Ir-Raba’ Ħadd matul is-Sena B

Festa tal-Preżentazzjoni tal-MulejIl-Ġimgħa, 2 ta’ Frar, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej u l-Ewwel Ġimgħa tax-xahar:

  • Wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Ewkaristija, li jintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.
  • Fis-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali, se ssir il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena mill-ġenituri tagħhom. Waqt li nħeġġu l-ġenituri biex jattendu flimkien ma’ uliedhom, ġentilment kulħadd mitlub li jkun fil-knisja fis-6.10pm.  

Dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Is-Segretarjat għall-Edukazjoni Nisranija javża li qegħdin jintlaqgħu applikazzjonijiet online għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja f’Malta mill-1 sad-29 ta’ Frar. Aktar informazzjoni fin-noticeboards tal-knisja jew mill-website.

Għoti tad-Demm

Il-Ħadd 4 ta’ Frar bejn it-8.30am u s-1.00pm, fl-Iskola Primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ, se jkun hawn il-possibbiltà li wieħed jagħti d-demm. Inħeġġu biex inkunu fost id-donaturi tad-demm biex ngħinu lil min ikun tant jeħtieġ. Min imur jagħti d-demm għandu jippreżenta l-karta tal-identità u jilbes maskra.

Talba tas-Sagrament għall-Griżma tal-Isqof

Il-Ħamis 8 ta’ Frar, fil-quddiesa tas-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali, dawk l-adolexxenti li se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof f’Ottubru ta’ din is-sena huma mistiedna jressqu t-talba tagħhom biex jirċievu dan is-sagrament. It-talba li jridu jippreżentaw dakinhar tkun mogħtija lilhom miċ-Ċentru tad-Duttrina fejn jattendu. Il-ġenituri u l-parrini huma mistiedna jattendu għal din il-quddiesa.

Coffee Morning

It-Tlieta 13 ta’ Frar, fid-9.30am se jsir Coffee Morning b’risq il-knisja fis-Sala tas-Sorijiet. Min hu interesssat ikellem lil xi ħadd mill-membri tal-Grupp tal-Fundraising.

Nitolbu għal ħuna Rokku Abela, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tielet Ħadd matul is-Sena B

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma

It-Tlieta, 23 ta’ Jannar, fis-7.00pm se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom ser jirċievu s-Sagrament tal-Griżma f’Ottubru ta’ din is-sena. Il-laqgħa se issir fis-Sala Parrokkjali (Domus).

Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl

Il-Ħamis, 25 ta’ Jannar, Festa tal-Konverżjoni ta’ San Pawl, fis-6.00pm ikun hawn l-adorazzjoni li fiha se nitolbu b’mod speċjali għall-għaqda fost il-Knejjes Insara.

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin

Il-Ġimgħa, 26 ta’ Jannar, il-Kummissjoni Familja se torganizza laqgħa oħra għall-koppji miżżewġin fis-6.30pm fis-Sala tas-Sorijiet (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). Il-kelliema se tkun Ms Bernardette Briffa, Head tal-Counselling & Social Work tal-Caritas. It-tema għad-diskussjoni se tkun ‘Meta koppja tiffaċċja sfidi fil-familji’.

Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej

Nhar il-Ġimgħa, 2 ta’ Frar, Festa tal-Preżentazzjoni tal-Mulej, se ssir il-preżentazzjoni tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina din is-sena mill-ġenituri tagħhom, waqt il-quddiesa tas-6.30pm, fil-Knisja Arċipretali. Inħeġġu lill-familji tat-tfal li se jirċievu l-Ewwel Tqarbina biex jieħdu sehem.

Nitolbu għal ħuna Joseph Azzopardi, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tieni Ħadd matul is-Sena A

Ġimgħa ta’ Talb

Minn nhar il-Ħamis 18 sal-25 ta’ Jannar tibda l-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost il-Knejjes Insara mad-dinja kollha. Xieraq li f’għaqda mal-Knisja Universali nitolbu biex il-knejjes insara differenti jkunu dejjem iżjed ħaġa waħda bejniethom. Nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Jannar se jsir Servizz Ekumeniku f’Saint Andrew’s Scotts Church li tinsab fi Triq Nofsinhar, il-Belt Valletta, fis-6.30pm, b’rabta ma’ din il-ġimgħa ta’ talb għall-għaqda tal-Knejjes. Kulħadd huwa mistieden.

Adorazzjoni

It-Tlieta 16 ta’ Jannar fl-10.00am, fil-kappella ta’ San Ġużepp ikun hemm l-adorazzjoni li jmexxi s-Superjur Joe Fenech.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

It-Tlieta wkoll fis-7.00pm se ssir laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (Domus).

Fuljett ‘Flimkien’

Intom u ħerġin mill-knisja nistednukom sabiex tieħdu kopja tal-FLIMKIEN tax-xhur Jannar u Frar. Ikun apprezzat jekk tistgħu tieħdu kopja lil xi persuni anzjani jew li ma jistgħux joħorġu u joqogħdu fil-viċinanzi tagħkom.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret il-weekend li għadda għall-ħtiġijiet tal-Knisja kienet ta’ €1,336. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Gużeppi Grech, Emanuel Spiteri u Dennis Cilia, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena B

Rappreżentazzjoni tal-wasla tal-Maġi

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar qabel il-quddiesa tad-9.30am ikollna rappreżentazzjoni tal-wasla tal-Maġi. Il-familji huma mistiedna jinġabru għad-9.15am ħdejn iċ-Ċentru Ta’ Warda. Fil-quddiesa se noffru l-oġġetti ta’ ikel u s-somma ta’ €2,870 li nġabret matul l-Avvent u l-Milied għall-Kċina ta’ Marta

Laqgħat tal-Grupp Kelma tal-Ħajja u ta’ Padre Pio

It-Tlieta 10 ta’ Jannar fid-9.30am jiltaqa’ l-grupp tal-Kelma tal-Ħajja fis-Sala tas-Sorijiet. Filgħaxija, fil-Knisja Arċipretali jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fis-6.00pm bir-Rużarju u tkompli bil-quddiesa ta’ filgħaxija.  

Adorazzjoni

Kull nhar ta’ Ħamis fil-Knisja Arċipretali ssir nofs siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat li tibda fis-6.00pm.

Talb għall-vokazzjonijiet

Is-Sibt 13 ta’ Jannar imiss laqgħa oħra ta’ talb għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni. Il-minibus titlaq fil-5.00pm minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi u juża t-trasport ikellem lil Carmen Cilia.

Ġbir għad-Dar tal-Providenza

Il-ġbir li sar b’riżq id-Dar tal-Providenza fil-bidu tas-sena fil-Knisja Arċipretali u fil-knejjes l-oħra li fihom isir il-quddies, laħaq is-somma ta’  €8,871 (€600 minnhom inġabru mis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù). F’isem id-Direttur Fr Martin Micallef, nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal ħuna Salvu Schembri li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nażaret – Sena B

L-Aħħar Jum tas-Sena

Il-Ħadd, 31 ta’ Jannar huwa l-aħħar jum tas-sena. Ikun hawn il-quddiesa tal-5.15pm. Fis-6.30pm quddiesa solenni ta’ radd il-ħajr lil Alla fl-għeluq tas-sena. Fi tmiem il-quddiesa, issir purċissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija u jitkanta t-Te Deum. Nhar it-Tnejn, l-Ewwel Jum tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, il-quddies ikun bħal ta’ nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkun hawn quddies fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Il-ġbir kollu li jsir nhar il-Ħadd filgħaxija u fl-Ewwel tas-Sena jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza. Ilkoll nafu kemm din id-dar teħtieġ għajnuna biex toffri servizz tajjeb u professjonali lir-residenti li jgħixu fiha. Inħeġġukom tkun ġenerużi fl-għotjiet tagħkom.

Riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd

It-Tlieta, 2 ta’ Jannar wara l-quddiesa ta’ filgħaxija, id-djaknu Malcolm jagħmel riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd li ġej, li tkun il-Festa tal-Epifanija.

Festa tal-Epifanija

Il-Ħadd, 7 ta’ Jannar, niċċelebraw il-Festa tal-Epifanija tal-Mulej. Dakinhar se niċċelebraw il-wasla tal-Maġi qabel il-quddiesa tad-9.30am. Qed nistiednu lill-familji bit-tfal biex jinġabru ħdejn iċ-Ċentru Ta’ Warda fid-9.15am sabiex jakkumpanjaw lill-Maġi sal-Knisja. It-tfal jistgħu jilbsu wkoll ta’ slaten maġi. Inħeġġu lill-familji jieħdu sehem. Dakinhar is-Sur Albert Debono, bħala rappreżentant tas-Segretarjat tal-Karità fi ħdan l-Arċidjoċesi, se jkun fostna biex jilqa’ l-offerti li nġabru għall-Kċina ta’ Marta. Barra l-ammont ta’ oġġetti ta’ ikel li nġiebu minnkom, s’issa nġabru wkoll €2,200 b’riżq din l-inizjattiva li toffri l-ikla ta’ kuljum lill-persuni fil-bżonn.

Mother and Baby Club

Il-Grupp Mother and Baby Club li jiltaqgħu fiċ-Ċentru Ta’ Warda, organizzat mill-Moviment ta’ Kana, se jerġa’ jibda jiltaqa’ mit-Tnejn 8 ta’ Jannar.

Nitolbu għal Alfred Camilleri, Francis Agius, Giovanna Azzopardi u Frank Galea, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena B

Quddies lejliet u nhar il-Milied

Lejlet il-Milied fl-4.30pm ikun hawn il-qrar, waqt li fil-5.15pm u fis-6.30pm ikollna l-quddies tal-ħin. Fis-6.00pm toħroġ dimostrazzjoni mill-qasam tal-MUSEUM tas-subien li tintemm fil-Knisja Arċipretali għas-7.15pm, fejn issir ċelebrazzjoni mmexxija mill-membri tal-MUSEUM. Fil-10.45pm tibda Velja bil-kant, qari u l-prietka mit-tfal segwita mill-quddiesa tal-Lejl tal-Milied għall-11.15pm. Nitolbukom issegwu l-programm li kopji tiegħu jinsabu ħdejn il-bibien tal-knisja.

Nhar il-Milied il-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fid-9.30am quddiesa speċjali għall-familji u t-tfal u fiha ssir il-prietka tradizzjonali minn żewġt itfal. Filgħaxija l-quddies ikun fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd

It-Tlieta, 26 ta’ Diċembru wara l-quddiesa tas-6.30pm ikun hawn riflessjoni fuq il-Liturġija tal-Ħadd li ġej – Festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nazaret. Imexxi d-Djaknu Malcolm.

Kwaranturi

Minn nhar il-Ħamis 28 sas-Sibt 30 ta’ Diċembru jkunu l-ġranet tal-Kwaranturi fil-Knisja Arċipretali. Fit-8.30am issir l-espożizzjoni solenni tal-Ewkaristija sa nofsinhar. Filgħaxija fl-4.30pm ikun hawn siegħa adorazzjoni fis-skiet u fis-6.00pm tingħad it-talba tal-Għasar. Fis-Sagristija hemm timetable tal-ħinijiet biex min jixtieq joffri nofs siegħa adorazzjoni fil-ħinijiet tal-adorazzjoni jinkiteb.

Quddies tal-aħħar(2023) u tal-ewwel(2024) jum tas-sena

Il-Ħadd, 31 ta’ Diċembru huwa l-aħħar jum tas-sena, ikun hawn il-quddiesa tal-5.15pm. Fis-6.30pm quddiesa solenni ta’ radd il-ħajr lil Alla fl-għeluq tas-sena. Fi tmiem il-quddiesa, issir purċissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija u jitkanta t-Te Deum.

Nhar l-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, il-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkun hawn quddies fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Ġabra b’risq id-Dar tal-Providenza

Il-ġbir li jsir fil-quddiesa tat-Te Deum fl-aħħar tas-sena u fil-quddies nhar l-Ewwel tas-Sena jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza.

It-Tielet Ħadd tal-Avvent – Sena B

Kunċert tal-Milied

Is-Sibt, 16 ta’ Diċembru wara l-quddiesa tas-6.30pm ikun hawn kunċert tal-Milied mill-Kor Cappella Sanctae Catherinae. Jibda fis-7.30pm u kulħadd huwa mistieden.

Tberik tal-Bambini

Il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru fil-quddiesa tad-9.30am se jsir it-tberik tal-Bambini. Għalhekk inħeġġu lill-familji jattendu u nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom il-Bambin jew xi presepju żgħir li jintramaw fid-dar biex jitbierku.

Novena tal-Milied

Matul il-ġimgħa nkomplu bin-Novena bi preparazzjoni għall-Milied. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun animata bil-kant mill-Kor Parrokkjali u bis-sehem tal-membri tal-għaqdiet. Fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni b’riflessjoni u tagħlaq bil-barka Sagramentali.

Ċelebrazzjoni għat-Tfal

It-Tnejn, 18 ta’ Diċembru fil-5.30pm, fil-Knisja Arċipretali, se jkollna ċelebrazzjoni għat-tfal minn Year 1 sa Year 4 animata miċ-Ċentri tal-Katekiżmu.

Adorazzjoni

It-Tlieta, 19 ta’ Diċembru fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni fil-Kappella tas-Sorijiet li jmexxiha is-Superjur Joe Fenech.

Ċelebrazzjoni tal-Milied fil-Parroċċa

Il-Ħadd, 24 ta’ Diċembru lejlet il-Milied, il-quddies ta’ filgħaxija jkun fil-5.15pm u fis-6.30pm. Fis-6.00pm toħroġ il-purċissjoni bil-Bambin mill-qasam tal-MUSEUM tas-Subien u tintemm fil-Knisja Arċipretali għas-7.15pm, fejn ikun hawn ċelebrazzjoni madwar Ġesù Bambin bis-sehem tat-tfal. Fil-10.45pm tibda Velja b’riflessjonijiet u kant u l-Prietka mit-tfal. Fil-11.30pm tibda l-Quddiesa Solenni tal-lejl tal-Milied. Nhar il-Milied(it-Tnejn) il-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd.

Intom u ħerġin mill-knisja tistgħu tieħdu kopja tal-programm tal-festi tal-Milied. Tajjeb li ssegwu minn fuqu minħabba l-ħinijiet tal-quddies nhar il-Milied u l-Ewwel tas-Sena.  

Kċina ta’ Marta

Matul dan iż-żmien tal-Avvent u l-Milied, il-parroċċa tagħna se tkun qed tgħin fl-inizjattiva tal-Kċina ta’ Marta li s-Segretarjat tal-Karita’ fi ħdan l-Arċidjoċesi qed jorganizza biex joffri ikel ta’ kuljum lil persuni u familji fil-bżonn. Għaldaqstant min jixtieq jgħin f’din l-inizjattiva jista’ jġib affarijiet ta’ ikel u jqegħdhom ħdejn l-artal tal-Kunċizzjoni. Dawk li jixtiequ jagħmlu offerta ta’ flus jistgħu jagħmlu l-offerta fl-envelopes li hemm ħdejn l-altar tal-Kunċizzjoni u jgħadduha lil xi ħadd mis-saċerdoti jew ipoġġuha fil-kaxxa li hemm ħdejn l-altar. 

It-Tieni Ħadd tal-Avvent – Sena B

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja u Grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta, 12 ta’ Diċembru fid-9.30am jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja. Il-laqgħa se ssir fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-sorijiet.

Filgħaxija jmiss il-laqgħa tal-Grupp ta’ San Piju li tibda fis-6.00pm bir-Rużarju fil-Knisja Arċipretali u tkompli bil-quddiesa tas-6.30pm.

Novena tal-Milied

Nhar il-Ġimgħa, 15 ta’ Diċembru nagħtu bidu għan-Novena tal-Milied. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u animata minn gruppi u għaqdiet tal-parroċċa. Fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni qasira tan-Novena li tintemm bil-Barka Sagramentali.

Tberik tal-Bambini

Nhar il-Ħadd, 17 ta’ Diċembru fil-quddiesa tad-9.30am se jsir it-tberik tal-Bambini. Għalhekk inħeġġu lill-familji jattendu u nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom il-Bambin jew xi presepju żgħir li jintramaw fid-dar biex jitbierku.

Kċina ta’ Marta

Matul dan iż-żmien tal-Avvent u l-Milied il-parroċċa tagħna se tkun qed tgħin fl-inizjattiva tal-Kċina ta’ Marta li s-Segretarjat tal-Karita’ fi ħdan l-Arċidjoċesi qed jorganizza biex joffri ikel ta’ kuljum lil persuni u familji fil-bżonn. Għaldaqstant min jixtieq jgħin f’din l-inizjattiva jista’ jġib affarijiet ta’ ikel u jqegħdhom ħdejn l-artal tal-Kunċizzjoni. Min irid jista’ wkoll jagħmel offerta ta’ flus għall-istess skop. 

Ġabra b’riżq il-Knisja

Il-ġabra li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda b’riżq il-knisja kienet ta’ €1,437. Nirringrazzjawkom ħafna.

Coffee Morning

Nhar it-Tlieta jkollna l-Coffee Morning b’risq il-knisja, fis-Sala tas-Sorijiet, fid-9.30am.

Nitolbu għal Jacqueline Camilleri li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – Sena B

Ġabra Speċjali

Fl-ewwel Ħadd tax-xahar issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu permezz tal-offerti tagħkom.

Bidu tal-Avvent

Fil-bidu tal-Avvent fil-quddiesa tad-9.30am isir it-tberik tal-Girlanda tal-Avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu l-girlanda tagħhom biex titbierek waqt il-quddiesa. Filgħaxija nistiednu liż-żgħażagħ kollha għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom.  

Rużarju Meditat

Il-Ħamis, 7 ta’ Diċembru fis-6.00pm ikun hawn Rużarju meditat quddiem Ġesu’ Ewkaristija bi tħejjija għall-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.

Attivita’ Djoċesana

Il-Ħamis se ssir attivita’ djoċesana għat-tfal kollha flimkien mal-Arċisqof, fil-Kalkara, mis-6.00pm sat-8.00pm. Il-parroċċa tagħna se torganizza trasport għat-tfal li jixtiequ jattendu għal din l-attivita’ u se jkun hemm min jieħu ħsiebhom. Il-ġenituri li uliedhom huma interessati li jattendu magħna, jekk jogħġobhom jimlew id-dettalji jew fis-sagristija jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-parroċċa.

Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Il-Ġimgħa, 8 ta’ Diċembru, niċċelebraw il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni.  Tkun ħaġa sabiħa li min jista’ jieħu sehem fil-quddiesa. Il-quddies ikun bħal ta’ matul il-ġimgħa. Dakinhar se jingħad ir-Rużarju mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija wara l-quddiesa tas-7.00am quddiem Ġesu’ espost u wara tingħata l-Barka Sagramentali. Imbagħad jerġa’ jingħad ir-Rużarju filgħaxija qabel il-quddiesa. Fil-Knisja ta’ Sidtna Marija tal-Anġli se jkun hemm quddiesa fis-6.00pm.

Laqgħa ta’ Talb għall-vokazzjonijiet

Is-Sibt, 9 ta’ Diċembru, jkun hemm laqgħa ta’ talb għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni. Qed jiġi organizzat trasport li jitlaq fil-5.00pm minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi jista’ jinkiteb fis-sagristija jew ikellem lil Carmen Cilia.

Griżma tal-Isqof

Il-Griżma tal-Isqof is-sena d-dieħla(2024) se tiġi ċċelebrata f’dawn il-ġranet u ħinijiet: is-Sibt 19 ta’ Ottubru fl-4.30pm għall-bniet u l-Ħadd 20 ta’ Ottubru fid-9.15am għas-subien.

Coffee Morning

It-Tlieta 12 ta’ Diċembru se jsir Coffee Morning b’risq il-knisja, fis-Sala tas-Sorijiet fid-9.30am. Booking isir mingħand il-membri tal-Grupp tal-fundraising.

Solennita’ ta’ Kristu Sultan – Erbgħa u Tletin Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ Kristu Sultan

Qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ Kristu Sultan. Il-Ħadd, 26 ta’ Novembru, l-Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid, fil-5.00pm. F’din l-okkażjoni l-Arċisqof jagħti l-messaġġ tiegħu.

Laqgġa ta’ Riflessjoni

Nhar it-Tlieta (28/11), bi preparazzjoni għal-Liturġija tal-Ħadd, ikollna l-ewwel laqgħa ta’ riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla, fis-7.00pm, fil-Knisja Arċipretali. Il-laqgħat ikomplu kull nhar ta’ Tlieta fil-ġimgħat ta’ wara matul l-Avvent.

Laqgħa għall-Għarajjes

Nhar il-Ġimgħa li ġej (1/12) se ssir laqgħa għall-għarajjes li se jiżżewġu s-sena d-dieħla. Il-laqgħa se ssir fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù, fis-7.30pm.

L-Avvent u tberik tal-girlandi

Minn nhar il-Ħadd (3/12) nagħtu bidu għaż-żmien tal-Avvent bi preparazjoni għall-Milied.

Matul is-Sibtijiet tal-Avvent, fil-4.45pm qabel il-quddiesa, nitolbu flimkien it-talba tal-Għasar. L-Għasar huwa t-talba uffiċjali tal-Knisja għal filgħaxija.   

Fil-quddiesa tad-9.30am tal-Ħadd isir it-tberik tal-Girlanda tal-Avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu l-girlanda tagħhom biex titbierek waqt il-quddiesa.

Quddiesa għaż-Żgħażagħ

Il-Ħadd filgħaxija nistiednu liż-żgħażagħ kollha għall-quddiesa tas-7.00pm li se tkun animata b’mod speċjali għalihom fil-bidu ta’ dan iż-żmien tal-Avvent.

Attivita’ Djoċesana

Se tiġi organizzata attivita’ djoċesana għat-tfal kollha flimkien mal-Arċisqof, nhar il-Ħamis 7 ta’ Diċembru fil-Kalkara mis-6.00pm sat-8.00pm. Il-parroċċa tagħna se torganizza trasport għat-tfal li jixtiequ jattendu għal din l-attività u se jkun hemm min jieħu ħsiebhom. Il-ġenituri li uliedhom huma interessati li jattendu magħna, jekk jogħġobhom jimlew id-dettalji jew fis-sagristija jew fuq il-paġna ta’ Facebook tal-Parroċċa.

Nitolbu għal ħutna Andreana Conti, Paul Abela, Helen Aquilina u Mary Brincat li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem.