Il-Ħames Ħadd tal-Għid – Sena B

Festa San Ġużepp Ħaddiem

Nhar l-Erbgħa 1 ta’ Mejju, Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem, il-quddies ikun bħal nhar ta’ xogħol.

Laqgħa Anniversarju tar-Relikwa

Il-Ħamis 2 ta’ Mejju fis-7.00pm, fil-Knisja Arċipretali ikun hawn it-tielet laqgħa marbuta mat-300 anniversarju mill-miġja tar-relikwa ta’ San Filep. F’din il-laqgħa Fr Charles Tabone O.P. se jitkellem fuq it-tema tal-evanġelizzazzjoni fil-kuntest tas-soċjetà li qed ngħixu fiha llum. San Filep kien predikatur li wassal l-Evanġelju lin-nies ta’ żmienu.

Purċissjoni bir-Relikwa

Il-Ħadd 5 ta’ Mejju se jkollna l-purċissjoni filgħodu bir-relikwa ta’ San Filep mill-Knisja ta’ Mamo għall-Knisja Arċipretali biex infakkru din il-ġrajja. Inħeġġu lill-ġenituri biex flimkien mat-tfal tagħhom jinġabru ħdejn il-knisja ta’ Mamo (li tinsab ftit ’il fuq minn De Rohan Pharmacy) qabel id-9.00am. Kif il-purċissjoni tasal fil-Knisja Arċipretali tkompli l-quddiesa tal-familja bħalma jsir is-soltu.

Laqgħa għall-Ġenituri li uliedhom ser jagħmlu l-Ewwel Tqarbina

Il-Ħamis ukoll se ssir l-aħħar laqgħa għall-ġenituri li uliedhom se jagħmlu l-Ewwel Tqarbina f’Mejju. Il-laqgħa se ssir fis-Sala Parrokkjali (Domus) fis-7.00pm.

Adorazzjoni

Il-Ġimgħa, l-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar, wara l-quddiesa tas-7.00am ikollna adorazzjoni fis-skiet sa qabel il-quddiesa tat-8.00am. Dakinhar nitolbu b’mod speċjali għall-vokazzjonijiet saċerdotali.

Reffiegħa vara San Filep

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jimlew formola li tinġabar mis-sagristija u magħha jippreżentaw kopja tal-karta tal-identità. Il-formoli mimlija għandhom jingħataw lill-Arċipriet.

Għajnuna tqassim Fuljett

Nitolbu l-għajnuna ta’ min soltu jgħin fit-tqassim tal-fuljett tal-festa, jew jekk hawn xi ħadd ġdid li jista’ jgħin, biex tħallu d-dettalji tagħkom fis-sagristija. Napprezzaw lil kull min lest li jgħin f’din il-ħidma.

Ġita għas-Serbja

Il-ġita li l-parroċċa qed torganizza għas-Serbja se ssir mill-21 sat-28 t’Awwissu. Min hu interessat ikellem lill-Arċipriet. Minbarra dawk li nkitbu diġà, għad fadal xi postijiet.

Ġabra Jum il-Karita’

Il-ġabra li saret f’Jum il-Karità kienet ta’ €2,381. Grazzi lil kulħadd.

Nitolbu għal ħutna Georgina Ciantar u Emanuel Farrugia, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.