Tlieta u tletin Ħadd matul is-Sena A

Laqgħa għar-Romol

It-Tlieta, 21 ta’ Novembru jkun hawn laqgħa għar-romol li tibda bil-quddiesa tat-8.00am fil-Knisja Arċipretali u wara laqgħa għalihom fis-Sala tas-Sorijiet.

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta, fil-kappella għand is-sorijiet ikun hemm Adorazzjoni animata mis-Superjur Joe Fenech fl-10.00am.

Ċentru Żgħażagħ ta’ Warda

Fiċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Ta’ Warda se nibdew grupp ġdid għall-adolexxenti li rċevew il-Griżma tal-Isqof, jiġifieri dawk li twieldu fis-sena 2011 (Form 2). L-ewwel laqgħa għal dan il-grupp se ssir nhar il-Ħamis 23 ta’ Novembru fis-7.00pm fiċ-Ċentru Ta’ Warda.

Tesserament Azzjoni Kattolika

Il-Ġimgħa, 24 ta’ Novembru, fid-9.30am ikun hawn quddiesa fil-Knisja Arċipretali li fiha jsir it-Tesserament tal-membri tal-Azzjoni Kattolika.

Quddiesa għar-Romol

Għall-quddiesa tas-6.30pm huma mistiedna r-romol li tilfu l-għeżież tagħhom. Min jixtieq jista’ jikteb isimhom fis-sagristija biex jissemmew fil-bidu tal-quddiesa.

Laqgħa għall-koppji miżżewġa

Fis-7.00pm se ssir laqgħa oħra għall-koppji miżżewġa għand is-Sorijiet fis-Sala ta’ fuq. Il-kelliem se jkun Fr Ivan Attard O.P.

Vestizzjoni tal-Abbatini

Is-Sibt, 25 ta’ Novembru, tmint itfal mill-parroċċa tagħna se jagħmlu l-Vestizzjoni tal-Abbatini fil-quddiesa tas-6.30pm fil-Knisja Arċipretali. Nawguraw lil dawn it-tfal li se jingħaqdu mal-grupp tal-abbatini u nitolbu għalihom. 

Sena Liturġika tal-Knisja

Il-Ħadd, 26 ta’ Novembru, nagħlqu s-Sena Liturġika tal-Knisja bil-festa ta’ Kristu Sultan. Mons. Arċisqof se jmexxi ċelebrazzjoni ta’ talb fil-Bażilika ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid, fil-5.00pm. 

Laqgħat ta Riflessjoni

Bi preparazzjoni għal-Liturġija tal-Ħadd, matul il-ġimgħat tal-Avvent se jibdew laqgħat ta’ riflessjoni fuq il-Kelma ta’ Alla. L-ewwel laqgħa se tkun it-Tlieta 28 ta’ Novembru, fis-7.00pm, fil-Knisja Arċipretali. Il-laqgħat ikomplu kull nhar ta’ Tlieta fil-ġimgħat ta’ wara. 

Applikazzjonijiet għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja

Is-segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija javża li se jinfetħu l-applikazzjonijiet għad-dħul tat-tfal fl-iskejjel tal-Knisja. Għal aktar informazzjoni u dettalji, idħlu fil-website tal-Kurja.

Nitolbu għal ħutna Victor Grech u Maria Attard, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tnejn u Tletin Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ San Martin

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru, fil-quddiesa tad-9.30 am niċċelebraw il-festa ta’ San Martin għat-tfal u l-familji.

Tberik tal-Oqbra

Il-Ħadd, 12 ta’ Novembru, fl-10.00am ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija u wara jsir it-tberik tal-oqbra.

Laqgħa Grupp tal-Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta, 14 ta’ Novembru, jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fid-9.30am fis-Sala għand is-Sorijiet.

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta, 14 ta’ Novembru, fis-6.00pm fil-Knisja Arċipretali ikun hawn il-laqgħa tal-Grupp ta’ S. Padre Pio.

Żjara fiċ-ċimiterju ta’ Wied Għammieq

Il-Ħamis, 16 ta’ Novembru, se ssir żjara fiċ-Ċimiterju ta’ Wied Għammieq. Min jixtieq jattendi jkellem lil Carmen Cilia. Tluq fid-9.00am minn ħdejn il-Posta.

Oratorio Filippu t’Aġġira

Il-Ġimgħa 17 ta’ Novembru, fit-8.00pm, fil-Knisja Arċipretali, se jiġi eżegwit għall-ewwel darba l-Oratorio FILIPPU T’AĠĠIRA, fuq lirika bil-Malti tan-Nutar Dr Philip Ellul u mużika ta’ Mro Antoine Mercieca. Id-dħul se jkun mingħajr ħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi u ġentilment ikun bilqiegħda fil-knisja fis-7.30pm.

Grupp Anġli Tagħna

Minn nhar il-Ġimgħa, 17 ta’ Novembru, se jerġa’ jiftaħ iċ-Ċentru għall-persuni bi bżonnijiet speċjali. Il-Grupp ‘L-Anġli Tagħna’ jiltaqa’ bejn il-5.00pm u s-7.00pm f’Villa San Filep.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret nhar il-Ħadd għall-knisja kienet ta’ €1,574. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom.

Reġistrazzjoni għat-tfal għall-Kinder

L-iskola primarja ta’ Ħaż-Żebbuġ tixtieq tavża li qed tilqa’ reġistrazzjonijiet tat-tfal għall-ewwel sena tal-Kinder. Dawk il-ġenituri li għandhom tfal li twieldu bejn Jannar u April 2021 jistgħu jiġbru l-applikazzjoni mill-iskola jew iċemplu fuq 2598 7660 għal aktar informazzjoni. Dawn it-tfal jibdew skola fi Frar 2024.

Laqgħa għar-Romol

Nhar it-Tlieta 21 ta’ Novembru, se jerġa’ jiltaqa’ s-support group għar-romol. Nibdew bil-quddiesa tat-8am fil-parroċċa u wara l-quddiesa jkun hemm laqgħa fis-Sala tas-Sorijiet.

Encounter for Foreigners

On Friday 24th November there will be a third encounter for foreigners, residing at the parish, entitled “Come, Lord!” at the Parish Hall, Dar San Ġużepp, at 7.30pm. We invite all of them for this formation meeting. Those who are interested may speak to the deacon, Rev. Malcolm Saliba, or else to one of the helpers, for more details.

Fuljett Flimkien

Intom u ħerġin mill-knisja nistedinkom tieħdu kopja tal-FLIMKIEN tax-xhur Novembru u Diċembru. Ikun apprezzat jekk tistgħu tieħdu kopja lil xi persuni anzjani jew li ma jistgħux joħorġu u li joqogħdu fil-viċinanza tagħkom.

Nitolbu għal Filippa Bugelli li għaddiet għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Wieħed u Tletin Ħadd matul is-Sena A

Quddiesa fiċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu

Il-Ħadd, 4 ta’ Novembru, fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ u wara jsir it-tberik tal-oqbra. Matul ix-xahar ta’ Novembru, iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ jkun miftuħ kuljum bejn is-7.00am u t-3.30pm.

Adorazzjoni

Infakkru li kull nhar ta’ Ħamis, fil-Knisja Arċipretali, ikun hawn adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija fis-6.00pm qabel il-quddiesa.

Talb għall-Vokazzjonijiet

Is-Sibt 11 ta’ Novembru jkun hemm laqgħa ta’ talb għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni. Qed jiġi organizzat transport li jitlaq fil-5.00pm minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi jista’ jinkiteb fis-sagristija jew ikellem lil Carmen Cilia.

Festa San Martin

Nhar il-Ħadd li ġej, 12 ta’ Novembru, fil-quddiesa tad-9.30am niċċelebraw il-festa ta’ San Martin. Inħeġġu lill-familji bit-tfal biex jattendu. Nistiednu lit-tfal biex iġibu magħhom għotjiet tal-ikel biex jingħataw lill-Patrijiet Franġiskani tal-Belt li jipprovdu ikel kuljum lill-ħafna persuni fil-bżonn permezz tas-soup kitchen. Fl-10.00am issir quddiesa fiċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija u wara jsir it-tberik tal-oqbra.

Intenzjonijiet tal-Quddies

Dawk li jixtiequ jiktbu l-intenzjonijiet tal-quddies għax-xhur ta’ bejn Jannar u Ġunju, huma mitluba jidħlu fis-sagristija u jkellmu lil xi ħadd mis-saċerdoti.

Oratorio Filippu t’Aġġira

Il-Ġimgħa 17 ta’ Novembru, fit-8.00pm, fil-Knisja Arċipretali, se jiġi eżegwit għall-ewwel darba l-Oratorio FILIPPU T’AĠĠIRA, fuq lirika bil-Malti tan-Nutar Dr Philip Ellul u mużika ta’ Mro Antoine Mercieca. Id-dħul se jkun mingħajr ħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi.

Nitolbu għal Joseph Camilleri, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tletin Ħadd matul is-Sena A

Ħinijiet tal-Quddies

Infakkru li l-ħin tal-quddies filgħaxija mhux se jinbidel: jiġifieri l-quddiesa ta’ filgħaxija matul il-ġimgħa tibqa’ fis-6.30pm u s-Sibt filgħaxija l-ħin tal-quddies jibqa’ fil-5.15pm u fis-6.30pm. Fis-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù, il-ħin tal-quddies mit-Tnejn sal-Ħadd ikun fis-6.15pm.  

Festa tal-Qaddisin Kollha

L-Erbgħa 1 ta’ Novembru, Festa tal-Qaddisin Kollha, se ssir quddiesa għat-tfal fil-Knisja Arċipretali fis-6.00pm. Wara jkun hemm attività varjata għat-tfal. Navżaw li din se tkun l-unika quddiesa filgħaxija u ma jkunx hawn quddiesa fis-6.30pm.

L-Għid tal-Imwiet

Il-Ħamis 2 ta’ Novembru, niċċelebraw l-Għid tal-Imwiet. Niftakru f’ħutna l-mejtin. Il-quddies filgħodu jibda fis-6.00am u jkompli kull nofs siegħa bl-aħħar quddiesa tkun fit-8.30am. Fis-6.30pm issir konċelebrazzjoni biex nitolbu għal ħutna l-mejtin, b’mod speċjali dawk li mietu minn Novembru tas-sena l-oħra ‘l hawn. Inħeġġu lill-qraba tagħhom biex jieħdu sehem f’din il-quddiesa.

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, ikun hawn adorazzjoni fis-skiet minn wara l-quddiesa tas-7.00am li tintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Quddiesa u Tberik Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu u ta’ Sant’Andrija

Il-Ħadd li ġej fl-4.00pm ikun hemm quddiesa fiċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesu’ u wara jsir it-tberik tal-oqbra. It-tberik taċ-ċimiterju ta’ Sant’Andrija jsir il-Ħadd ta’ wara fl-10.00am.

Ftuħ taċ-Ċimiterju f’Novembru

Matul ix-xahar ta’ Novembru, iċ-ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ kuljum mis-7.00am sat-3.30pm. Waqt li nirringrazzja li min qed jieħu l-inkarigu li jiftaħ u jara li l-post jinżamm nadif b’mod volontarju, napprezza ħafna l-koperazzjoni ta’ kulħadd biex nieħdu ħsieb li jibqa’ nadif kif jixraq. 

Ġabra għall-Knisja

Il-ġbir li sar fil-quddies is-Sibt u l-Ħadd li għadda fil-Knisja Arċipretali u fil-knejjes l-oħra b’riżq il-Missjoni kien ta’ €3,928.

Prietka tal-Milied

Infakkru li dawk it-tfal subien u bniet li jixtiequ jagħmlu l-prietka tal-Milied, il-ġenituri tagħhom għandhom jiktbuhom fis-sagristija jew fl-Uffiċċju Parrokkjali.

Donazzjonijiet għal Hospice Movement

Intom u ħerġin mill-knisja membri volontarji ta’ Hospice Movement se jkunu qed jilqgħu donazzjoni b’riżq is-servizzi u l-assistenza li l-Hospice joffri lil ħafna persuni li jkunu jeħtieġu l-għajnuna minħabba mard tal-kanċer u mard serju ieħor. Il-Hospice joffri s-servizzi tiegħu mingħajr ħlas, għaldaqstant kull donazzjoni min-naħa tagħna tkun ta’ għajnuna kbira u hija ferm apprezzata.

Nitolbu għal George Magri u Josianna Camilleri li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, Mulej il-mistrieħ ta’ dejjem.  

Disgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Jum il-Missjoni

Il-Knisja mad-dinja kollha, illum il-Ħadd, 22 ta’ Ottubru, qed tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. L-Opri Missjunarji Pontifiċji (illum magħrufin bħala MISSIO) jgħinu diversi missjunarji, kemm Maltin u oħrajn, li jitolbu għajnuna biex jibnu knejjes, iżommu skejjel, iwaqqfu sptarijiet u jikkuraw morda, jassistu u jilqgħu fi djar apposta familji u tfal abbandunati u jipprovdulhom il-bżonnijiet l-aktar essenzjali. Għaldaqstant, bil-ġbir li jsir fil-quddies ta’ dan it-tmiem il-ġimgħa, inkunu qed ngħinu din il-ħidma missjunarja tal-Knisja f’dawk il-pajjiżi fejn hemm bżonn ħafna assistenza.

Quddies tal-5:30pm

Infakkru li nhar ta’ Ħadd qed jerġa’ jkun hawn il-quddiesa tal-5.30pm.

Rużarju fil-beraħ

Il-Leġjun ta’ Marija se jorganizza Rużarju fil-beraħ minn għada t-Tnejn (23/10/23) sa nhar il-Ħamis li ġej fil-pjazza ta’ Ħal Dwieli. Ir-Rużarju jibda fis-5.45pm u l-Ħamis ikun hemm quddiesa fil-pjazza wara r-Rużarju. Inħeġġu lil min jista’ sabiex jattendi, b’mod speċjali lil dawk li joqogħdu f’din iż-żona.

Laqgħa għall-koppji miżżewġin

Nhar il-Ġimgħa 27 ta’ Ottubru, se ssir laqgħa għall-koppji miżżewġin, fis-7.00pm, fis-sala taħt l-Uffiċċju Parrokkjali, organizzata mill-Kummissjoni Familja. Il-kelliem se jkun l-Arċipriet.

Festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja

Nhar il-Ħadd li ġej 29 ta’ Ottubru niċċelebraw il-festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Festa li tfakkarna li l-Knisja hija aħna, il-poplu ta’ Alla, li niġu f’dan il-post qaddis biex nagħtu qima lil Alla. Il-quddiesa tas-6.30pm is-Sibt tkun kantata u l-Ħadd il-quddiesa tad-9.30am tkun animata għat-tfal b’din it-tema.  

Festa tal-Qaddisin Kollha

L-Erbgħa l-1 ta’ Novembru, Festa tal-Qaddisin Kollha, se ssir quddiesa għat-tfal kollha fil-Knisja Arċipretali fis-6.00pm. Nistiednu lit-tfal jiġu lebsin tal-qaddis/a favorit tagħhom jew b’ilbies abjad. Wara l-quddiesa ikun hemm attività varjata għalihom fuq iz-zuntier.

Prietka tal-Milied

Il-ġenituri tat-tfal li għandhom bejn 8 u 9 snin (Year 4 u 5 fl-iskola) u li uliedhom jixtiequ jagħmlu l-Prietka tal-Milied huma mitluba li jiktbu lil uliedhom fis-sagristija jew fl-Uffiċċju Parrokkjali.    

Nitolbu għal ħutna Julie Bugeja u Joseph Micallef, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Tmienja u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Sagrament tal-Griżma ta’ l-Isqof

Il-Ħadd, 15 ta’ Ottubru fid-9.15am ikollna ċ-ċelebrazzjoni tas-sagrament tal-Griżma. Nifirħu lil dawn li se jirċievu dan is-Sagrament u nitolbu għalihom ħalli jkomplu jikbru fil-fidi u jimtlew bil-qawwa ta’ Alla.

Laqgħat Xebbiet Azzjoni Kattolika

It-Tlieta 17 ta’ Ottubru, fid-9.00am jerġgħu jibdew il-laqgħat tax-Xebbiet tal-Azzjoni Kattolika. Fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Talb għall-Art Imqaddsa

L-Isqfijiet iħeġġuna biex nissieħbu mal-Patrijarka ta’ Ġerusalemm fit-talb għas-sitwazzjoni li għaddejja minnha l-Art Imqaddsa u għal tant nies li sfaw vittmi tal-vjolenza u l-mibegħda. Nistgħu ningħaqdu f’dan it-talb billi nhar it-Tlieta 17 ta’ Ottubru noffru talb u sawm għall-paċi, il-ġustizzja u r-rikonċiljazzjoni.

Seminar dwar is-Saħħa Mentali

Il-Ħamis 19 ta’ Ottubru mid-9.15am san-12.30pm se jkun organizzat seminar għal kulħadd imtella’ mis-sezzjoni femminili tal-MUSEUM. Dan se jsir fil-qasam tal-MUSEUM tas-Siġġiewi u fih se jkun hemm taħditiet diversi, inkluż dwar is-saħħa mentali. Ikun hemm ukoll iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Inħeġġu lil dawk kollha li jistgħu sabiex jattendu.

Encounter with Foreigners

On Friday 20th October, there will be a second encounter with foreigners, entitled “Speak, Lord!” at the Parish Hall, Dar San Ġużepp, at 7.30pm. We invite all foreigners of our parish for this formation meeting to listen and pray together through God’s Word. Those who are interested may speak to the deacon, Reverend Malcolm, or else to one of the helpers, for more details.

Ġurnata Missjunarja

Il-Ħadd li ġej, 22 ta’ Ottubru, il-Knisja tiċċelebra l-Ġurnata Missjunarja. L-Opri Missjunarji Pontifiċji (illum magħrufin bħala MISSIO) jgħinu diversi missjunarji, kemm Maltin u oħrajn, li jitolbu għajnuna biex jibnu knejjes, iżommu skejjel, iwaqqfu sptarijiet u jikkuraw morda, jassistu u jilqgħu fi djar apposta familji u tfal abbandunati u jipprovdulhom il-bżonnijiet l-aktar essenzjali. Għaldaqstant, bil-ġbir li jsir fil-quddies is-Sibt u l-Ħadd li ġej, inkunu qed ngħinu din il-ħidma missjunarja tal-Knisja f’dawk il-pajjiżi fejn hemm bżonn ħafna assistenza.

Sebgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ San Franġisk u Jum il-Ħolqien

Il-Ħadd, 7 ta’ Ottubru, nistiednu lit-tfal biex iġibu l-pets u l-annimali tagħhom biex jitbierku fil-quddiesa tad-9.30am li se tkun iċċelebrata fuq iz-zuntier tal-knisja.  

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta, 10 ta’ Ottubru ser issir il-laqgħa u tibda fis-6.00pm bir-rużarju meditat quddiem Ġesù Sagramentat u fis-6.30pm il-quddiesa.

Pellegrinaġġ

Il-Ġimgħa 13 ta’ Ottubru, fl-okkażjoni tal-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima, il-Leġjun ta’ Marija se jorganizza pellegrinaġġ u quddiesa fil-kappella tal-Viżitazzjoni ġewwa Wied Qirda.  Fil-5.30pm jibda l-Pellegrinaġġ minn ħdejn il-Peridot bit-talba tar-rużarju u wara jkun hemm quddiesa fil-kappella ta’ Wied Qirda. Kulħadd huwa mistieden.

Qrar għas-subien

Il-Ġimgħa 13 ta’ Ottubru fis-7.00pm, fil-MUSEUM tas-Subien ikun hemm il-qrar għas-subien li se jersqu għas-Sagrament tal-Griżma.

Sagrament tal-Griżma

Nhar is-Sibt 14 ta’ Ottubru fl-4.30pm jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Griżma għall-bniet. Il-Ħadd fid-9.15am jirċievu l-Griżma s-subien. Nifirħu lil dawk li se jirċievu dan is-Sagrament u nitolbu għalihom.

Laqgħa ta’ Talb għall-Vokazzjonijiet

Is-Sibt 14 ta’ Ottubru jkun hemm laqgħa ta’ talb għall-Vokazzjonijiet fis-Seminarju Tal-Virtù, ir-Rabat. Ikun hemm quddiesa u adorazzjoni. Qed jiġi organizzat transport li jitlaq fil-4.45pm minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq jattendi jista’ jinkiteb fis-sagristija jew ikellem lil Carmen Cilia sal-Ġimgħa filgħodu.

Ġabra b’risq il-Knisja

Il-ġbir li sar fil-quddies nhar is-Sibt u l-Ħadd li għadda b’riżq il-knisja kien ta’ €1,423. Nirringrazzjawkom dejjem tal-għajnuna u s-sostenn li tagħtu lill-knisja.

Coffee Morning

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru se jsir coffee morning b’riżq il-knisja. Biljetti mingħand il-membri tal-grupp tal-fundraising.

Encounter with Christian foreigners

On Friday 20th October, there will be a second encounter with Christian foreigners, entitled “Speak, Lord!” at the Parish Hall, Dar San Ġużepp, at 7.30pm. We invite all Christian foreigners of our parish for this formation meeting to listen and pray together through God’s Word. Those who are interested may speak to the deacon, Reverend Malcolm, or else to one of the helpers, for more details.

Nitolbu għal ħuna Maria Schembri, Katarina Gatt u l-Imħallef Emeritus Philip Sciberras, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Sitta u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa Madonna tar-Rużarju

Il-Ħadd, 1 ta’ Ottubru filgħaxija, niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Fl-4.30pm tingħad it-talba tal-Għasar, fil-5.00pm quddiesa kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u wara purċissjoni bix-xbiha tal-Madonna akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju. Wara l-purċissjoni jkun hawn il-quddiesa tas-7.00pm.

Qrar għall-Bniet tal-Griżma

Il-Ħamis, 5 ta’ Ottubru fis-5.45pm, fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet, se jsir il-qrar għall-bniet li se jersqu għas-Sagrament tal-Griżma.

Quddies au Adorazzjoni

Il-Ġimgħa 6 ta’ Ottubru, l-ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tat-8.00am ikun hawn ħin ta’ adorazzjoni fis-skiet quddiem Ġesù Sagramentat.  

Rużarju

Matul ix-xahar ta’ Ottubru jingħad ir-Rużarju kuljum quddiem Ġesù espost fis-6.00pm qabel il-quddiesa. Xieraq li matul dan ix-xahar nitolbu f’għaqda mal-Knisja għas-Sinodu tal-Isqfijiet li l-Papa qiegħed ilaqqa’ ġewwa Ruma matul dan ix-xahar.

Festa San Franġisk

Il-Ħadd, 8 ta’ Ottubru, fl-okkażjoni tal-Festa ta’ San Franġisk, qed nistiednu lit-tfal biex iġibu l-pets u l-annimali tagħhom biex jitbierku fil-quddiesa tal-9.30am li se tkun iċċelebrata fuq iz-zuntier tal-knisja. Din l-attività qed issir b’kollaborazzjoni mal-Kunsill Lokali.

Xogħol ta’ manutenzjoni fiċ-Ċenaklu

Navżaw li nhar it-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa (2, 3 u 4 ta’ Ottubru) iċ-Ċenaklu se jkun magħluq matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu minħabba xogħol ta’ manutenzjoni. Ikun miftuħ minn wara nofsinhar.

Sejħa għall-Abbatini

Nixtiequ nħeġġu iktar tfal biex isiru abbatini fil-parroċċa tagħna. L-abbatini mhux biss jgħinu fis-servizz fuq l-altar fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi imma jkollhom ukoll laqgħat u attivitajiet oħra biex ikomplu jiffurmaw ruħhom f’valuri tajbin. Dawk it-tfal, subien u bniet, li diġa’ għamlu l-Ewwel Tqarbina u jixtiequ jibdew jagħtu servizz bħala abbatini jistgħu jiġbru applikazzjoni mis-sagristija.

Coffee Morning

It-Tlieta 10 ta’ Ottubru, fid-9.30am se jsir Coffee Morning b’risq il-knisja fis-Sala tas-Sorijiet. Min hu interesssat ikellem lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna Anġlu Cutajar, Anna Zammit u Joseph Agius, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħamsa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa tal-Madonna tal-Grazzja

Il-Ħadd, 24 ta’ Settembru qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-knisja dedikata lilha. (Il-Ħadd filgħodu ikun hemm quddies fis-7.00am u fit-8.30am). Fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni tal-festa li tagħlaq bl-Antifona u l-Barka Sagramentali.

Tberik tal-basktijiet tal-iskola

Fil-Quddiesa tal-Ħadd, 24 ta’ Settembru, tad-9.30am se jsir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola. It-tfal kollha huma mħeġġa li jattendu u jġibu magħhom il-basket jew il-pocket tagħhom tal-iskola biex jitbierek.

Magħmudija

Il-Ħadd, 24 ta’ Settembru, fil-quddiesa tal-5.30pm jiġi ċċelebrat is-Sagrament tal-Magħmudija.

Laqgħat tal-Azzjoni Kattolika

Minn nhar l-Erbgħa, 27 ta’ Settembru, jibdew il-laqgħat tal-Azzjoni Kattolika għan-nisa wara l-waqfa tas-sajf. Il-laqgħat ikunu kull nhar ta’ Erbgħa fid-9.30am fis-sala għand is-sorijiet. Jekk hawn xi nisa li jixtiequ jingħaqdu ma’ dan il-grupp huma mistiedna għal-laqgħa ta’ nhar l-Erbgħa li se tibda b’quddiesa.

Festa tal-Madonna tar-Rużarju

Din il-ġimgħa niċċelebraw il-festa tal-Madonna tar-Rużarju. L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa ikunu ġranet tat-Tridu. Fis-6.00pm jingħad ir-Rużarju quddiem Ġesu’ Sagramentat u fis-6.30pm quddiesa bil-kant. Il-Ħadd filgħaxija, fl-4.30pm tingħad it-talba tal-Għasar, fil-5.00pm quddiesa kantata bis-sehem tal-Kor Parrokkjali u wara purċissjoni bix-xbiha tal-Madonna akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju li se tgħaddi minn dawn it-toroq: Sant’Antnin, Mula, Mamo, Santu Rokku u l-Kbira. Wara l-purċissjoni jkun hawn il-quddiesa tas-7.00pm. Dawk li jixtiequ jakkumpanjaw bħala fratelli fil-purċissjoni tkun ħaġa sabiħa li jattendu għall-quddiesa.

Sejħa għal Abbatini

Nixtiequ nħeġġu iktar tfal biex isiru abbatini fil-parroċċa tagħna. L-abbatini mhux biss jgħinu fis-servizz fuq l-altar fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, imma jkollhom ukoll laqgħat u attivitajiet oħra biex ikomplu jiffurmaw ruħhom b’valuri tajbin. Dawk it-tfal, subien u bniet, li diġa’ għamlu l-Ewwel Tqarbina u jixtiequ jibdew jagħtu servizz bħala abbatini, jistgħu jiġbru applikazzjoni mis-sagristija.

Nitolbu għal oħtna Margerita Camilleri, li mietet matul din il-ġimgħa. Agħtiha, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Erbgħa u Għoxrin Ħadd matul is-Sena A

Festa ta’ Marija Addolorata

Qegħdin niċċelebraw il-festa ta’ Marija Addolorata. Il-Ħadd, 17 ta’ Settembru fis-6.00pm issir il-quddiesa solenni minn Patri Elmar Pace ofm Cap. Wara toħroġ il-purċissjoni akkumpanjata bit-talba tar-Rużarju li se tgħaddi minn Misraħ San Filep, Triq Sciortino, Triq Frans Sammut u Triq il-Kbira. Ma jkunx hawn il-quddiesa tas-7.00pm.

Adorazzjoni

It-Tlieta, 19 ta’ Settembru fl-10.00am ikun hemm l-Adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp, għand is-Sorijiet.

Laqgħa Ġenituri u Parrini tal-Griżma

It-Tlieta 19 ta’ Settembru se ssir l-aħħar laqgħa għall-ġenituri u l-parrini ta’ dawk li se jagħmlu l-Ġriżma. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (fid-Domus), fis-7.00pm.

Tberik tal-Basktijiet tal-Iskola

Nhar il-Ħadd, 24 ta’ Settembru li ġej fil-Quddiesa tad-9.30am se jsir it-tberik tal-basktijiet tal-iskola. It-tfal kollha huma mħeġġa li jattendu u jġibu magħhom il-basket jew il-pocket tagħhom tal-iskola biex jitbierek.

Festa Madonna tal-Grazzja

Nhar il-Ħadd, 24 ta’ Settembru tiġi ċċelebrata l-festa tal-Madonna tal-Grazzja fil-knisja dedikata lilha. Bi preparazzjoni, matul il-ġimgħa (mit-Tnejn sas-Sibt) jingħad ir-Rużarju fis-6.45pm u fis-7.00pm issir quddiesa. Il-Ħadd filgħaxija ssir il-quddiesa solenni tal-festa li tagħlaq bl-Antifona u l-Barka Sagramentali. Aktar dettalji dwar l-attivitajiet marbutin ma’ din il-festa ssibuhom fil-programm li hemm fin-noticeboards.

Reffiegħa vara tar-Rużarju

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara tar-Rużarju jew jagħmlu forċina waqt il-purċissjoni li se ssir il-Ħadd 1 ta’ Ottubru huma mitluba li jinkitbu fis-Sagristija.

Ringrazzjament lis-Superjur Simon Camilleri

F’isem il-komunità parrokkjali nixtieq nirringrazzja lis-Superjur Simon Camilleri li għal 10 snin kien responsabbli mill-Qasam tal-MUSEUM tas-subien u issa se jkun qiegħed ikompli l-ħidma tiegħu fil-MUSEUM ta’ Ħaż-Żabbar. Fl-istess waqt nilqgħu lis-Soċju Jonathan Cardona li se jkun is-Superjur il-ġdid u nawgurawlu għal din il-ħidma li ġiet afdata f’idejh. Nieħu l-opportunità biex nirringrazzja wkoll lis-soċji kollha tal-MUSEUM subien u bniet u l-katekisti tal-Azzjoni Kattolika għall-impenn tagħhom fit-tagħlim tal-katekiżmu għall-ġid tat-tfal u l-adolexxenti tagħna.

Ġabra tal-Art Imqaddsa

Il-ġabra li se ssir fil-quddiesa tkun b’riżq il-ħidma li l-Knisja twettaq fl-Art Imqaddsa. L-Arċisqof iħeġġiġna biex minbarra l-offerta li nistgħu noffru, nitolbu wkoll biex f’din l-art fejn għex Sidna Ġesù Kristu jkun hemm il-paċi. Permezz tal-offerti tagħna nkunu qed ngħinu lill-Patrijiet Franġiskani biex ikunu jistgħu jieħdu ħsieb is-santwarji afdati f’idejhom marbutin mal-ħajja ta’ Ġesù, u jwettqu diversi ħidmiet ta’ karità ma’ ħutna nsara li jgħixu f’dan il-post.

Nitolbu għal Emanuel Refalo, li għadda għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.