Solennita’ tal-Epifanija tal-Mulej – Sena A

Quddiesa Speċjali għaż-Żgħażagħ

Il-Ħadd 8 ta’ Jannar ikollna quddiesa b’mod speċjali għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna sabiex jieħdu sehem. 

Laqgħa Kunsill Patorali Parrokjali

Nhar it-Tnejn 9 ta’ Jannar jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-6.30pm fis-Sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali.

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta 10 ta’ Jannar fil-Knisja Arċipretali jiltaqa’ l-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fl-4.30pm bil-quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar ofm Cap.

Adorazzjoni

Kull nhar ta’ Ħamis fil-Knisja Arċipretali ssir nofs siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat li tibda fis-6.00pm.

Ġabra b’riżq id-Dar tal-Providenza

Il-ġbir li sar b’riżq id-Dar tal-Providenza fil-bidu tas-sena fil-Knisja Arċipretali u fil-knejjes l-oħra li fihom isir il-quddies, laħaq is-somma ta’  €8,500. F’isem id-Direttur Fr Martin Micallef nirringrazzjawkom tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Maria Doris Bugeja, Emanuel Attard u Salvina Cascun, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Solennita’ ta’ Marija Omm Alla – Sena A

Adorazzjoni

Nhar il-Ħamis li ġej, 5 ta’ Jannar, lejlet l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ikollna adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat fis-6.00pm qabel il-quddiesa. Il-Ġimgħa, wara l-quddiesa tas-7.00am, ikollna adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa tal-Epifanija

Nhar il-Ħadd li ġej, 8 ta’ Jannar, niċċelebraw il-Festa tal-Epifanija. Dakinhar se niċċelebraw il-wasla tal-Maġi qabel il-quddiesa tad-9.30am. Qed nistiednu lill-familji bit-tfal biex jinġabru fiċ-Ċentru Ta’ Warda fid-9.15am sabiex jakkumpanjaw lill-Maġi sal-Knisja. It-tfal jistgħu jilbsu wkoll ta’ slaten maġi. Inħeġġu lill-familji jieħdu sehem. 

Attivita taż-żgħażagħ tal-Leġjun ta’ Marija

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Jannar mid-9.00am sal-11.30am, iż-żgħażagħ tal-Leġjun ta’ Marija għandhom l-attivita’ bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Aktar informazzjoni ssibuha fin-noticeboards tal-knisja. Dakinhar ukoll se tiġi ċċelebrata quddiesa għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa tagħna sabiex jieħdu sehem.  

Jum Dinji taż=Żgħażagħ f’Lisbona

Infakkru lil dawk iż-żgħażagħ li huma interessati li jattendu l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ġewwa Lisbona, il-Portugall, f’Awwissu li ġej, sabiex jiksbu aktar informazzjoni mis-Sagristija jew minn fuq il-paġna ta’ Facebook tal-parroċċa.

Ġabra għar-refuġjati

L-offerti ta’ flus li ngħataw b’riżq ir-refuġjati laħqu s-somma ta’ €1,475. Minbarra dawn il-flus, inġabar ammont kbir ta’ għotjiet ta’ ikel, bħalma stajtu taraw qabel il-Milied fuq l-altar tal-Kunċizzjoni. Patri Dijonisju Mintoff jirringrazzja lill-komunità parrokkjali tagħna għal din il-ġenerożità.

Ġabra lejlet il-Milied

Il-ġabra f’lejlet u nhar il-Milied laħqet is-somma ta’ €2,335. Nirringrazzjawkom tal-ġenerożita’ tagħkom.

Ġabra għad-Dar tal-Providenza

Il-ġbir kollu li qed isir fil-quddies f’dan it-tmiem il-ġimgħa jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza. Ilkoll nafu kemm din id-dar teħtieġ għajnuna biex toffri servizz tajjeb u professjonali lir-residenti li jgħixu fiha. Inkun ġenerużi fl-għotjiet tagħna.

It-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu – Sena A

Kwaranturi

Minn nhar il-Ħamis 29 ta’ Diċembru sal-aħħar tas-sena jkollna l-Kwaranturi fil-Knisja Arċipretali. Fit-8.30am issir l-espożizzjoni solenni tal-Ewkaristija sa nofsinhar. Filgħaxija fl-4.30pm ikun hawn siegħa adorazzjoni fis-skiet u fis-6.00pm tingħad it-talba tal-Għasar. Fis-Sagristija hemm timetable tal-ħinijiet biex min jixtieq joffri nofs siegħa adorazzjoni fil-ħinijiet tal-adorazzjoni jinkiteb.

Quddies ta’ l-aħħar tas-Sena

Nhar is-Sibt, 31 ta’ Diċembru – l-aħħar jum tas-sena, bħas-soltu jkun hawn il-quddiesa tal-5.15pm. Fis-6.30pm quddiesa solenni ta’ radd il-ħajr lil Alla fl-għeluq tas-sena. Fi tmiem il-quddiesa, issir purċissjoni fil-knisja bl-Ewkaristija u jitkanta t-Te Deum. Nhar l-Ewwel tas-Sena, Solennità ta’ Marija Omm Alla, il-quddies ikun bħal nhar ta’ Ħadd. Filgħaxija jkun hawn quddies fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Ġbir għad-Dar tal-Providenza

Il-ġbir kollu li jsir nhar is-Sibt filgħaxija u fl-Ewwel tas-Sena jkun b’riżq id-Dar tal-Providenza. Ilkoll nafu kemm din id-dar teħtieġ għajnuna biex toffri servizz tajjeb u professjonali lir-residenti li jgħixu fiha. Inkun ġenerużi fl-għotjiet tagħna.

Attivita’ Żgħażagħ Leġjun ta’ Marija

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Jannar mid-9.00am sal-11.30am, iż-żgħażagħ tal-Leġjun ta’ Marija se jorganiżżaw attivita’ bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani. Iktar informazzjoni ssibuha fin-noticeboards tal-knisja. Dakinhar ukoll se tiġi ċċelebrata quddiesa għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa tagħna sabiex jieħdu sehem.  

Jum Dinji taż-Żgħażagħ f’Lisbona

F’Awwissu tas-sena d-dieħla (2023) se jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ ġewwa Lisbona, il-Portugall, li għalih hu mistenni li jkun preżenti l-Q.T. Papa Franġisku. Dawk iż-żgħażagħ li huma interessati li jattendu għal dan l-avveniment flimkien ma’ żgħażagħ oħra mill-parroċċa tagħna, jistgħu jitolbu aktar informazzjoni mis-Sagristija jew minn fuq il-paġna ta’ Facebook tal-parroċċa.

Nitolbu għal Philip Camilleri, li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Sena A

Tberik tal-Bambini

Il-Ħadd, 18 ta’ Diċembru, fil-quddiesa tad-9.30am isir it-tberik tal-Bambini. Inħeġġu l-familji bit-tfal biex jattendu u jġibu magħhom il-bambin jew xi presepju żgħir li jintrama fid-dar.

Matul din il-ġimgħa fil-quddiesa ta’ filgħaxija nkomplu bin-Novena tal-Milied. Fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni qasira tan-Novena li tintemm bil-Barka Sagramentali.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta, 20 ta’ Diċembru jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.15am fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali. Fl-10.00am, adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-Kappella għand is-Sorijiet.

Purċissjoni bil-Bambin fil-Belt Valletta

Il-MUSEUM ta’ Ħaż-Żebbuġ din is-sena ġew mistiedna biex nhar il-Ġimgħa 23 ta’ Diċembru jorganizzaw id-dimostrazzjoni bil-Bambin li ssir fit-toroq tal-Belt. Tibda fis-6.30pm mill-Pjazza quddiem Kastilja. Qed jiġi organizzat trasport li jitlaq minn ħdejn il-posta fis-5.45pm. Min jixtieq jagħmel użu mit-trasport provdut għandu jinkiteb fis-Sagristija sa nhar it-Tlieta.

Għotjiet ta’ ikel u toiletries

Infakkru li qegħdin nilqgħu għotjiet ta’ ikel u toiletries biex f’dan iż-żmien tal-Milied, bħala parroċċa, ngħinu lil-Laboratorju tal-Paċi li jgħin lir-refuġjati li jkunu f’pajjiżna. Dawn l-għotjiet għandhom jitpoġġew fuq l-altar tal-Kunċizzjoni. Min jixtieq jagħmel offerta ta’ flus għal din id-dar jista’ jgħaddiha lill-Arċipriet jew xi ħadd mis-saċerdoti.

Quddies lejlet il-Milied

Lejlet il-Milied fl-4.30pm ikun hawn il-qrar, waqt li fil-5.15pm u fis-6.30pm ikollna l-quddies tal-ħin. Fis-6.00pm toħroġ dimostrazzjoni mill-MUSEUM tas-subien li tintemm fil-Knisja Arċipretali għas-7.15pm, fejn issir ċelebrazzjoni mmexxija mill-membri tal-MUSEUM. Fl-10.30pm tibda Velja bil-kant, qari u l-prietka mit-tfal segwita mill-quddiesa tal-Lejl tal-Milied għall-11.15pm. Nitolbukom issegwu l-programm li kopji tiegħu jinsabu ħdejn il-bibien tal-knisja.

Quddies nhar il-Milied

Nhar il-Milied il-quddies ikun bħal tal-Ħadd. Fid-9.30am quddiesa speċjali għall-familji u t-tfal u fiha ssir il-prietka tradizzjonali. Filgħaxija l-quddies ikun fil-5.30pm u fis-7.00pm.

Reġistrazzjoni tat-Tfal għall-iskola Primarja

L-iskola primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ tixtieq tinfurmakom li qed tilqa’ reġistrazzjonijiet tat-tfal għall-ewwel sena tal-Kinder. Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li twieldu bejn Jannar u April 2020 jistgħu jiġbru l-applikazzjoni mill-iskola jew iċemplu fuq 2598 7660/80 għal aktar informazzjoni. Dawn it-tfal jibdew skola fi Frar 2023.

Nitolbu għal Emanuel Micallef li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tielet Ħadd tal-Avvent – Sena A

Laqgħa Padre Pio

Nhar it-Tlieta, 13 ta’ Diċembru jmiss il-laqgħa tal-Grupp Padre Pio li tibda bil-quddiesa fl-4.30pm. Din id-darba l-laqgħa se ssir fis-Sala (għand is-Sorijiet).

Novena tal-Milied

Nhar il-Ħamis, 15 ta’ Diċembru nagħtu bidu għan-Novena tal-Milied. Il-quddiesa ta’ filgħaxija tkun bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u animata minn gruppi u għaqdiet tal-parroċċa. Fi tmiem il-quddiesa ssir ċelebrazzjoni qasira tan-Novena li tintemm bil-Barka Sagramentali.

Ċelebrazzjoni għat-Tfal

Il-Ħamis 15 ta’ Diċembru fil-5.30pm, fil-Knisja Arċipretali, se jkollna ċelebrazzjoni għat-tfal minn Year 1 sa Year 4 animata miċ-Ċentri tal-Katekiżmu.

Tberik tal-Bambini

Nhar il-Ħadd, 18 ta’ Diċembru fil-quddiesa tad-9.30am se jsir it-tberik tal-Bambini. Għalhekk inħeġġu lill-familji jattendu u nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom il-Bambin jew xi presepju żgħir li jintramaw fid-dar biex jitbierku.

Programm Festi tal-Milied

Intom u ħerġin mill-knisja tistgħu tieħdu kopja tal-programm tal-festi tal-Milied. Tajjeb li ssegwu minn fuqu minħabba l-ħinijiet tal-quddies nhar il-Milied u l-Ewwel tas-Sena.  

Laqgħa għall-Għarajjes

Infakkru li nhar il-Ġimgħa, 16 ta’ Diċembru se ssir laqgħa għall-għarajjes li se jiżżewġu s-sena d-dieħla. Il-laqgħa se ssir fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù fis-7.30pm.

Għinuna lill-Laboratorju tal-Paċi

Matul dan iż-żmien tal-festi tal-Milied, bħala parroċċa se nkunu qegħdin ngħinu lil-Laboratorju tal-Paċi ġewwa Ħal Far minn fejn tingħata għajnuna lir-refuġjati f’pajjiżna. Għalhekk se nkunu qed niġbru għotjiet ta’ ikel u toiletries fil-Knisja Arċipretali b’risq ir-refuġjati. Dawk li jixtiequ joffru xi donazzjoni ta’ flus għal dan il-għan jistgħu jagħtuha lill-Arċipriet. Għal dan l-iskop se nkunu nistgħu npoġġu l-affarijiet li nġibu fuq l-altar tal-Kunċizzjoni.

Ġabra b’risq il-Knisja

Il-ġabra li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda b’riżq il-knisja kienet ta’ €1,415. Nirringrazzjawkom ħafna.

Nitolbu għal ħuna Charles Saliba, li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.  

It-Tieni Ħadd tal-Avvent – Sena A

Mixja Favur il-Ħajja

Għal dawk li jixtiequ jattendu l-mixja favur il-Ħajja li se ssir l-Ħadd, 4 ta’ Diċembru, fit-3.00pm fil-Belt, se jkun hemm trasport li jitlaq minn ħdejn il-Posta fis-2.00pm.

Festa tal-Immakulata Kunċizzjoni

Nhar il-Ħamis, 8 ta’ Diċembru, niċċelebraw il-festa tal-Immakulata Kunċizzjoni. Dakinhar se jingħad ir-Rużarju mill-membri tal-Leġjun ta’ Marija wara l-quddiesa tas-7.00am u fis-6.00pm. Filgħaxija r-Rużarju jingħad quddiem Ġesu’ Espost u wara tingħata l-Barka Sagramentali. Fil-Knisja ta’ Sidtna Marija tal-Anġli se jkun hemm quddiesa fil-5.30pm.

Volontarjat fl-Albanija

Infakkru fl-esperjenza ta’ volontarjat li l-parroċċa se toffri ġewwa l-Albanija f’Lulju li ġej għal żgħażagħ minn 18 sa 30 sena. Dawk li huma interessati għandhom jikkuntattjaw lil Fr Mario Dimech sal-15 ta’ Diċembru.  

Kant lejlet il-Milied

Infakkru li jekk hawn xi tfal li jixtiequ jieħdu sehem fil-kant lejlet il-Milied qabel il-quddiesa tal-lejl tal-Milied, il-ġenituri huma mitluba li jiktbuhom fis-sagristija.

Laqgħa għall-għarajjes li ser jiżżewġu fl-2023

Il-Ġimgħa 16 ta’ Diċembru se ssir laqgħa għall-għarajjes li se jiżżewġu s-sena d-dieħla. Il-laqgħa se ssir fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù, fis-7.30pm.

Griżma tal-Isqof

Il-Griżma tal-Isqof is-sena d-dieħla se tiġi ċċelebrata f’dawn il-ġranet u ħinijiet: is-Sibt 14 ta’ Ottubru fl-4.30pm il-bniet u l-Ħadd 15 ta’ Ottubru fid-9.15am is-subien.

Coffee Morning

Nhar it-Tlieta, 6 ta’ Diċembru, jkollna l-Coffee Morning b’risq il-knisja, fis-Sala tas-Sorijiet, fid-9.30am.

Matul din il-ġimgħa tajna l-aħħar tislima lil Bernice Cassar u Sr Anselmina Mifsud, soru Franġiskana minn Ħaż-Żebbuġ. Nitolbu għalihom. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

L-Ewwel Ħadd tal-Avvent – Sena A

Bidu tal-Avvent

Fil-quddiesa tal-Ħadd, 27 ta’ Novembru fid-9.30am isir it-tberik tal-Girlanda tal-Avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu l-girlanda tagħhom biex titbierek waqt il-quddiesa.

Adorazzjoni

Il-Ħamis, 1 ta’ Diċembru fis-6.00pm ikun hawn l-Adorazzjoni quddiem Ġesu’ Ewkaristija fuq it-tema tal-liturġija tat-tieni Ħadd tal-Avvent.

Quddiesa, Adorazzjoni u Tesserament tal-Membri tal-Azzjoni Kattolika

Il-Ġimgħa, 2 ta’ Diċembri tkun l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikun hawn adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am. Fid-9.00am se jkun hawn quddiesa li fiha jsir it-tesserament tal-membri tal-Azzjoni Kattolika.

Kant lejlet il-Milied

Jekk hawn xi tfal li jixtiequ jieħdu sehem fil-kant lejlet il-Milied qabel il-quddiesa tal-lejl tal-Milied, nitlob lill-ġenituri tagħhom  jiktbuhom fis-sagristija.

Volontarjat fl-Albanija

Bħala parroċċa se nkunu qed noffru esperjenza ta’ volontarjat flimkien mal-Patrijiet Dumnikani ġewwa l-Albanija f’Lulju li ġej għal żgħażagħ minn 18 sa 30 sena. Dawk iż-żgħażagħ interessati għandhom jikkuntattjaw lil Fr Mario Dimech sal-15 ta’ Diċembru. Il-postijiet huma limitati.

Coffee Morning

It-Tlieta 6 ta’ Diċembru se jsir Coffee Morning b’risq il-knisja, fis-Sala tas-Sorijiet, fid-9.30am.

Nitolbu għal ħutna Josianne Farrugia, Santino Gauci u Roderick Agius, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.

Solennita’ ta’ Kristu Sultan

Festa ta’ Kristu Sultan

Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru, Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5.00pm. Infakkru fl-istedina għaż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa għall-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Arċipretali fl-okkażjoni tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ.

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta, 22 ta’ Novembru fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Laqgħa Grupp Żgħażagħ ta’ Warda

Nhar it-Tlieta, 22 ta’ Novmebru, se ssir laqgħa oħra mill-Grupp taż-Żgħażagħ Ta’ Warda għall-adolexxenti tal- Form 2 / Year 8 fis-7.00pm. Din id-darba l-laqgħa se ssir fis-Sala tad-Dar San Ġużepp (taħt l-Uffiċċju Parrokkjali). Min jixtieq iktar informazzjoni dwar dan il-grupp jista’ jkellem lil Fr Mario Dimech.

Quddies għar-Romol

Nhar il-Ġimgħa, 25 ta’ Novembru, għall-quddiesa tas-6.30pm nistiednu lir-romol kollha biex nitolbu għall-għeżież tagħhom mejtin. Tistgħu tiktbu l-ismijiet tal-għeżież tagħkom fis-sagristija biex jissemmew fil-bidu tal-quddiesa.

Avvent 2022

Minn nhar il-Ħadd 27 ta’ Novembru, nagħtu bidu għaż-żmien tal-Avvent bi preparazzjoni għall-Milied. Matul is-Sibtijiet tal-Avvent, fil-5.00pm qabel il-quddiesa, nitolbu flimkien it-talba tal-Għasar. L-Għasar huwa t-talba uffiċċjali tal-Knisja ta’ filgħaxija. Nistedinkom tkunu fil-knisja ftit qabel il-5.00pm. Il-Ħadd fil-quddiesa tad-9.30am isir it-tberik tal-Girlanda tal-Avvent. It-tfal huma mistiedna jġibu il-girlanda tagħhom biex titbierek waqt il-quddiesa.

Tlieta u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa fiċ-Ċimiterju ta’ Sant’Andrija

Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija u wara jsir it-tberik tal-oqbra.

Festa San Martin

Il-Ħadd 13 ta’ Novembru fil-quddiesa tad-9.30am niċċelebraw il-festa ta’ San Martin, qaddis tal-Karita’. Inħeġġu lill-familji bit-tfal sabiex jattendu. Nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom għotjiet tal-ikel biex jingħataw lil nies fil-bżonn fil-parroċċa tagħna. 

Laqgħa Kunsill Pastorali Parrokjali

It-Tnejn, 14 ta’ Novembru jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.00pm.

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

Nhar it-Tlieta , 15 ta’ Novembru, jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am fis-Sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali.

Laqgħa għall-Ġenituri li ser jagħmlu l-Griżma

Nhar il-Ħamis, 17 ta’ Novembru, se ssir l-ewwel laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jirċievu l-Griżma s-sena d-dieħla. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (id-Domus) fis-7.00pm.

Ftuħ taċ-Ċentru għal persuni bi bżonnijiet speċjali

Minn nhar il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru, se jerġa’ jiftaħ iċ-Ċentru għal persuni bi bżonnijiet speċjali. Il-Grupp jiltaqa’ bejn il-5.00pm u s-7.00pm f’Villa San Filep.

Laqgħa għall-koppji miżżewġa

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Novembru, fis-7.00pm se ssir laqgħa oħra għall-koppji miżżewġa fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali. Il-kelliem se jkun in-Nutar Philip Ellul.

Vestizzjoni tal-Abbatini

Nhar is-Sibt, 19 ta’ Novembru, 15-il tifel u tifla mill-parroċċa tagħna se jagħmlu l-Vestizzjoni tal-Abbatini fil-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Arċipretali. Ħdax minn dawn it-tfal se jingħaqdu mal-grupp tal-abbatini għall-ewwel darba. Nifirħulhom u nitolbu għalihom.

Għeluq tas-Sena Liturġika tal-Knisja

Il-Ħadd, 20 ta’ Novembru, nagħlqu s-Sena Liturġika tal-Knisja bil-festa ta’ Kristu Sultan. Monsinjur Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, fil-5.00pm.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru huwa l-Jum Dinji taż-Żgħażagħ. Għaldaqstant f’din l-okkażjoni nixtiequ nagħmlu stedina speċjali liż-żgħażagħ tal-parroċċa tagħna għall-quddiesa tas-7.00pm fil-Knisja Arċipretali.

Prietka tal-Milied

Il-ġenituri tat-tfal li għandhom bejn 8 u 9 snin (Year 4 u 5 fl-iskola) u li uliedhom jixtiequ jagħmlu l-Prietka tal-Milied, huma mitluba li jiktbu lil uliedhom fis-sagristija jew fl-Uffiċċju Parrokkjali. Minħabba li daħal ftit iż-żmien, hemm ċans sa nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret nhar il-Ħadd għall-knisja kienet ta’ € 1,745. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

Nitolbu għal ħutna Dorianne Bartolo u Joe Micallef, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddies fiċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’

Il-Ħadd, 6 ta’ Novembru fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ u wara jsir it-tberik tal-oqbra. Matul ix-xahar ta’ Novembru, iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ kuljum bejn is-7.00am u t-3.30pm.

Laqgħa Grupp Padre Pio

Nhar it-Tlieta, 8 ta’ Novembru, ssir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio. Il-laqgħa tibda fl-4.30pm bil-quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Grupp ġdid għall-adolexxenti

Infakkru li fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Ta’ Warda se nibdew grupp ġdid għall-adolexxenti li rċevew il-Griżma tal-Isqof, jiġifieri dawk li twieldu fis-sena 2010 (Form 2). L-ewwel laqgħa għal dan il-grupp se ssir nhar l-Erbgħa li ġej 9 ta’ Novembru fis-7.00pm fiċ-Ċentru Ta’ Warda. Għal iktar informazzjoni tistgħu tikkuntattjaw lil Fr Mario Dimech.

Adorazzjoni

Infakkru li kull nhar ta’ Ħamis, fil-Knisja Arċipretali, ikun hawn adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fis-6.00pm qabel il-quddiesa.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Nhar il-Ħamis se ssir l-ewwel laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju li ġej. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (id-Domus) fis-7.00pm.

Festa ta’ San Martin

Nhar il-Ħadd li ġej, 13 ta’ Novembru, fil-quddiesa tad-9.30am niċċelebraw il-festa ta’ San Martin. Inħeġġu lill-familji bit-tfal biex jattendu. Nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom għotjiet tal-ikel biex jingħataw lil nies fil-bżonn fil-parroċċa tagħna. Fl-4.00pm issir quddiesa fiċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija u wara jsir it-tberik tal-oqbra.

Jum Dinji taż-Żgħażagħ

Nhar il-Ħadd 20 ta’ Novembru niċċelebraw il-Jum Dinji taż-Żgħażagħ u f’din l-okkażjoni se tiġi animata quddiesa għaż-żgħażagħ fis-7.00pm fil-Knisja Arċipretali. Nistiednu liż-żgħażagħ kollha tal-parroċċa tagħna biex jieħdu sehem. 

Intenzjonijiet tal-Quddies

Dawk li jixtiequ jiktbu l-intenzjonijiet tal-quddies għax-xhur ta’ bejn Jannar u Ġunju, huma mitluba jidħlu fis-sagristija u jkellmu lil xi ħadd mis-saċerdoti.

Nitolbu għal ħutna Emanuela Ciantar u Ġuditta Attard, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.