L-Għaxar Ħadd matul is-Sena B

Laqgħa Grupp Kelma tal-Ħajja

It-Tlieta 11 ta’ Ġunju fid-9.3am jiltaqa’ l-Grupp tal-Kelma tal-Ħajja għand is-Sorijiet.

Adorazzjoni

Il-Ħamis 13 ta’ Ġunju, fis-6.00pm qabel il-quddiesa jkun hawn nofs siegħa adorazzjoni quddiem Ġesù Sagramentat. 

Festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu

Il-Ġimgħa, 14 ta’ Ġunju, nagħmlu l-festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù. Fil-5.30pm ikollna ħin ta’ Adorazzjoni fis-skiet, fis-6.30pm issir quddiesa kantata u wara toħroġ il-purċissjoni bl-Ewkaristija li tgħaddi minn Triq il-Parroċċa, Triq Ebona, Triq tad-Dawl, Triq San Ġużepp, Triq Sidtna tal-Anġli, Triq il-Kbira u Misraħ San Filep. Inħeġġukom sabiex tieħdu sehem fil-purċissjoni b’qima u b’imħabba lejn Ġesu’ Ewkaristija. Inħeġġeġ il-ġenituri tat-tfal li għamlu l-Ewwel Tqarbina din is-sena biex iġibu lil uliedhom ħalli jieħdu sehem fil-quddiesa u jakkumpanjaw fil-purċissjoni lebsin bil-libsa tal-preċett jew ilbies ieħor adattat.

Jum il-Missier

Il-Ħadd, 16 ta’ Ġunju, ikun Jum il-Missier. Il-quddiesa tad-9.30am tkun animata b’mod speċjali għal din l-okkażjoni. Inħeġġu lill-familji jattendu għaliha. Fl-okkażjoni ta’ Jum il-Missier, iċ-ċimiterju jkun miftuħ is-Sibt u l-Ħadd mis-7.00am sat-3.30pm.

Intenzjonijiet tal-Quddies

Dawk li jixtiequ jiktbu l-intenzjonijiet tal-quddies għax-xhur ta’ bejn Lulju u Diċembru, huma mitluba jidħlu fis-sagristija u jkellmu lil xi ħadd mis-saċerdoti.

Ringrazzjament Festa San Filep

Nixtieq nirringrazzja lil kull min ta s-sehem tiegħu biex kellna festa sabiħa u li tixraq lill-Qaddis Patrun tagħna San Filep. Nirringrazzja lil kull min ikkontribwixxa fil-ġbir li sar għall-festa. L-offerti li ngħataw fl-envelopes kienu ta’ €6,830 u l-ġbir li sar nhar il-festa kien ta’ €3,450.

Żjarat minn membri tal-Mixja Neokatekumenali

Navża li membri tal-Mixja Neokatekumenali, bl-approvazzjoni tiegħi, qegħdin iżuru xi familji. Dawn il-persuni għandhom ittra ffirmata minni. Napprezza, jekk għandkom il-pjaċir, li tilqgħuhom fi djarkom.

Nitolbu għal ħutna Massimo Perrone, Giovanna Mifsud u Nazzareno Bonnici, li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem.