Ħadd il-Palm – Sena Ċ

Ġimgħa Mqaddsa – Ħadd il-Palm

Qegħdin nagħtu bidu għall-Ġimgħa Mqaddsa bit-tifkira solenni tad-Daħla ta’ Ġesu’ f’Ġerusalemm. Fid-9.30am issir iċ-ċerimonja tat-tberik taż-żebbuġ f’Misraħ l-Isptar u wara ssir purċissjoni sal-Knisja fejn tkompli l-quddiesa. Infakkar li l-quddiesa tad-9.00am ma ssirx minħabba din iċ-ċelebrazzjoni.

Pellegrinaġġ tad-Duluri

Il-Ħadd, 10 ta’ April, filgħaxija se jsir il-pellegrinaġġ tad-Duluri. Għaldaqstant għada (illejla) l-ewwel quddiesa filgħaxija se tkun fil-5.00pm u fis-5.45pm joħroġ il-pellegrinaġġ. Wara jkun hawn il-quddiesa tas-7.00pm bħas-soltu.

Programm Ġimgħa Mqaddsa

It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa jkollna dan il-programm: fis-6.40pm ngħidu flimkien it-talba tal-Għasar, fis-7.00pm il-quddiesa u wara ċelebrazzjoni għal din il-Ġimgħa Mqaddsa. It-Tnejn ir-Rużarju tat-Tbatija quddiem Ġesu’ Sagramentat, it-Tlieta meditazzjoni fuq il-Wiċċ ta’ Kristu u l-Erbgħa Via Sagra.

Laqgħa Padre Pio

Nhar it-Tlieta, 12 ta’ April, issir il-laqgħa tal-Grupp ta’ Padre Pio fl-4.30pm. Ikun hawn rużarju u quddiesa. Imexxi Fr Philip Cutajar.

Ħamis ix-XIrka

Nhar Ħamis ix-Xirka filgħodu ma jkunx hawn quddies. L-Arċisqof imexxi ċ-ċelebrazzjoni bit-Tberik taż-Żjut fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann flimkien mas-saċerdoti. Fis-7.00pm tibda l-Funzjoni ta’ Ħamis ix-Xirka u fi tmiem il-quddiesa Ġesu’ Ewkaristija jittieħed proċessjonalment fl-altar tal-adorazzjoni u minn dak il-ħin inkunu nistgħu nagħmlu l-viżti u l-adorazzjoni tagħna. Fl-10.30pm ikun hawn velja ta’ talb u f’nofsillejl tagħlaq il-knisja.

Ġimgħa l-Kbira

Nhar il-Ġimgħa l-Kbira, il-Knisja tiftaħ fis-7.00am. Fit-8.00am nistednukom għat-talb tal-Uffiċċju tal-Qari u t-Tifħir ta Sbiħ il-Jum magħna s-saċerdoti. Imbagħad ikompli l-ħin tal-viżti sa nofsinhar. Fit-3.00pm nagħtu bidu għall-funzjoni tal-adorazzjoni tas-salib u wara toħroġ il-purċissjoni kif indikat fil-programm.

Sibt il-Għid u Kristu Rxoxt

Is-Sibt fit-8.00pm nagħtu bidu għall-funzjoni tal-Vġili tal-Għid. Nhar Ħadd il-Għid fid-9.00am toħroġ il-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt (ma jkunx hawn quddiesa fid-9.00am). Fl-10.00am ikollna quddiesa speċjali tal-Għid għat-tfal u l-familji. Dakinhar it-tfal iġibu l-Karus ta’ Mħabba. F’nofsinhar isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.

Ġbir ta’ flus mill-Azzjoni Kattolika

L-Azzjoni Kattolika, permezz tas-Segretarjat Assistenza Soċjali, matul dawn il-ġranet torganizza Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju. Inħeġġiġkom biex ngħinu l-ħidma ta’ karita’ li twettaq l-Azzjoni Kattolika ma’ familji u persuni fil-bżonn billi nagħtu xi offerta ta’ flus fil-kaxxa li hawn ħdejn l-altar.

Programm Festi tal-Għid – fuljett

Biex tkunu tistgħu ssegwu aħjar il-programm tal-festi tal-Għid, tistgħu tieħdu leaflet bid-dettalji u l-ħinijiet intom u ħerġin mill-knisja minn ħdejn il-bibien tal-knisja.

Nitolbu għal ħutna David Mallia, Paul Casha u Grace Taliana, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Leave a Reply