Tmintax-il Ħadd matul is-Sena Ċ

Festa ta’ San Ġużepp

  • Il-Ħadd fit-8.00am quddiesa solenni bil-paniġierku minn Mons. Joseph Zammit. Ma jkunx hawn il-quddiesa tad-9.00am.
  • Fis-6.00pm ikun hawn quddiesa bil-kant li fiha jingħad l-Għasar. Fis-7.30pm toħroġ il-purċissjoni li tidħol lura fl-10.00pm u tagħlaq bl-antifona u l-Barka Sagramentali.

Min jixtieq jagħmel offerta għall-ispejjeż tal-festa ta’ San Ġużepp huwa mitlub jitfa’ l-offerta tiegħu fil-kaxxi li hawn ħdejn l-altar. L-offerti li nġabru mill-inizjattiva Ċirku Dsatax minn diversi benefatturi għal din il-festa laħqu s-somma ta’ €1,000. Nirringrazzja lil kull min jagħti s-sehem tiegħu.

Trasport għall-velja ta’ talb tal-Assunta

Se jigi organizzat trasport għall-velja ta’ talb tal-Assunta li se ssir fuq iz-zuntier tas-Santwarju tal-Madonna ta’ Pinu ġewwa Għawdex nhar il-Ħadd 14 ta’ Awwissu.  Min hu interessat jinkiteb fis-sagristija, iħalli n-numru tat-telefon u jiġi kkuntattjat lura bid-dettalji.

Nitolbu għal ħutna Grace Attard u Evangelista Micallef, li mietu matul din il-ġimgħa. Agħtihom, O Mulej, il-mistrieħ ta’ dejjem. 

Leave a Reply