Ħadd il-Għid

Ħadd il-Għid

Fid-9.00am toħroġ il-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt. Fid-9.30am ikollna quddiesa speċjali tal-Għid għat-tfal u l-familji. F’nofsinhar isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.

Via Lucis

Il-Ħamis 4 ta’ April fis-6.00pm se ssir il-Via Lucis b’meditazzjonijiet fuq il-misteru tal-Qawmien ta’ Kristu.

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa 5 ta’ April, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikollna nofs siegħa adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am.

Festa tal-Ħniena Divina

Nhar il-Ħadd 7 ta’ April niċċelebraw il-Festa tal-Ħniena Divina. Fil-5.30pm ikollna quddiesa kantata u wara tkompli adorazzjoni.

Festa tal-Lunzjata

Is-Sibt u l-Ħadd 13 u 14 ta’ April issir il-festa tal-Lunzjata fil-kappella dedikata lilha. F’dawn il-jumejn ikun hemm Rużarju fis-6.30pm u Quddiesa fis-7.00pm.

Jum il-Karita’

Il-Ħadd li ġej (13-14 ta’ April) id-Djoċesi ta’ Malta tiċċelebra ‘Jum il-Karità’. Għaldaqstant il-ġbir kollu li jsir fil-quddies tas-Sibt u l-Ħadd li ġej ikun l-offerta tagħna biex ngħinu diversi ħidmiet u inizjattivi ta’ karità li twettaq il-Knisja permezz ta’ Djar u Istituzzjonijiet li joffru servizz u għajnuna lil persuni u familji fil-bżonn.

Ringrazzjament għas-sehem f’dawn il-festi tal-Għid:

  • Il-Kunsill Lokali u l-Pulizija għad-disponibbiltà u s-servizz tagħhom f’dawn il-ġranet.
  • Il-Kumitat responsabbli mill-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li rsista u ħadem ħafna.
  • Lis-Soċjetajiet Mużikali Każin San Ġużepp u Banda De Rohan u Għaqda Każin Banda San Filep għas-sehem tagħhom fil-purċissjonijiet.
  • Dawk li offrew li jieħdu sehem u jgħinu fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.
  • Is-saċerdoti, il-Kummissjoni Liturġija, il-kor u l-abbatini għas-sehem tagħhom waqt il-funzjonijiet liturġiċi.
  • Is-sagristani u helpers li jarmaw il-knisja.
  • Il-grupp tan-nisa li jieħdu ħsieb it-tindif tal-knisja.
  • Dawk li jieħdu ħsieb id-daqq tal-qniepen.

F’isem il-Kleru u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, nawgura lil kulħadd l-Għid it-tajjeb.    

Nitolbu għal ħutna Nazzarena Galea, Emanuel Marmarà, Carmel Fiorentino u Ninu Grech, li għaddew għal ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply