Is-Sitt Ħadd tal-Għid – Sena B

Ġabra Speċjali

Il-Ħadd, 5 ta’ Mejju, huwa l-ewwel Ħadd tax-Xahar u ssir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja. Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu permezz tal-offerti tagħkom.

Festa San Ġorġ Preca

Il-Ħamis 9 ta’ Mejju niċċelebraw il-festa ta’ San Ġorġ Preca. Il-quddiesa tas-6.30pm tkun animata mis-Soċjetà tal-MUSEUM.

Quddiesa għat-Tfal

Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju fid-9.30am ikun hawn quddiesa għat-tfal tal-iskola primarja u wara ssir purċissjoni mit-tfal sal-iskola.

Kunċert Ċelebrattiv

Il-Ġimgħa 10 ta’ Mejju, filgħaxija, fis-7.30pm,  fil-Knisja Arċipretali, il-Banda 12th May bis-sehem ta’ kor u vuċijiet solisti, se tippreżenta Kunċert Ċelebrattiv fl-okkażjoni tat-300 anniversarju mil-kisba tar-relikwa ta’ San Filep. Kulħadd huwa mistieden.

Festa Liturġika San Filep

Is-Sibt 11 ta’ Mejju, lejlet il-Festa Liturġika ta’ San Filep, filgħaxija jkun hawn quddiesa fil-5.15pm bis-sehem tal-Każin Banda San Filep. Fis-6.30pm se ssir Translazzjoni Solenni tar-relikwa ta’ San Filep mill-altar tal-kor (l-altar ta’ San Filep) għall-altar maġġur u jkompli Għasar kantat bis-sehem tal-kor u l-orkestra tal-Kappella Diacono. Nistednukom tissieħbu lkoll għal din it-talba tal-Knisja biex niftħu l-festa ta’ San Filep. Is-Salmi waqt l-Għasar ikunu bil-Malti biex ilkoll inkunu nistgħu nipparteċipaw. Se jmexxi din il-funzjoni Mons. Edgar Vella, Direttur tal-Mużew tal-Katidral. Dakinhar ma jkunx hawn il-quddiesa tas-6.30pm.

Il-Ħadd 12 ta’ Mejju, Jum il-Festa Liturġika ta’ San Filep, fid-9.15am nilqgħu fostna lill-Arċisqof Emeritu Mons. Gorġ Frendo, għall-Quddiesa Solenni tal-Festa. Nistednukom għal din il-quddiesa f’din il-ġurnata tant għażiża għalina.

Jum l-Omm

Nhar il-Ħadd li ġej, 12 ta’ Mejju, niċċelebraw ukoll Jum l-Omm. Iċ-Ċimiterju tal-Qalb ta’ Ġesù jkun miftuħ is-Sibt u l-Ħadd mis-7.00am sat-3.30pm.

Coffee Morning

It-Tlieta 14 ta’ Mejju se jsir coffee morning b’riżq il-knisja, fid-9.30am, fis-Sala tas-Sorijiet. Min jixtieq jattendi jkellem lil xi ħadd mill-membri tal-grupp tal-fundraising.

Sejħa għar-reffiegħa

Dawk li jixtiequ jerfgħu fil-vara ta’ San Filep huma mitluba li jimlew formola li tinġabar mis-sagristija u magħha jippreżentaw kopja tal-karta tal-identità. Il-formoli mimlija għandhom jingħataw lill-Arċipriet.

Nitolbu għal ħutna Swor Fidelia Cardona tas-Sorijiet Franġiskani u Alfred Tanti, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.

Illum l-Ewwel Ħadd tax-Xahar, issir il-ġabra speċjali għall-bżonnijiet tal-knisja.

Nirringrazzjawkom tal-għajnuna tagħkom li dejjem tagħtu permezz tal-offerti tagħkom.