Erbatax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Quddiesa waħda nhar ta’ Ħadd

Infakkru li minn dan il-Ħadd filgħaxija jibda jkun hawn quddiesa waħda, dik tas-7.00pm. Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-5.30pm.

Offerta għall-Papa

Il-ġbir li sar il-Ħadd li għadda bħala Offerta għall-Papa laħaq is-somma €1,942. B’din il-ġabra, li ssir mad-dinja kollha fil-Knisja, il-Papa jkun jista’ jifrex il-ħidma tiegħu ta’ karita’ ma’ dawk milqutin minn diżastri naturali, gwerer u emerġenzi oħra.

Ħarġiet għall-baħar

Infakkru fil-ħarġiet għall-baħar kull nhar ta’ Tlieta wara nofsinhar organizzati mill-Grupp tal-Fundraising. L-ewwel ħarġa se tkun nhar it-Tlieta li ġej. Min hu nteressat ikellem lil xi ħadd mill-membri.

Nitolbu għal ħutna Miriam Galea, Ġanni Borg u Carmen Sultan, li mietu matul din il-ġimgħa: Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tlettax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa tal-Visitazzjoni

Il-Ħadd, 26 ta’ Ġunju, ser tiġi ċċelebrata l-festa tal-Viżitazzjoni, fil-kappella ta’ Wied Qirda. Ikun hemm quddiesa fis-6.00pm. Il-Kappella tkun miftuħa għall-pubbliku fil-5.00pm.

Adorazzjoni

Nhar il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikun hawn ħin ta’ Adorazzjoni fis-skiet li tagħlaq bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’

Il-Ġimgħa niċċelebraw il-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù fis-Santwarju. Fis-6.30pm quddiesa solenni tal-festa u wara ssir purċissjoni bl-Ewkaristija madwar il-Knisja.

Klabb għas-Sajf għall-adolexxenti

Infakkru li matul dan is-sajf se jsir summer club għall-adolexxenti li twieldu fis-snin 2009 u 2010 (ċjoe’ dawk li huma Form 1 u Form 2 fl-iskola) organizzat miċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Ta’ Warda, bil-għan li l-adolexxenti li jattendu jkomplu jiffurmaw ruħhom f’ambjent tajjeb.

Dawk li huma interessati għandhom ikellmu lil Fr Mario Dimech.

Quddies il-Ħadd filgħaxija

Minn nhar il-Ħadd, 3 ta’ Lulju filgħaxija, ser jibda jkun hawn quddiesa waħda, dik tas-7.00pm. Ma jkunx hawn il-quddiesa tal-5.30pm.

Obolo di San Pietro (Offerta ta’ San Pietru)

Il-Ġbir li qed isir fil-quddies kollu fid-djoċesi ta’ Malta se jkun mogħti lil Papa Franġisku biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha, b’mod speċjali ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra.

Monsinjur Arċisqof iħeġġiġna biex inkunu ġenerużi u nuru l-għaqda tagħna mal-Papa u l-gratitudni tagħna lejh għaż-żjara tiegħu fostna f’April li għadda.

Solennita’ ta’ Corpus Domini – Sena Ċ

Corpus Domini

Qegħdin niċċelebraw is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej (Corpus Domini). Filgħaxija (il-Ħadd) fis-6.00pm, issir quddiesa solenni u wara toħroġ il-purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Triq San Ġużepp, Triq Sidtna tal-Anġli, Triq il-Kbira u Misraħ San Filep. Inħeġġiġkom biex nieħdu sehem fil-purċissjoni b’qima u b’imħabba lejn Ġesu’ Ewkaristija. Il-Ħadd filgħaxija l-quddiesa tas-7.00pm ma ssirx.

Għotja tad-demm

Il-Ħadd, 19 ta’ Ġunju bejn it-8.00am u s-1.00pm se jkun hawn il-Mobile Blood Unit biex min jixtieq u jista’ jagħmel offerta tad-demm. Huwa ġest sabiħ u ġeneruż li bih tista’ ssalva l-ħajja ta’ ħaddieħor. Importanti li wieħed jippreżenta l-karta tal-identità.

Laqgħa Lunsill Pastorali Parrokjali

It-Tnejn, 20 ta’ Ġunju, jiltaqa’ l-Kunsill Pastorali Parrokkjali fis-7.30pm.

Adorazzjoni

It-Tlieta fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’

Nhar il-Ġimgħa niċċelebraw il-Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Matul in-nofs ta’ nhar ta’ filgħodu ikun hawn l-espożizzjoni solenni ta’ Ġesù Ewkaristija għall-adorazzjoni fis-skiet sa nofsinhar. Fis-7.00pm quddiesa solenni u wara toħroġ il-purċissjoni.

Offerta ta’ San Pietru

Is-Sibt u l-Ħadd li ġej 25 u 26 ta’ Ġunju, se issir il-Ġabra magħrufa l-“Offerta ta’ San Pietru”. B’din il-ġabra nkunu qegħdin nuru l-imħabba tagħna lejn il-Papa Franġisku u ngħinuh biex ikun jista’ jifrex dejjem aktar il-ħidmiet tiegħu ta’ Ragħaj tal-Knisja Universali permezz ta’ għotjiet ta’ karità mad-dinja kollha, b’mod speċjali ma’ dawk milqutin minn xi emerġenza, diżastru naturali jew gwerra. Monsinjur Arċisqof iħeġġiġna biex inkunu ġenerużi u nuru l-għaqda tagħna mal-Papa u l-gratitudni tagħna lejh għaż-żjara tiegħu fostna f’April li għadda.

Klabb għall-adolexxenti (għas-Sajf)

Matul dan is-sajf se jsir summer club għall-adolexxenti li twieldu fis-snin 2009 u 2010 (ċjoe’ dawk li huma Form 1 u Form 2 fl-iskola) organizzat miċ-Ċentru taż-Żgħażagħ Ta’ Warda, bil-għan li l-adolexxenti li jattendu jkomplu jiffurmaw ruħhom f’ambjent tajjeb. Dawk li huma interessati għandhom ikellmu lil Fr Mario Dimech.

Nitolbu għal ħutna Charles Camilleri u Louis Buhagiar, li mietu matul din il-ġimgħa u għall-missirjiet kollha mejtin. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Solennita’ tat-Trinita’ Mqaddsa – Sena Ċ Festa tal-Patrun tagħna San Filep

Festa tal-Patrun tagħna San Filep

Qed niċċelebraw il-Festa tal-Patrun tagħna San Filep. Fit-8.00am, issir il-Quddiesa Konċelebrata Solenni tal-Festa, immexxija minn Mons. Frans Bonnici, bil-paniġierku mill-Kanonku Michael Galea.

Fil-5.30pm, Għasar bil-quddiesa u fis-7.00pm tibda ħierġa l-Purċissjoni. Imexxi l-Kanonku Jesmond Grech. Il-purċissjoni tidħol lura fil-Knisja fl-10.30pm.

Laqgħa Padre Pio

It-Tlieta, 14 ta’ Ġunju fl-4.30pm, ikun imiss laqgħa oħra tal-Grupp ta’ San Padre Pio li tinkludi quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Preżentazzjoni tat-Tfal u Trabi

Il-Ħamis, 16 ta’ Ġunju,  fil-Quddiesa tas-7.00pm, issir il-preżentazzjoni tat-tfal u t-trabi li twieldu matul is-snin 2021 u 2022. Peress li se tingħata tifkira żgħira, min se jattendi importanti li jinkiteb fis-sagristija.

Corpus Domini

Nhar il-Ħadd, 19 ta’ Ġunju, niċċelebraw is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu (Corpus Domini). Filgħaxija fis-6.00pm, issir quddiesa solenni u wara toħroġ il-purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Triq Sant’Antnin, Triq Santu Rokku, Triq il-Kbira, Triq l-Isqof u Misraħ San Filep. Inħeġġiġkom biex nieħdu sehem fil-purċissjoni b’qima u b’imħabba lejn Ġesu’ Ewkaristija. Nhar il-Ħadd il-quddiesa tas-7.00pm ma ssirx.

Ġabra għall-Festa

Nagħmel appell biex ilkoll tagħtu s-sehem tagħkom għall-ispejjeż tal-festa billi ġġibu l-envelope bl-offerta tagħkom u titfgħuh fil-kaxxi li hawn ħdejn l-altar. Nirringrazzja lil kull min diġa’ għamel offerta għall-festa.

Proġett ta’ Restawr tal-Koppla

Bħalma kont infurmajtkom aktar kmieni din is-sena, 20% tal-proġett tar-restawr tal-koppla irid jitħallas mill-parroċċa. Għal dan il-għan, ħdejn l-artal ta’ Santa Marija, tqiegħed board bid-diżinn tal-koppla li juri kemm inġabru fondi sa issa. Min jixtieq jikkontribwixxi għal dan il-proġett, kull kaxxa tiswa €20. Kif ikun hemm l-armar se jsir restawr ukoll tal-lanterna li għandha xi ħsarat. Wara dan il-proġett hemm ħtieġa immedjata li nduru l-bejt minħabba li wkoll fih ħafna qsim u jeħtieġ manutenzjoni. Bħal dejjem nafda fil-ġenerożità tagħkom. Nirringrazzjakom.

F’isem is-saċerdoti u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, nawgura l-festa t-tajba lilkom u lill-familji tagħkom.

Solennita’ ta’ Pentecoste – Sena Ċ

Bidu tal-Festa ta’ San Filep

Il-Ħadd, 5 ta’ Ġunju, nagħtu bidu għall-festa bil-ħruġ solenni tal-istatwa ta’ San Filep. Il-ħruġ isir wara il-quddiesa tas-7.00pm.

Quddiesa Speċjali

  • It-Tnejn, 6 ta’ Ġunju fit-7.45pm, Quddiesa għaż-żgħażagħ fuq iz-zuntier tal-Knisja.
  • It-Tlieta, 7 ta’ Ġunju  fid-9.30am, quddiesa għall-morda u l-anzjani. Fil-5.00pm, Quddiesa speċjali għat-tfal. It-tfal huma mħeġġa jiktbu talba lil San Filep u jġibuha magħhom. Wara Sports Festival fil-qasam tal-MUSEUM tas-Subien. Fis-6.30pm, quddiesa għall-koppji u l-familji. Mistiedna b’mod speċjali dawk il-koppji li żżewġu mis-sena 2021 ’l hawn.

Taħdita Kulturali

It-Tlieta, 7 ta’ Ġunju fit-8.00pm, Taħdita Kulturali mis-Sur Charles Debono dwar il-Mużika tal-Cappella Diacono li tindaqq fil-jiem tal-festa tagħna. Din l-attivita’ se ssir fil-Knisja Arċipretali. KULĦADD HUWA MISTIEDEN.

Laqgħa għar-Reffiegħa

It-Tlieta, fid-9.00pm se ssir laqgħa għar-reffiegħa tal-vara, kemm dawk stabbiliti kif ukoll ir-reffiegħa l-ġodda li applikaw din id-darba. Il-laqgħa se issir fil-Knisja Arċipretali. Jekk għad hawn xi ħadd li jixtieq japplika, qed nagħtu ċans sallum (il-Ħadd).

Jiem ta’ Tridu

L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa: Jiem tat-Tridu, skont kif indikat fil-programm. Il-prietki tat-Tridu se jkunu mmexxija minn Monsinjur Hector Scerri.

Quddiesa Kantata

Is-Sibt, 11 ta’ Ġunju fit-8.00am Quddiesa kantata tat-TE DEUM. Fis-6.15pm, toħroġ purċissjoni mill-Knisja Arċipretali għall-Knisja tal-Madonna tal-Anġli minn fejn tibda l-purċissjoni tat-Translazzjoni bir-Relikwja ta’ San Filep immexxija minn Mons. Salvinu Micallef, segwita mill-Kant tal-Għasar. Fit-8.00pm ikun hawn quddiesa.

Jum il-Festa

Il-Ħadd, 12 ta’ Ġunju huwa jum il-Festa. Fit-8.00am issir il-Quddiesa Konċelebrata Solenni tal-Festa, immexxija minn Mons. Frans Bonnici, bil-paniġierku mill-Kanonku Michael Galea.

Fil-5.30pm, Għasar fil-quddiesa u fis-7.00pm tibda ħierġa l-Purċissjoni. Imexxi l-Kanonku Jesmond Grech. Il-purċissjoni tidħol lura fil-Knisja fl-10.30pm.

Il-programm sħiħ tistgħu ssegwuh minn fuq il-fuljett IS-SLIEM li qed jitqassam fi djarkom. Min ma rċevihx jista’ jieħu kopja minn ħdejn il-bieb il-kbir tal-knisja.

Ikun apprezzat jekk tikkontribwixxu €10 minn kull familja għall-festa, jew kemm tistgħu, skont il-mezzi tagħkom. Nirringrazzjawkom tas-sehem li tagħtu. L-envelope bl-offerta tagħkom nitlobkom iġġibuh magħkom fil-knisja u titfgħuh fil-kaxxi li hawn ħdejn l-altar.

Presentazzjoni tat-Tfal u Trabi

Il-Ħamis, 16 ta’ Ġunju,  issir il-preżentazzjoni tat-tfal u t-trabi li twieldu matul is-snin 2021 u 2022, fil-Quddiesa tas-7.00pm. Peress li se tingħata tifkira żgħira, min se jattendi importanti li jinkiteb fis-sagristija.

Nitolbu għal Emanuel Agius li għadda għall-Ħajja ta’ Dejjem matul din il-ġimgħa: Agħtih, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

ĠABRA SPEĊJALI BIEX INKOPRU L-ISPEJJEZ MARBUTIN MAL-FESTA.

NIRRINGRAZZJAWKOM.

Tlugħ il-Mulej fis-Sema – Sena Ċ

L-Ewwel Tqarbina

Il-Ħadd, 29 ta’ Mejju, fid-9.30am ikun hawn l-aħħar grupp ta’ tfal li jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-quddiesa tal-10.00am se ssir fis-Sala Dun Mikiel Xerri (id-Domus).

Pellegrinaġġ mill-Leġjun ta’ Marija

Nhar it-Tnejn 30 ta’ Mejju, il-Leġjun ta’ Marija se jorganizza pellegrinaġġ u quddiesa fil-kappella tal-Viżitazzjoni f’Wied Qirda. Il-pellegrinaġġ jibda fis-6.00pm minn ħdejn l-istatwa tal-Madonna ta’ Lourdes, fi Triq is-Siġġiewi, u wara ssir quddiesa fil-kappella msemmija. Kulħadd mistieden jattendi, b’mod speċjali l-membri Leġjunarji Awżilarji.

Adorazzjoni fis-Seminarju

Nhar il-Ħamis, 2 ta’ Ġunju, il-parroċċa tagħna ġiet mistiedna biex tieħu sehem fl-adorazzjoni li ssir kull xahar fis-Seminarju b’talb speċjali għall-vokazzjonijiet. Tibda fis-6.30pm  u tintemm bil-quddiesa. Se norganizzaw trasport li jitlaq fis-5.45pm minn ħdejn il-Posta. Min jixtieq juża s-servizz tat-trasport iħalli ismu fis-Sagristija sa nhar it-Tlieta.

Adorazzjoni u Barka Sagramentali

Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am se jkun hawn adorazzjoni quddiem l-Ewkaristija, li tintemm bil-Barka Sagramentali qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa San Filep

Nhar il-Ħadd nagħtu bidu għall-festa ta’ San Filep bil-ħruġ tal-vara min-niċċa. Fis-7.00pm ikun hawn quddiesa li tiftaħ il-festi u fit-7.45pm isir il-ħruġ solenni. Dakinhar issir ġabra speċjali għall-ispejjeż tal-festa.

Infakkru li dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jgħaddu l-applikazzjoni lill-Arċipriet sa nhar il-Ġimgħa 3 ta’ Ġunju.

Fuljett tal-Festa

Matul dawn il-ġranet se jitqassam il-fuljett tal-festa. Miegħu se jitqassam l-envelope biex nagħmlu l-offerta tagħna għall-festa. Nappella għall-ġenerożita’ tagħkom fl-għotjiet li tagħtu biex inkopru l-ispejjeż tal-festa. L-envelopes mhux se jinġabru mill-helpers, imma nistedinkom tixħtuhom fil-kaxxi li hawn quddiem l-altar. Nitlob lill-helpers jieħdu l-kopji tal-fuljett mis-Sagristija flimkien mal-envelopes.

Trasport u Quddiesa għall-anzjani

Dawk li għandhom xi anzjani jew morda li jixtiequ jiġu għall-quddiesa speċjali għalihom fil-ġimgħa tal-festa, it-Tlieta 7 ta’ Ġunju, fid-9.30am, u għandhom bżonn trasport, nitlob lil xi ħadd mill-familjari jagħtuna isimhom fis-Sagristija.

Coffee Morning

It-Tlieta 31 ta’ Mejju se jsir coffee morning b’risq il-Knisja fis-Sala għand is-sorijiet. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħutna Nazzareno Agius, Connie Farrugia u Philip Borg, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Is-Sitt Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

L-Ewwel Tqarbina

Matul dawn il-ġranet, 124 tifel u tifla se jkunu qegħdin jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Nifirħu lil dawn il-membri żgħar tal-komunità tagħna f’din l-okkażjoni tant sabiħa għalihom, għall-familji tagħhom u għall-parroċċa tagħna. Xieraq nitolbu għalihom ħalli jkomplu jitħeġġu fl-imħabba lejn Ġesù Ewkaristija. Minħabba li l-Ħadd filgħodu fid-9.30am se jkun hawn ukoll quddiesa tal-Preċett tat-tfal, il-quddiesa tal-10.00am se ssir fis-Sala Dun Mikiel Xerri (id-Domus).

Il-Ħadd 29 ta’ Mejju fid-9.30am ikun hawn l-aħħar grupp ta’ tfal li jagħmlu l-Ewwel Tqarbina. Il-quddiesa tal-10.00am se ssir fis-Sala Dun Mikiel Xerri (id-Domus). Bi preparazzjoni, lejliet, is-Sibt filgħodu bejn it-8.00am u l-10.00am ikun hawn il-qrar.

Adorazzjoni

Il-Ħamis fis-6.30pm ikun hawn l-adorazzjoni bit-tema tal-liturġija tas-Seba’ Ħadd tal-Għid.

Laqgħa għall-Koppji Miżżewġin

Il-Ġimgħa filgħaxija, il-Kummissjoni Familja se torganizza laqgħa għall-koppji miżżewġin fis-Sala ta’ Dar San Ġużepp għand is-Sorijiet, fis-7.15pm. Imexxi l-laqgħa u d-diskussjoni Fr Mario Dimech.

Sejħa għal reffiegħa – Vara San Filep

Infakkar li dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jieħdu formola mis-sagristija. Qed issir sejħa għal dawk il-fratelli li jixtiequ jakkumpanjaw fil-purċissjoni tat-Translazzjoni lejlet il-festa li se ssir mill-Knisja tal-Anġli. Min hu interessat għandu javviċina lill-Arċipriet.

Flimkien

Nixtiequ navżaw li l-FLIMKIEN se jerġa’ jibda jitqassam fid-djar permezz tal-posta kull xahar. Se jkun ukoll aċċessibli online​. Inħeġġiġkom biex meta tirċevuh tapprezzaw ix-xogħol li sar fuqu u tieħdu interess taqraw l-artikli li jinkitbu.

Coffee Morning

It-Tlieta 31 ta’ Mejju, se jsir coffee morning b’risq il-Knisja fis-Sala għand is-sorijiet. Min hu interessat ikellem lill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Nitolbu għal ħuna George Calleja, li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Il-Ħames Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta, 17 ta’ Mejju, fid-9.30am jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja fis-Sala għand is-Sorijiet. Fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella ta’ San Ġużepp għand is-Sorijiet.

Adorazzjoni

Il-Ħamis fis-6.30pm ikun hawn l-adorazzjoni bit-tema tal-liturġija tas-Sitt Ħadd tal-Għid.

L-Ewwel Tqarbina

Is-Sibt li ġej fis-6.00pm ikollna l-Ewwel Tqarbina. Minħabba li l-Knisja se tkun okkupata, nhar is-Sibt il-quddies tal-5.30pm u tas-7.00pm se jsiru fis-Sala Dun Mikiel Xerri (id-Domus).

Il-Ħadd ukoll ikun hawn l-Ewwel Tqarbina fid-9.30am u fil-5.00pm. Filgħodu dakinhar ma jkunx hawn il-quddiesa tad-9.00am. Il-quddiesa tal-10.00am issir fis-Sala Dun Mikiel Xerri (id-Domus).

Bi preparazzjoni għall-Ewwel Tqarbina, il-Ġimgħa filgħaxija mis-6.00pm sas-7.30pm u s-Sibt filgħodu mit-8.00am sal-10.00am se jkun hawn il-qrar b’mod speċjali għat-tfal u l-ġenituri.  

Sejħa għal reffiegħa għall-vara ta’ San Filep u għal fratelli

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jimlew formola fis-sagristija. Qed issir sejħa għal dawk il-fratelli li jixtiequ jakkumpanjaw fil-purċissjoni tat-Translazzjoni lejlet il-festa li se ssir mill-Knisja tal-Anġli. Min hu interessat għandu javviċina lill-Arċipriet.

Intenzjonijiet tal-Quddies

Dawk li jixtiequ jiktbu l-intenzjonijiet tal-quddies ghax-xhur ta’ bejn Lulju u Diċembru, huma mitluba jidħlu fis-sagristija u jkellmu lil xi ħadd mis-saċerdoti.

Ġabra għall-karita’

Il-ġabra li saret is-Sibt u l-Ħadd li għadda għall-Karità kienet ta’ €1,606. Grazzi lil kulħadd.

Xogħol ta’ restawr u proġetti fil-Parroċċa

Dan l-aħħar ġew restawrati u mnaddfa erba’ Lanterni tas-Sagrament li huma xogħol tas-seklu 18 maħduma fil-fidda. Beda x-xogħol ta’ restawr fuq il-koppla. Wara l-festa għandu jibda r-restawr tal-kwadru tal-Erwieħ. F’dawn il-ġranet ukoll sar titjib fuq is-sistema tas-sound tal-knisja. 

Nitolbu għal ħuna Emanuel Attard, li miet matul din il-ġimgħa. Agħtih, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Ir-Raba’ Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

Jum l-Omm

Fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm, il-quddiesa tal-10.00am se tkun animata b’mod speċjali għal din l-okkażjoni. Inħeġġu lill-familji bit-tfal biex jieħdu sehem.

Festa San Ġorġ Preca

It-Tnejn niċċelebraw il-festa ta’ San Ġorġ Preca. Fis-6.45pm nibdew b’feature dwar il-qaddis u wara tkompli l-quddiesa animata mis-Soċjetà tal-MUSEUM.  

Laqgħa Grupp Padre Pio

It-Tlieta fl-4.30pm ikun imiss laqgħa oħra tal-Grupp ta’ Padre Pio li tinkludi quddiesa. Imexxi l-laqgħa Fr Philip Cutajar.

Festa Liturġika

Il-Ħamis, 12 ta’ Mejju, niċċelebraw il-festa liturġika tal-Patrun tagħna San Filep. Fis-6.30pm tingħad it-talba tal-Għasar, waqt li fis-7.00pm ikollna l-quddiesa solenni tal-festa. Fi tmiem il-quddiesa titkanta l-Antifona, tingħad il-Litanija lil San Filep u tingħata l-Barka Sagramentali.

Konsagrazzjoni tal-Knisja

Il-Ġimgħa, 13 ta’ Mejju, nagħmlu l-festa tal-Konsagrazzjoni tal-Knisja. Il-quddiesa tas-7.00pm tkun kantata.

Laqgħa għall-Ġenituri tat-Tfal li ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Il-Ġimgħa fit-7.45pm se ssir l-aħħar laqgħa għall-ġenituri li  uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina aktar tard dan ix-xahar. Il-laqgħa ssir fil-Knisja Arċipretali.

Jum il-Karita’

Id-Djoċesi ta’ Malta qed tiċċelebra ‘Jum il-Karità’. Għaldaqstant il-ġbir kollu li jsir fil-quddies ikun l-offerta tagħna biex ngħinu diversi ħidmiet u inizjattivi ta’ karità li twettaq il-Knisja f’Malta permezz ta’ Djar li joffru kenn lil tfal, żgħażagħ, nisa li jirċievu trattament ħażin, persuni b’diżabbiltà, immigranti u refuġjati, kif ukoll Istituzzjonijiet li joffru servizz u għajnuna lil persuni u familji fil-bżonn.

Nitolbu għal ħutna Gaudenzia Micallef, Lucia Micallef, Nazzareno Agius u Maria Stella Micallef, li mietu matul din il-ġimgħa. Niftakru wkoll fl-ommijiet mejtin. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

It-Tielet Ħadd tal-Għid – Sena Ċ

Festa tal-Lunzjata

Qed issir il-festa tal-Lunzjata fil-knisja dedikata lilha fi Triq il-Kbira. Fis-6.30pm jingħad ir-Rużarju u fis-7.00pm ikun hemm quddiesa.

Coffee Morning bit-Tombla

Nhar it-Tlieta se jsir coffee morning bit-tombla organizzat mil-grupp tal-fundraising, fid-9.30am fis-sala għand is-sorijiet. Booking isir għand il-helpers tal-fundraising.

Adorazzjoni

Il-Ħamis fis-6.30pm ikun hawn l-adorazzjoni li se tkun animata mill-Grupp tal-Ħniena Divina.

Laqgħa għall-ġenituri (Griżma tal-Isqof)

Il-Ħamis fis-7.30pm, wara l-quddiesa, se ssir laqgħa oħra għall-ġenituri li  uliedhom se jirċievu s-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof din is-sena. Il-laqgħa ssir fil-Knisja Arċipretali.

Kunċert f’ġieħ San Filep

Nhar is-Sibt 7 ta’ Mejju fit-8.00pm se jsir kunċert ta’ antifoni u innijiet f’ġieħ San Filep fil-Knisja Arċipretali ta’ Ħaż-Żebbuġ. Dan il-kunċert se jiġi ppreżentat mill-Arċipriet u l-Kleru ta’ Ħaż-Żebbuġ flimkien mat-12th May Band & Social Club. Se jindaqqu antifoni fl-oriġinalità tagħhom li jmorru lura għas-sena 1801 tal-kompożituri Francesco Azopardi, Grech Grandolini, Riccardo Bugeja u Dr Paolo Nani, fost l-oħrajn. Kulħadd huwa mistieden.

Jum l-Omm

Nhar il-Ħadd 8 ta’ Mejju se niċċelebraw Jum l-Omm u għalhekk il-quddiesa tal-10.00am se tkun animata b’mod speċjali għal din l-okkażjoni. Inħeġġu lill-familji bit-tfal biex jieħdu sehem.

Użu tal-maskri fil-Knisja

Skont direttivi maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa, minn nhar/għada t-Tnejn 2 ta’ Mejju mhux se jibqgħu fis‑seħħ il‑miżuri ta’ prevenzjoni kontra l‑COVID‑19 fil-knejjes tagħna u allura mhux se jibqa’ l-użu obbligatorju tal-maskri fil-knisja.

Nitolbu għal ħutna Joseph Sammut, Anthony Bugeja u Dominic Zammit, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.