L-Ewwel Ħadd tar-Randan – Sena B

Eżerċizzi Spiritwali Għall-Koppji

Bejn 1 u 5 ta’ Marzu2021, se jiġi organizzat kors ta’ Eżerċizzi Spiritwali għall-Koppji. Il-Kors se jmexxih Fr Brendon Gatt. Inħeġġu lill-koppji biex ma jitilfux dan il-Kors ta’ eżerċizzi.

L-Ewwel Tqarbina 2021

L-Ewwel tqarbina din is-sena se ssir fuq zewġt Ħdud: 30 ta’ Mejju 2021 u 6 t’ Gunju 2021. 
L-Ewwel Tqrbina għat-tfal Subien se ssir fid-9.00am filwaqt li għall-bniet se ssir fil-5.00pm.

Proġett Restawr tal-Koppla tal-Knisja Arċipretali.

Ġejna allokati  Fondi Ewropej biex isir ir-restawr tal-Koppla tal-Knisja Arċipretali . Ħajr lill-Onerevoli Aaron Farrugia li għina biex dawn il-fondi jkunu allokati lill-Parroċċa. Bħalissa il-Perit Mario Ellul qed jaħdem fuq it-tender, li jekk il- bambin irid, fil-ġimgħat li ġejjin toħroġ sejħa għall-offerti. Dan il-proġett se jkun ikkordinat mill-Fondzzjoni għall-Patrimonju Kulturali  tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Bħala parroċċa aħna ukoll irridu noħorġu s-sehem tagħna. Nirringrazzjawkom dejjem tal-ġenerożita’ tagħkom.

Donazzjoni

L-Arċipriet jixtieq jirringrazzja ukoll lill-benefattrici li tagħtna €1,000 għall-bżonnijiet tal-parroċċa f’dan iż-żmien diffiċli .   

Nitolbu għall-ħutna Ġużeppi Pisani, Alexander Zammit McKeon,  Carmelo Seguna, Nina Ciantar u Alfred Galea, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem matul din il- ġimgħa. Agħtihom o Mulej il-ħajja ta’ dejjem.

Leave a Reply