Kummissjoni Djakonija flimkien ma’ Caritas qegħdin jistednukom għal-laqgħa formattiva fuq l-addiction u kif nistgħu noffru l-kura. It-tema ta’ din il-laqgħa hija: “L-addiction mhix is-soluzzjoni: kif nista’ nkun ta’ għajnuna u ta’ sapport għall-oħrajn?” Il-laqgħa se ssir fis-Sala tas-Sorijiet u tibda fis-7.30pm.

Festa tal-Lunzjata

Is-Sibt u l-Ħadd 13 u 14 ta’ April issir il-festa tal-Lunzjata fil-kappella dedikata lilha. Is-Sibt ikun hemm quddiesa fis-6.30pm u l-Ħadd il-quddiesa tal-festa tkun fis-7.00pm u tagħlaq bil-Barka Sagramentali.

Jum il-Karita’

Il-Ħadd li ġej (13-14 ta’ April) id-Djoċesi ta’ Malta tiċċelebra ‘Jum il-Karità’. Għaldaqstant il-ġbir kollu li jsir fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej ikun l-offerta tagħna biex ngħinu diversi ħidmiet u inizjattivi ta’ karità li twettaq il-Knisja permezz ta’ Djar u Istituzzjonijiet li joffru servizz u għajnuna lil persuni u familji fil-bżonn.

Buffet Breakfast

Għad fadal ftit postijiet għall-Buffet Breakfast li qed jorganizza l-Grupp tal-Fundraising nhar it-Tlieta li ġej, 9 ta’ April. It-trasport jitlaq fid-8.45am minn ħdejn il-Posta. Min hu interessat ikellem lil xi ħadd mill-membri tal-grupp.

Ġabra b’riżq id-Dar tal-Kleru

Il-ġabra li saret b’riżq id-Dar tal-Kleru nhar Ħamis ix-Xirka kienet ta’ €1,000 u l-offerti li għamlu t-tfal matul ir-Randan permezz tal-Karus ta’ Mħabba kienu ta’ €600. B’dawn l-offerti se ngħinu tfal milquta mill-gwerra li għaddejja fl-Art Imqaddsa.

Nitolbu għal ħutna Nazzareno Cortis, Emanuel Tanti u Phyllis Garufi, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ħadd il-Għid

Ħadd il-Għid

Fid-9.00am toħroġ il-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt. Fid-9.30am ikollna quddiesa speċjali tal-Għid għat-tfal u l-familji. F’nofsinhar isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.

Via Lucis

Il-Ħamis 4 ta’ April fis-6.00pm se ssir il-Via Lucis b’meditazzjonijiet fuq il-misteru tal-Qawmien ta’ Kristu.

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa 5 ta’ April, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikollna nofs siegħa adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa tal-Ħniena Divina

Nhar il-Ħadd 7 ta’ April niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fil-5.30pm ikollna quddiesa kantata u wara tkompli adorazzjoni.

Festa tal-Lunzjata

Is-Sibt u l-Ħadd 13 u 14 ta’ April issir il-festa tal-Lunzjata fil-kappella dedikata lilha. F’dawn il-jumejn ikun hemm Rużarju fis-6.30pm u Quddiesa fis-7.00pm.

Jum il-Karita’

Il-Ħadd li ġej (13-14 ta’ April) id-Djoċesi ta’ Malta tiċċelebra ‘Jum il-Karità’. Għaldaqstant il-ġbir kollu li jsir fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej ikun l-offerta tagħna biex ngħinu diversi ħidmiet u inizjattivi ta’ karità li twettaq il-Knisja permezz ta’ Djar u Istituzzjonijiet li joffru servizz u għajnuna lil persuni u familji fil-bżonn.

Ringrazzjament għas-sehem f’dawn il-festi tal-Għid:

 • Il-Kunsill Lokali u l-Pulizija għad-disponibbiltà u s-servizz tagħhom f’dawn il-ġranet.
 • Il-Kumitat responsabbli mill-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li rsista u ħadem ħafna.
 • Lis-Soċjetajiet Mużikali Każin San Ġużepp u Banda De Rohan u Għaqda Każin Banda San Filep għas-sehem tagħhom fil-purċissjonijiet.
 • Dawk li offrew li jieħdu sehem u jgħinu fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.
 • Is-saċerdoti, il-Kummissjoni Liturġija, il-kor u l-abbatini għas-sehem tagħhom waqt il-funzjonijiet liturġiċi.
 • Is-sagristani u helpers li jarmaw il-knisja.
 • Il-grupp tan-nisa li jieħdu ħsieb it-tindif tal-knisja.
 • Dawk li jieħdu ħsieb id-daqq tal-qniepen.

F’isem il-Kleru u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, nawgura lil kulħadd l-Għid it-tajjeb.    

Nitolbu għal ħutna Nazzarena Galea, Emanuel Marmarà, Carmel Fiorentino u Ninu Grech, li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ħadd il-Palm – Sena B

Ġimgħa Mqaddsa

Qegħdin nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa bit-tifkira solenni tad-Daħla ta’ Ġesu’ f’Ġerusalemm.

 • Il-Ħadd, 24 ta’ Marzu fid-9.00am issir iċ-ċerimonja tat-tberik taż-żebbuġ f’Misraħ l-Isptar u wara ssir purċissjoni sal-Knisja fejn tkompli l-quddiesa.  
 • It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa jkollna dan il-programm: fis-6.10pm ngħidu flimkien it-talba tal-Għasar, fis-6.30pm il-quddiesa u wara jkun hawn ħin ta’ riflessjoni u talb. 
 • Nhar Ħamis ix-Xirka filgħodu ma jkunx hawn quddies. L-Arċisqof imexxi ċ-ċelebrazzjoni bit-Tberik taż-Żjut fid-9.15am, fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, flimkien mas-saċerdoti. Fis-6.30pm tibda l-Funzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka u fi tmiem il-quddiesa Ġesu’ Ewkaristija jittieħed proċessjonalment fl-altar tal-adorazzjoni u minn dak il-ħin inkunu nistgħu nagħmlu l-viżti u l-adorazzjoni tagħna. Fl-10.30pm ikun hawn Adorazzjoni Komunitarja u f’nofsillejl tagħlaq il-knisja.
 • Nhar il-Ġimgħa l-Kbira, il-Knisja tiftaħ fis-6.30am u jibdew il-viżti. Fid-9.00am nistednukom għat-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta’ Sbiħ il-Jum magħna s-saċerdoti. Imbagħad ikompli l-ħin tal-viżti sa nofsinhar. Fit-3.00pm nagħtu bidu għall-funzjoni tal-Adorazzjoni tas-Salib. Kif tintemm il-funzjoni, il-knisja tingħalaq biex ikunu jistgħu jsiru l-preparamenti għall-purċissjoni. Ħadd mhu se jitħalla joqgħod fil-knisja ħlief dawk biss li se jieħdu sehem, jiġifieri personaġġi, reffiegħa u helpers. Fil-5.30pm toħroġ il-purċissjoni kif indikat fil-programm. Min jixtieq jirriserva siġġu fuq iz-zuntier għal waqt il-ħruġ tal-purċissjoni, jista’ jagħmel dan mill-post ta’ wara l-knisja.
 • Sibt il-Għid filgħaxija, il-knisja tiftaħ fis-7.00pm. Fit-8.00pm nagħtu bidu għall-funzjoni tal-Vġili tal-Għid. Nhar Ħadd il-Għid fid-9.00am toħroġ il-purċissjoni. Fid-9.30am ikollna quddiesa speċjali tal-Għid għat-tfal u l-familji. Dakinhar it-tfal iġibu l-Karus ta’ Mħabba. F’nofsinhar isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.

Biex tkunu tistgħu ssegwu aħjar il-programm tal-festi tal-Għid, tistgħu tieħdu leaflet bid-dettalji u l-ħinijiet intom u ħerġin minn ħdejn il-bibien tal-knisja.

Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju

L-Azzjoni Kattolika, permezz tas-Segretarjat Assistenza Soċjali, matul dawn il-ġranet torganizza Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Inħeġġukom biex ngħinu l-ħidma ta’ karita’ li twettaq l-Azzjoni Kattolika ma’ familji u persuni fil-bżonn billi nagħtu xi offerta ta’ flus fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar.

Nitolbu għal ħutna Joseph Farrugia, Ġużeppi Cini u Paul Borg, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Il-Ħames Ħadd tar-Randan – Sena B

Solennita’ ta’ San Ġużepp

It-Tlieta 19 ta’ Marzu niċċelebraw is-Solennità ta’ San Ġuzepp. Il-quddiesa tat-8.00am tkun dik tal-festa u fiha ssir il-professjoni tal-fratelli l-ġodda. Dawk li jixtiequ jinkitbu fil-fratellanza huma mitluba jiktbu isimhom fis-sagristija. Fl-10.00am, fil-kappella tas-Sorijiet ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxiha s-Superjur Joe Fenech. Filgħaxija ikun hawn riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd li jmexxiha Rev. Malcolm. Din id-darba se ssir fis-6.00pm qabel il-quddiesa.

Via Matris

Nhar l-Erbgħa, 20 ta’ Marzu fis-6.00pm ikun hawn meditazzjoni fuq id-Duluri tal-Madonna (Via Matris) qabel il-quddiesa.

Seba’ Kelmiet ta’ Marija

Il-Ħamis, 21 ta’ Marzu, lejlet il-festa tad-Duluri, ikun hawn il-Qrar mis-5.45pm ’il quddiem. Fis-6.00pm ikun hawn adorazzjoni b’riflessjonijiet fuq is-Seba’ Kelmiet ta’ Marija.

Festa tad-Duluri

Il-Ġimgħa, 22 ta’ Marzu niċċelebraw il-festa tad-Duluri ta’ Marija Santissima. Il-quddies filgħodu jkun fis-6.00am, fis-7.00am u fit-8.00am. Fil-5.00pm ikun hawn il-Qrar u fil-5.30pm quddiesa bil-kant. Wara l-quddiesa, fis-6.15pm joħroġ il-Pellegrinaġġ bix-xbiha tad-Duluri li se jgħaddi minn Triq Sciortino, Triq Frans Sammut, Triq il-Kbira u l-Pjazza. Għas-7.30pm, wara l-pellegrinaġġ, ikollna quddiesa oħra.

Bidu tal-Ġimgħa Mqaddsa

Il-Ħadd nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa bit-Tifkira Solenni tad-Daħla ta’ Ġesu’ f’Ġerusalemm. Fid-9.00am issir iċ-ċerimonja tat-tberik taż-żebbuġ f’Misraħ l-Isptar u wara ssir purċissjoni sal-Knisja fejn tkompli l-quddiesa. Inħeġġu lit-tfal sabiex jieħdu sehem, u jekk jixtiequ, jistgħu jilbsu lbies ta’ tfal Lhud.

Biex tkunu tistgħu ssegwu aħjar il-programm tal-Festi tal-Għid, tistgħu tieħdu leaflet bid-dettalji u l-ħinijiet intom u ħerġin minn ħdejn il-bibien tal-knisja.

Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju

Minn nhar il-Ġimgħa, Festa tad-Duluri, sal-Ġimgħa l-Kbira, is-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika jorganizza Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Aħna mħeġġin nagħmlu xi offerta, li tkun frott ta’ xi sagrifiċċju personali, biex ngħinu persuni u familji fil-bżonn. L-offerti għandhom jintefgħu fil-kaxxa li hawn ħdejn il-presbiterju tal-Knisja Arċipretali.

Nitolbu għal Angela Ciantar u Catherine Muscat li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ir-Raba’ Ħadd tar-Randan – Sena B

Laqgħat Grupp Kelma tal-Ħajja, Grupp Padre Pio

It-Tlieta 12 ta’ Marzu jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am għand is-Sorijiet. Filgħaxija ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio li tibda fis-6.00pm bir-Rużarju.

Riflessjoni fuq il-Vanġelju

Wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, it-Tlieta 12 ta’ Marzu ssir ir-riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-Ħadd.

Adorazzjoni tas-Salib

Il-Ħamis, 14 ta’ Marzu, fis-6.00pm, fil-Knisja Arċipretali se jkun hawn ċelebrazzjoni u fiha ssir l-adorazzjoni tas-salib. It-tema se tkun “Is-salib li fuqu Kristu ta hajtu għalina”. Waqt il-ħin tal-adorazzjoni se jkun hawn is-saċerdoti għall-qrar. Wara l-adorazzjoni, għas-6.45pm, ikun hawn il-quddiesa.

Festa tar-Redentur

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Marzu, nagħmlu l-festa devozzjonali tar-Redentur. Fis-6.00pm joħroġ il-pellegrinaġġ bix-xbiha ta’ Ġesù Redentur u kif jintemm il-pellegrinaġġ, għas-7.00pm, tiġi ċċelebrata l-quddiesa. Il-pelleġrinaġġ se jgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq il-Kbira, Triq Frans Sammut, Triq Dun Mikiel Scerri, Triq id-Duluri, Triq Pawlu Balzan, Triq it-Twila, Triq il-Kbira u Misraħ San Filep.

Dramm tal-passjoni

Minn nhar il-Ġimgħa 15 sat-Tnejn 18 ta’ Marzu kuljum, fis-Sala Parrokkjali (id-Domus) se jittella’ d-Dramm tal-Passjoni. Biljetti mis-Sala stess mit-8.00pm ’il quddiem.

Sejħa għal ‘Helpers’ għall-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Għad għandna bżonn persuni li lesti jgħinu fl-andament tal-purċissjoni u għal darb’oħra nagħmlu sejħa biex it-tfal jieħdu sehem. Għal dawk li jixtiequ, għad fadal ukoll xi lbiesi. Wieħed għandu jinkiteb fil-maħżen ta’ wara l-knisja, il-Ħadd filgħodu mill-10.00am sa nofsinhar.

Fratellanza San Ġużepp

Infakkru li dawk li jixtiequ jinkitbu fil-Fratellanza ta’ San Ġużepp huma mitluba jinkitbu fis-sagristija. Il-professjoni tal-fratelli l-ġodda se ssir nhar it-Tlieta 19 ta’ Marzu, Festa ta’ San Ġużepp, fil-quddiesa tat-8.00am.

Pellegrinaġġ Redentur tal-Isla

Se jsir pellegrinaġġ għar-Redentur tal-Isla, il-Ħamis 21 ta’ Marzu, tluq fid-8.45am minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi javviċina lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħuna Victor Bonnici li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tielet Ħadd tar-Randan – Sena B

Quddiesa għaż-zgħażagħ

Il-Ħadd, 3 ta’ Marzu nistiednu liż-żgħażagħ tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom f’dan iż-żmien tar-Randan. 

Eżerċizzji għall-Koppji

Minn nhar it-Tnejn 4 ta’ Marzu jibdew l-Eżerċizzi għall-koppji wara l-quddiesa ta’ filgħaxija. Imexxi Bro Miguel Zammit OFM Cap.

L-Ewwel Qrara għall-bniet

Nhar is-Sibt 9 ta’ Marzu fid-9.00am, fil-Knisja Arċipretali jkun hawn l-Ewwel Qrara għat-tfal bniet li se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina.

Sehem fil-Purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira

Infakkru li dawk li jixtiequ jieħdu sehem fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira għandhom jinkitbu fil-post tas-soltu wara l-knisja, il-Ħadd mill-10.00am sa nofsinhar.

Nixtiequ nagħmlu sejħa b’mod speċjali għat-tfal biex jieħdu sehem.

Għandna bżonn ukoll l-għajnuna ta’ persuni li jkunu jistgħu jgħinu fl-andament tal-purċissjoni bħala helpers. Napprezzaw ħafna l-għajnuna ta’ kull min jista’ joffri sehmu.  

Lejl ta’ Qima

L-Azzjoni Kattolika ser torganizza Lejl ta’ Qima, minn nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Marzu fis-7.30pm sas-Sibt filgħodu; 12-il siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fil-Kappella ta’ San Mattew tal-Maqluba, il-Qrendi.

Dramm tal-Passjoni

Fil-15, 16, 17 u 18 ta’ Marzu, fit-Teatru Dun Mikiel Xerri (Sala Parrokkjali) se jittella’ d-Dramm tal-Passjoni bl-isem “Kuraġġ … Jien Hawn Ħdejk”. Biljetti mis-Sala Parrokkjali stess, kuljum mit-8.00pm ’il quddiem.

Coffee Morning

It-Tlieta 12 ta’ Marzu se jsir Coffee Morning b’riżq il-knisja, fis-sala tas-sorijiet. Booking għand il-membri tal-grupp tal-fundraising.

Ġita organizzata mill-Parroċċa

Hemm il-ħsieb li lejn l-aħħar ta’ Ġunju l-parroċċa torganizza tour għas-Serbian Lakes & Mountains. Min hu interessat ikellem lill-Arċipriet.