Solennita’ tat-Trinita’ Mqaddsa – Sena A

Festa San Filep

Il-Ħadd, 4 ta’ Ġunju, nagħtu bidu għall-festa bil-ħruġ tal-istatwa ta’ San Filep min-niċċa. Il-ħruġ isir wara l-quddiesa tas-7.00pm.

  • It-Tnejn: fil-5.30pm, Quddiesa speċjali għat-tfal. Wara ikollhom logħob fil-qasam tal-MUSEUM tas-Subien. Fit-7.45pm, Quddiesa għaż-żgħażagħ fuq iz-zuntier tal-Knisja.
  • It-Tlieta:  fid-9.30am, quddiesa għall-morda u l-anzjani. Fis-6.30pm, quddiesa għall-koppji u l-familji. Mistiedna b’mod speċjali dawk il-koppji li żżewġu mis-sena 2022 ‘l hawn. Fit-7.30pm, Taħdita Kulturali mis-Sur Joe Borg fuq il-pittur Żebbuġi Pasquale Buhagiar (pittur tas-seklu sbatax) li ħalla xogħol fil-knisja tagħna u knejjes oħra f’Malta. Din l-attività se ssir fil-Knisja Arċipretali. KULĦADD HUWA MISTIEDEN. Fit-8.30pm se ssir laqgħa għar-reffiegħa tal-vara, kemm dawk stabbiliti kif ukoll ir-reffiegħa l-ġodda li applikaw din id-darba. Il-laqgħa se issir fil-Knisja Arċipretali.  
  • L-Erbgħa, il-Ħamis u l-Ġimgħa: Jiem tat-Tridu, skont kif indikat fil-programm. Il-prietki tat-Tridu se jkunu mmexxija minn Patri Clive Camilleri OFM.
  • Is-Sibt: fit-8.00am Quddiesa kantata tat-TE DEUM. Fis-6.15pm, toħroġ purċissjoni mill-Knisja Arċipretali għall-Knisja tal-Madonna tal-Anġli minn fejn tibda l-purċissjoni tat-Translazzjoni bir-Relikwja ta’ San Filep immexxija mill-Kanonku Dun Joe Mizzi, segwita mill-Kant tal-Għasar. Fit-8.00pm ikun hawn quddiesa.
  • Il-Ħadd: Jum il-Festa, fit-8.00am, issir il-Quddiesa Konċelebrata Solenni tal-Festa, immexxija mill-Kan. Dun Joe Mizzi, bil-paniġierku mill-Kan. Dun Ryan Lee Pace. Fil-5.30pm, Għasar fil-quddiesa u fis-7.00pm tibda ħierġa l-Purċissjoni. Il-purċissjoni tidħol lura fil-knisja fl-10.30pm.

Preżentazzjoni tat-Trabi u Tfal

Il-Ħamis, 15 ta’ Ġunju, fil-Quddiesa tas-6.30pm, issir il-preżentazzjoni tat-tfal u t-trabi li twieldu mis-sena l-oħra ’l hawn. Peress li se tingħata tifkira żgħira, min se jattendi importanti li jinkiteb fis-sagristija.

Programm tal-Festa

Il-programm sħiħ tistgħu ssegwuh minn fuq il-fuljett IS-SLIEM li qed jitqassam fi djarkom. Min ma rċevihx jista’ jieħu kopja minn ħdejn il-bieb il-kbir tal-knisja.

Ikun apprezzat jekk tikkontribwixxu €10 minn kull familja għall-festa, jew kemm tistgħu, skont il-mezzi tagħkom. Nirringrazzjawkom tas-sehem li tagħtu. L-envelope bl-offerta tagħkom nitolbukom iġġibuh magħkom fil-knisja u titfgħuh fil-kaxxi li hawn ħdejn l-altar.

Nitolbu għal Antoinette Muscat, Saviour Bonnici u Ursola Buhagiar li għaddew għall-Ħajja ta’ Dejjem: Agħtihom, O Mulej, il-Mistrieħ ta’ Dejjem.

Leave a Reply