L-Għid il-Kbir – Sena Ċ

Ħadd il-Għid

Fid-9.00am toħroġ il-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt (ma jkunx hawn quddiesa fid-9.00am). Fl-10.00am ikollna quddiesa speċjali tal-Għid għat-tfal u l-familji. F’nofsinhar isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.

Adorazzjoni

Nhar it-Tlieta, 19 ta’ April fl-10.00am ikun hemm l-adorazzjoni mmexxija mis-Superjur Joe Fenech fil-kappella għand is-Sorijiet.

Ringrazzjament

Nirringrazzjaw lil:

  • Kunsill Lokali u l-Pulizija għad-disponibbiltà u s-servizz tagħhom f’dawn il-ġranet.
  • Il-Kumittat responsabbli mill-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira li rsistew u ħadmu ħafna.
  • Dawk li offrew li jieħdu sehem u jgħinu fil-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.
  • Is-saċerdoti, il-Kor u l-Abbatini għas-sehem tagħhom waqt il-funzjonijiet liturġiċi.
  • Is-sagristani u helpers li ramaw il-knisja.
  • Il-grupp tan-nisa li jieħdu ħsieb it-tindif tal-knisja.
  • Dawk li jieħdu ħsieb id-daqq tal-qniepen.

Ġabra Speċjali

Il-ġabra speċjali li saret il-Ħadd li għadda kienet ta’ €1,718.

Restawr tal-Kampnar

Minn nhar it-Tnejn, 18 ta’ April, se jibda jintrama l-armar mad-dawra tal-koppla u jibda x-xogħol ta’ restawr.

Tqassim ta’ Fuljetti jew Materjal Stampat

Nixtieq nagħmel appell biex insib persuni li jkunu lesti jieħdu l-inkarigu li jqassmu xi leaflets u materjal stampat fid-djar. Min lest li jgħin javviċinani u jagħtini d-dettalji tiegħu. Jekk hemm persuni li kienu jagħtu dan is-servizz qabel u jixtiequ jkomplu, nitlobhom ukoll jagħtuni d-dettalji tagħhom.

Kor Parrokkjali

Qed nagħmlu sejħa wkoll għal dawk li jixtiequ jingħaqdu mal-Kor Parrokkjali. Dawk interessati jkellmuni fis-sagristija.

Awguri għall-Għid

F’isem il-Kleru u l-Kunsill Pastorali Parrokkjali, nawguraw lil kulħadd l-Għid it-tajjeb.

Leave a Reply